Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. МОРФОЛОГІЯ

1. Уперше термін граматична категорія увів:
а) О. Потебня; б) Л. Щерба;
в) В. Виноградов; г) О. Пєшковський.
2. Визначте, які граматичні категорії характерні для всіх повнозначних змінних частин мови:
а) рід, число, відмінок;
б) вид, особа, рід;
в) час, число, рід;
г) спосіб, особа, число.
3. Назвіть, які граматичні категорії характерні для іменних частин мови:
а) рід, число, особа;
б) число, відмінок, вид;
в) особа, число, відмінок;
г) рід, число, відмінок.
4. Визначте, за якими критеріями виокремлюються частини мови:
а) інтонаційний, словотвірний;
б) смисловий, морфологічний, синтаксичний;
в) стилістичний, інтонаційний, смисловий;
г) синтаксичний, словотвірний, стилістичний.
& Назвіть ученого, чия граматика довгі роки використовувалася всіма східними слов’янами як
шкільний підручник.
а) М. Ломоносов;
б) М. Смотрицький;
в) Ф. Буслаєв;
г) О. Востоков.
о- Виберіть правильну відповідь.
Частиною мови є лексико-граматичний клас слів, які:
а) відповідають на однакові запитання і мають спільне лексичне значення;
б) мають однакові лексико-граматичні ознаки;
в) характеризуються тотожністю граматичних ознак і форм словозміни;
г) характеризуються спільністю лексичного значення, тотожністю граматичних категорій,
системою морфемних і словотвірних показників.
529 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
7. З’ясуйте, кому належить розподіл на чотири класи, або категорії слів (частини мови, частки
мови, модальні слова, вигуки):
в) В. Виноградову, б) Л. Щербі;
в) О. Шахматову; г) Ф. Буслаеву.
8. Укажіть, за якими критеріями розрізняють службові слова (прийменник, сполучник, частку):
а) лексичним значенням, морфологічними особливостями;
б) різними функціями в реченні;
в) особливостями морфемного оформлення, синтаксичною роллю;
г) граматичними показниками, різними функціями в реченні.
9. Прономіналізація – це:
а) уживання різних частин мови в ролі займенника;
б) перехід у вигук дієслів, іменників;
в) перехід інших частин мови в сполучні засоби;
г) перехід інших частин мови до розряду прислівників.
10. Явиша переходу з однієї частини мови в іншу охоплюють:
а) самостійні частини мови;
б) службові слова й вигук;
в) усі частини мови;
г) іменні частини мови.
11. Укажіть рядок, у якому вказано ознаки службових слів:
а) відсутність номінативної функції, граматичного значення, синтаксичної функції;
б) наявність номінативної функції, відсутність питання, несамостійність синтаксичної функції; |
в) відсутність номінативної функції і граматичного значення, відсутність питання;
г) відсутність номінативної функції, самостійність граматичного значення, синтаксичної
функції.
12. Виберіть принцип, за яким числівник виділяється в окрему частину мови:
а) семантичний;
б) морфологічний;
в) синтаксичний;
г) словотвірний.
13. Чотнрикомпонентна система частин мови включає:
а) іменник, дієслово, прислівник, службові слова;
б) іменник, прикметник, дієслово, слова категорії стану;
в) іменник, дієслово, прикметник, прислівник;
г) імена, дієслово, прислівник, службові слова.
14. У незмінюваних іменниках значення категорії числа виражається:
а) семантично;
б) синтаксично;
в)лексично;
г) за допомогою флексій.
15. Укажіть рядок, у якому всі іменники – твердої групи:
а) календар, каменяр, стіл, море, палац;
б) вітер, плащ, дизель, поводир, село;
в) командир, абажур, місто, вітер, граф;
г) годинник, лікар, різьбяр, аромат, татусь.
16. Визначте рядок, у якому всі іменники чоловічого роду:
а) манжета, хлоп’я, магараджа, пустеля, прихвостень;
б) розвій, кефаль, приязнь, лазур, ситець;
в) дріб, степ, тюль, тюлень, нероба;
г) біль, нежить, воєвода, Сибір, меланж.
