Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. ОРФОГРАФІЯ

1. Визначте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак:
а) шампін йон, т..мяний, тон..ший, кін..ця;
б) бал..зам, дон..чин, мен..шість, яблун..ці, дівчин..ці;
в) п’ятисот, пан .ство, хустин..ці. фал..ш, волин..с..кий;
г) різ..бяр, джерел..це, сільський, молот..ба, сяд..мо.
2. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак:
а) брун.ка. п’ят.десят. в’яз..кість, ц..вірін..кає, у мас..ці;
б) дівчин..ці, учотир..ох, няньчити, с..вятковий, Хар..ків;
в) близ..кість, батьківщина, у кишсн .ці, міл..йон, приз..ба;
г) молот .ба. майбут..нє, рибал..ці, рибал..с..кий, кін..чик.
3. Назвіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
а) донецький, користю, сімдесят, вузько, банці;
б) тьмяний, рученька, сміється, користю, склянці;
в) учительство, їдальня, німецький, лялці, веселиться;
г) багатьма, мільйон, ремінь, літні; батьківський.
4. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:
а) кров.., степ.., мен..ший, вел..можа, кіл..це;
б) нен..ці, поділ..с..кий, баб..ці, склян..ці, учительство;
в) бояз кий, рід..кий, секретар.., дал..ній, німецький;
г) кін..чик, куз..ня, ГІЛ..ЦІ, кухар.., доч..ці.
5. Визначте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити апостроф:
а) п..ть, р. ябий, моркв..який, без..язикий, п..єдестал;
б) ріадв.лний, ін..єкція, зв..язок, Лук..яненко, в..янути;
в) транс..європейський, пів.лблука, торф ..яний, черв..як;
г) ал.лнс, к-.ювет, вар..сте, без..ядерний, цв..ях.
512 ^ З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставши апостроф:
а) довір.я, львів..янин, верб..я, комп..югер, в..яз;
б ) р с п ..я х , ЗВ..ЯЗОК, міжгір.я, сер.йотний, медв. яиий;
в) зів..янути, помор..яни, різьб..яр, пів..ящика, цв-.іх;
г) св..ятковий, Лук..янчук, двох..ярусний, торф.«ний, бур.ян.
“І Назвіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
а) кур’єр, дев’ять, з’явитися, Лук’ян, двох’ярусний;
б) з’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвях;
в) вітряк, духмяний, різдвяний, торф’яний, моркв’яиий;
г) без’ядерний, надвечір’я, п’явка, міжбрів’я, кров’ю.
8. Укажіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
а) дев’ятнадцять, підв’язати, м’язи, бур’ян, кур’єр;
б) з’єднаний, м’ясо, з’явитися, об’єм, під’їхати;
в) роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, підв’язати;
г) рум’яний, дзвякнути, цвях, розмякшнти, подвір’я.
9. Визначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:
а) по/нашому, де/не/де, віч/на/віч, часто/густо, казна/коли;
б) по/псрше, по/вашому, ні/куди, на/весні, на/зло;
в) будь/як, по/братерськи, в/голос, з давніх/давен, на/певно;
г) хтозна/де, коли/не/коли, на/бік, у/перше, на/вигляд.
10. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правопис і прислівників:
а) день у день, без кінця* краю, рік у рік, не до вподоби, казна-де;
б) на зло, зозла, час від часу, без упину, безперестанку;
в) у стократ, по-друге, як-небудь, віч-на-віч, навиворіт;
г) по-моєму, по-зимовому, хтозна-коли, будь-де, рік-у-рік.
11. Укажіть, у якому рядку всі прислівники пишуться з двома літерами мн:
а) гума..о, активно, людя..о, со..о;
б) відмі-.о, стара..о, несказа..о, щоде..о;
в) голос..о, негада..о, дореч..о; нездола..о;
г) невгамовно, впсвне..о, відда..о, радіс..о.
12. Визначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
а) ближчий, дужчий, сміється, піщаний, у шапочці;
б) стомишся, дуб, казка, нігті, легкий;
в) боротьба, вишчий, зцідити, книжці, дочці;
г) молотьба, легший, дорожчий, нижчий, річці.