530 Тестові завдання для тематичного контролю
17. Укажіть рядок, у якому всі іменники належать до II відміни:
а) комісар, жито, веселка, мати, радість;
б) серце, плащ, терен, сім’я, нежить;
в) кіт, плакса, день, вікно, Микола;
г) князь, поет, лисеня, міні-футбол, сутінь.
18. Укажіть рядок, у якому всі іменники мають тільки форму множини:
а) граблі, дебати, черевики;
б) заручини, кеші, ворота;
в) переговори, іспити, вила;
г) дріжджі, обіцянки, проводи.
19. Укажіть рядок, у якому всі іменники перебувають поза відмінами:
а) авто, шпроти, леді, сутінки, кіно;
б) колібрі, плавні, канікули, пальто;
в) авеню, німець, райвно, депо, манто;
г) Сочі, ситро, вапно, ножиці, пюре.
20. Укажіть рядок, у якому всі іменники вживаються тільки в однині:
а) село, вода, сталь, хліб, Луганськ;
б) сум, трагедія, користь, стан, відвертість;
в) гра, скло, рідня, опера; керосин;
г) борошно, печаль, тища, рідина, Дніпро.
21. Укажіть рядок, у якому всі прикметники – присвійні:
а) Михайлів, ведмежий, братів, неньчин, Ольжин;
б) батьків, лисячий, морський, лікарів, мишачий;
в) дядьків, сімейний, студентський, Климів, бригадирів;
г) Химчин, сталевий, бабусин, мушиний, материнський.
22. Укажіть рядок, у якому всі прикметники стоять у формі вищого ступеня порівняння:
а) свіжіший, наймудріший, найбільш корисний, чесніший, більш високий;
б) більш добрий, чесніший, вищий, кращий, менш відомий;
в) кращий, найвищий, розвинений, тяжчий, найменш корисний;
г) жовтіший, найбільш красивий, гірший, менш міцний, впевненіший.
23. Перехід інших частин мови в прикметники називається:
а) субстантивацією;
б) адвербіалізацією;
в) ад’єктивацією;
г) вербалізацією.
24. Прикметники, які мають повну нестягнену форму:
а) змінюються за родами, числами, відмінками;
б) можливі лише в називному (знахідному) відмінку однини чоловічого роду;
в) можливі лише в називному (знахідному) відмінку однини жіночого та середнього роду та
називному відмінку множини;
г) можливі в усіх формах роду й числа.
25. Укажіть рядок, у якому всі прикметники – якісні:
а) білий, теплий, рішучий, веселий, якісний;
б) джерельний, тямущий, сумний, лисий, старанний;
в) риб’ячий, далекий, сталий, упертий, сонний;
г) відважний, кмітливий, осінній, пінний, дешевий.
26. Укажіть рядок, у якому всі займенники – неозначені:
а) хтозна-що, з будь-ким, ніщо, ми, ваш;
б) хтось, будь на кому, бозна з ким, комусь, що-небудь;
в) тебе, себе, ця, наш, той;
г) котрий-небудь, казна-чий, ніхто, всякий, хтось.
Рі
531 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
27. Укажіть рядок, у якому всі займенники – означальні:
а) хто, той, я, який, котрий;
б ) кожен, цей. ваш, ти, хто;
в) який-небудь. хтось, себе, той, наш;
г) весь, інший, кожний, самий, всякий.
28. Визначте, у якому рядку всі займенники належать до одного семантичного розряду:
а) мій, наш, ваш, їхній, себе;
б) весь, сам. всякий, жоден, інший;
в) той, отакий, цей, скільки, такий;
г) ніхто, нішо, ніякий, жоден, ніскільки.
29. Визначте, у якому рядку всі займенники співвідносні з іменниками:
а) хто, шо, скільки, мій, котрий;
б) я, ти, вона, будь-хто, шось;
в) хто-небудь, будь-хто, наш, вони, ми;
г) увесь, кожен, інший, сам, його.
30. Укажіть рядок, у якому всі числівники – кількісні:
а) другий, сто, двадцять, одна друга, п’ятеро;
б) одна друга, четверо, сотий, шістнадцять, три сьомих;
в) п’ятдесятий, сорок, три восьмих, мільйон, десятеро;
г) нуль, восьмеро, п’ять шостих, мільярд, шістсот два.
31. Укажіть рядок, у якому правильно вжито форму давального відмінка числівників:
а) п’ятьом, трьом десятим, мільйону, двом третім, нулю;
б) триста, тисячі, восьми, сімдесяти, ста;
в) дев’яноста, сорока, п’ятьма, мільйону, двох;
г) другому, двох третіх, шістдесятьма, десяти, сімом.
32. Укажіть рядок, у якому записано числівники, що мають однакову систему відмінювання:
а) п’ять, вісім, десять, двадцять, одинадцять;
б) мільйон, мільярд, один, двісті, тринадцять;
в) сорок, дев’яносто, сто, тисяча, нуль;
г) вісімдесят, двадцять, шістдесят, триста вісім, тисяча один.
33. Укажіть рядок, у якому правильно вжито форму місцевого відмінка числівників:
а) трьомастами, мільйону, нулем, ста, семистах;
б) нулі, трьохстах, п’ятдесяти, тисячі, трьох десятих;
в) тисячі, сімдесяти, вісьмома, шести, мільйону;
г) дев’яноста, сорока, дсв’ятистами, чотирьох, двадцятьом.
34. Укажіть рядок, у якому правильно використано форму зв’язку числівника з іменником:
а) три книжки; три селянини, десять човнів;
б) два дня, вісім студентів, п’ятеро курчат;
в) двоє ножиць, чотири місяці, півтора року;
г) мільйон фивень, троє зошитів, вісімнадцять портфелів.
35. Укажіть рядок, у якому всі числівники – складні:
а) п’ятсот, стодвадцятитисячний, семисотий, шістдесят, триста;
б) дві треті, півтори, сімнадцять, чотириста, нуль;
в) сто п’ятнадцять, вісімнадцятий, сороковий, вісімдесят, одна сьома;
г) тридцять, шестеро, стонадцять, сорок вісім, сімнадцять.
36. Позначте рядок з дієсловами активного стану:
а) вітатися з гостем, схилитися від печалі, лаштуватися до сну;
б) писати твір, не відвідати хворого, купити хліба;
в) розплакатися від щастя, пишатися сином, прийняти рішення;
г) стати в ряд, спинити перехожого, дочекатися відповіді.
532 Тестові завлання для тематичного контролю
37. Позначте рядок з неперехідними дієсловами:
а) стояти прямо, побачити простір, уникати зустрічі;
б) копати землю, сісти на стілець, тішити малят;
в) телефонувати другові, спати довго, сприйняти на слух;
г) вирощувати хліб, агітувати виборців, принести вітання.
38. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є безособовими:
а) світало, не сидиться, бракує, смеркає, нудить;
б) ідеш, маємо, морозить, сутеніє, маятись;
в) щастить, спиться, стомитися, дощить, відвертає;
г) хочеться, цілується, носиться, вечоріє, копати.
39. Укажіть рядок, у якому записано дієслова, іцо не вживаються в наказовому способі:
а) волокти, провітрити, воліти, лихоманить, смердить;
б) перехотіти, мусити, світати, нездужати, смеркає;
в) витоптати, відв’язати, пекти, чути, світає;
г) вислати, шукати, заїсти, бачити, могти.
40. Визначте, у якому рядку усі слова належать до дієслів:
а) виховувати, вихований, виховано, виховати, виховуй;
б) переробити, перероблений, переробивши, переробка, перероблено;
в) любити, улюблений, люблячи, любіть, залюблений;
г) зроблено, зробивши, зробіть, зроблений, зроби.
41. Укажіть рядок, у якому всі дієслова належать до І дієвідміни:
а) віднести, лазити, бігти, наряджати, пристати;
б) дружити, кохати, носити, записати, приголомшити;
в) колоти, казати, малювати, приїхати, стати;
г) гуркотіти, пилососити, стояти, нести, розорити.
42. Позначте рядок, у якому всі дієслова стоять у формі простого майбутнього часу:
а) працюватиму, прийду, співатиму, захочу, стану;
б) буду їсти, стану, склею, напишу, буду працювати;
в) відповім, буду, захочу, стану, приведу;
г) дам, створю, буду вчити, хотітиму, пектиму.