13. Укажіть рядок, у якому в усіх словах слід вписати літеру и:
а) пр..блуда, пр..білий, пр..білений, пр.віз;
б) пр..хороший, ир.хорошений, пр..спокійний, пр.мсрзання;
в) пр..знатися, пр. .їхати, привітність, пр. .кидатися;
г) прибічник, пр..дорогий, пр..жорстоко,пр.демлити.
14. Укажіть, у якому рядку всі слова написано правильно:
а) сфотографувати, дужчий, з черги, дьохтю;
б) безжурний, пісчаний, без клопоту, молодший, ложка;
в) ягідка, сцідити, стружка, просьба, книжка;
г) борідка, стомиться, юшка, дужка, квітка.
*5. З’ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку:
а) інтелігентний, швидкісний, чесний, нещасний, захисний;
б) контрастний, обласний, шістнадцять, сутиістний, студентський;
а) пестливий, кістлявий, благочесний, пискнути, агентство;
г) тижневий, хвастливий, крикнути, шістдесят, п’ятнадцять.

16. Назвіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:
а) колектив, апарат, сума, трупа, панна;
б) манна, нетто, міра, бароко, контрреволюція:
в) комісія, тона, вілла, ірреальний, інтермецо;
г) Руссо, Ніцца. Шнллер. Голландія. Міссурі.
17. Укажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и:
а) кред..т, гард–на. ц.ферб.іат. дж.гіт. метод..ка;
б) р..туал. диспетчер, інцидент, ц.фра, в.кінг;
в) диверсант. д..ктор, б..льярд. Р..м, д..ригент;
г) р. нг. конт-.нент, експеримент. К..тай. б-.ографія.
18. Укажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку:
а) згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати;
б) скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити;
в) спинити, зчепити, скинути, сфотографувати, зносити;
г) збирати, збити, зпекти, звернути, зникнути.
19. З’ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку:
а) машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний;
б) розніжений, розброгний, безземельний, беззаконний, південний;
в) іменник, бризкання, коріння, латаття, піддашшя;
г) віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат.
20. Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка:
а) проїз..на, безжаліс..но, гігантський, ряс..ний;
б) доблес-.ний, цінніс.-ний. захис..ник, студен..ський;
в) безжаліс..нин, тріс..нути, форпос..ний. улес..ливий;
г) блис..нути, сутніс. ний. блашвіс..ний. благочес.-ний.
21. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:
а) ..кісний, ..чорнілий, ..ходити, „писати;
б) ..формувати, ..тулити, ..цідити, ..плеснути;
в) ..холонути, ..пітніти, ..сохнутися, ..порожніти;
г) ..фабрикувати. ..повідь, ..тверджувати, ..хилити.
22. Допущено помилку в правописі присвійних прикметників у рядку:
а) Мелащин, Раїсин, ковалів;
б) голубиний. Ольгин, доччин;
в) Мусіїв, свекрушин, майстрове;
г) Ігорів, Маріїн, зміїний.
23. Усі слова пишуться без м’якого знака в рядку:
а) той..ший, таріл..ці, красуй..чик, ковз..кий;
б) рибал..ці, піс-.ня, Натал..чин. брин..чати;
в) він .спса, в..йокати, лл..є, Хар .ків;
г) мен-.ший. батал..йон, Ігор.., Кордильєри.
24. Правильно написано всі слова іншомовного походження в рядку:
а) інтермецо, оппонент, бравісимо, бароко;
б) лібрето, вар’єте, досьє, Вірджинія, імміграція;
в) Сирія, сольфеджіо, беладона, мадона;
г) Джульетта, сюрреалізм, голандський, акомпанемент.
25. Усі закінчення у формі родового відмінка однини вжито правильно в рядку:
а) зеленого лугу, апарату президента, під час розрахунка, стрибка вгору;
б) високого даху, краси Лондона, вдалого малюнка, яскравого вогню;
в) минулого вівторка, політичного блоку, хімічного елементу. Діда Мороза;
г) широкого Нілу, долара в кишені, куреню на полі, відкритого складу.
514 26 В иділене слово слід писати окремо в реченні:
а) На/дворі ніби ще стояло літо.
б) На сімнадцятому році Остап у/перше пішов на заробітки.
в) З/переляку хлопці ніби язика ковтнули.
г) На/зустріч мені сунс величезне хмаровище.
27. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку:
а) важко/хворий, віце/президентський, північно західний:
б) військово/технічний, діаметрально/протилежний, літературно/художній;
в) висоно/кваліфікований, радіо/телефонний, середземно/морський;
г) парусно/моторний, блідо/рожевий, історико- культурний.
28. Через дефіс слід писати всі прислівники в рядку:
а) часто/густо, по/англійськи, якось/то, без/угаву;
б) як/от, по/латині, де/таки, десь/не/десь;
в) рука/в/руку, віч/на/віч, де/факто, аби/як;
г) десь/інколи, по/іншому, по/части, хоч/нс/хоч.
29. Слова правильно написані в рядку:
а) Кримський півострів, фабрика Киянка, народи півночі, західна Україна;
б) Москва-Ріка, Князівство Монако, вулиця Ярославів вал. Софійський собор;
в) Епоха Відродження, палац спорту. Конституція України, Нобелівська премія,
г) Інститут педагогіки, шевченківський стиль, Бі-Бі-Сі, Божа Мати.
30. З’ясуйте, у словах якого рядка допущено орфографічну помилку;
а) район, гайок, майонез, медальйон, бульйон;
б) бадьорий, вольовий, гільйотина, гайочок, войовничий;
в) льонарство, чотирьох, мільон, льодяник, вйокати;
г) серйозний, павільйон, мальовничий, Селезньов, майор
31. З’ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
а) інтелігентний, швидкісний, чесний, нещасний;
б) контрастний, обласний, шістнадцять, безвиїздно;
в) пестливий, кістлявий, зап’ястний, пискнути;
г) тижневий, хвастливнй, крикнути, шістдесят.
32. Усі слова з лм-, палу- написано правильно в рядку:
а) пів’їдальні, пів-Європи, полудень, пів-ясена;
б) півмісяць, пів’яблука. пів-Одеси, пів Дніпра;
в) пів’ясена, пів-України, півмашини. полукіпок;
г) півуроку, пів-усмішка, півкниги, пів-Києва.
33. Літеру « слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку.
а) форт..с..мо, д.лема, К..пр. Цюр.х;
б) Мавр..кій, Алж. р, С..дней. дец..бел;
в) Дарв.лі, бургомістр, д..зель, Ч.лі;
г) сскадр. лья, Ваш..нітон, граф..н, Кр..т.
34. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:
а) щавл.., каталог.., метрополітен.., мотор..;
б) процес.., жар… синтаксис.., Сгипт..;
в) хист.,, родовод.., театр.., майданчик..;
г) теніс.., момент.., Ельбрус… конус…
35. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку:
а) військово/полонений, радіо/фізик, воснностратегічний.
б) кримсько/татарський, екс/чемпіон, мікросхема;
в) мало/населений, авіа/лайнер. Дніпро/ріка;
г) контр/атака, східно/слов’янський, горн цвіт.
36. Правильно написано всі імена по батькові в рядку:
а) Васильович, Якович, Іллівна, Миколаївна;
б) Юрігвич, Ігоревич, Валерієвна, Григоріївна;
в) Кузьмівна, Олексійович, Оксентійович, Федоревич;
г) Борисович, Леонтіевич, Мусієвич, Мефодієвна.
37. Разом треба писати всі прислівники в рядку:
а) спокон’віку, чим/раз, в/смак, від/тепер;
б) в’вечері, під/вечір, насам/перед, за панібрата;
в) чнм/дуж, в/день, по/волі, на/самоті;
г) на/провесні, від/нині, шо/ночі, на/світанку.
38. Правильно написано всі присвійні прикметники в рядку:
а) школярів, Софіїн, материн, Інгин;
б) Стешин, соловейків, Зоєн, Прісьчин;
в) Василевс. Марісне, свекрушин, пташиний;
г) Парасчин, Надіїн, сорочин, ведмежий.
39. Усі слова правильно записано у рядку:
а) Золоті ворота. Фабрика Киянка, західна Україна;
б) Кримський півострів, вулиця Ярославів вал. Софійський собор;
в) Палац спорту. Епоха Відродження, Москва-ріка;
г) Харківський тракторний завод, цукерки «Вечірній Київ», Голосіївський ліс.
40. Визначте рядок, у якому всі іменники в родовому відмінку множини мають закінчення -ів, -їв:
а) батько, гість, степ, день;
б) сом, громадянин, соловей, герой;
в) робітник, підпис, татарин, товариш;
г) хазяїн, грузин, солдат, осетин.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.