43. Укажіть рядок, у якому всі дієслова – наказового способу:
а) принеси, лаштуватися, дістав би, висунула, поверни;
б) хай несуть, учімося, будьмо, ставайте, малюймо;
в) читай, сидіти, тримай, врахував, мріяв би;
г) допоможи, хай приїдуть, пам’ятай, мовчи, відніс.
44. Позначте рядок із дієсловами, що належать до архаїчної дієвідміни:
а) змінити, вибілити, хотіти, виставити, висіти;
б) розповісти, їсти, відповісти, дати, повісти;
в) снувати, відпочити, бажати, стояти, міцніти;
г) мати, дружити, опанувати, приповісти, створити.
45. Категорія перехідності – це:
а) загальнодієслівна категорія, яка виражає відношення дії до об’єкта й суб’єкта;
б) дієслівна категорія, що виражає відношення дії до суб’єкта;
в) загальнодієслівна категорія, що виражає відношення дії до об’єкта;
г) загальнодієслівна категорія, що виражає відношення дії до моменту мовлення.
46. Укажіть рядок з дієсловами пасивного стану.
а) вірш читається актором; пісня виконується співаком, картина малюється художником;
б) дитина збирається, посуд б ’ється, фільм демонструється;
в) собака кусається, дорога в’ється, сестра лаштується;
г) Дощ ллється, лист пишеться, дитина сміється. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
4“ Гкгмотте рядок з дієсловами зворотно-середнього стану:
а> купити цукерок, не виправити помилки, вивчити напам’ять;
б) ск.ю б’ється. наряджатися на вечорниці, злитися на сусідку;
в) арія виконується, побачити друга, сприяти налагодженню стосунків;
г) взятися за двері, припинити розмову, співати тихо.
#8. Позначте рядок, у якому допущено помилку при творенні форм наказового способу;
а) знай, кричимо, ріж. хай подарує. відкиньте;
б) несіть, нехай простить, стережись, відпочинь, копаймо;
в) поїдьмо, учіться, хай заспівають, вчи, розкажіть;
г) дозвольте, нагодуй, хай скаже, приносьте, кричімо.
49. Визначте, у якому рядку всі дієслова стоять у дієвідмінюваній формі;
в) вирощував би, вирощено, вирощуйте, вирощуватимемо, вирощу;
б) виростати, виростай, виріс, виростеш, хай виростає;
в) виростив би. вирощу, хай виростить, виростять, вирости;
г) отримаю, отримуватимеш, отримавши, хай отримає, отримав би.
50. Визначте рядок, у якому всі дієслівні форми належать до незмінних:
а) вкритий, вкрити, вкривши, вкрило, вкрито;
б) записано, записавши, записуючи, записати, записувати;
в) посіяно, посіяти, посіявши, посійте, посіють;
г) відкрити, відкривши, відкритий, відкрито, відриваючи.
51. Укажіть рядок, у якому всі дієслова – дійсного способу;
а) написали, хотів, прийду, пишу, співатиме;
б) сядьте, натиснути, відвернули, міцнів, було б;
в) ставати, надіслав би, відпочивай, сказала, буде мріяти;
г) стримайся, поїхав, змінила, сказав би, позначив.
52. З’ясуйте, які категорії є загальнодієслівними:
а) вид, стан, час,
б) вид, перехідність, стан;
в) вид. перехідність, спосіб, час;
г) вид, перехідність, стан, спосіб, час.
53. Пригадайте, які граматичні ознаки мас інфінітив:
а) вид, перехідність/неперехідність, час;
б) вид, час, стан;
в) вид. перехідність/неперехідність, стан;
г) спосіб, час, особу, стан.
54. Позначте рядок, де всі дієслова – перехідні:
а) прочитати книгу, відповісти на питання, стати лікарем;
б) слухати музику, не побачити оленя, купити солі;
в) малювати на папері, ходити пішки, чути співи;
г) відкрити вогонь, перевірити помилки, стати на заваді.
55. Назвіть, яких відмінкових форм вимагають перехідні дієслова:
а) знахідного, родового відмінків;
б) знахідного (без прийменника), родового (за наявності заперечної частки не чи
частину від цілого), орудного відмінків;
в) знахідного (без прийменника), родового (за наявності заперечної частки не чи
частину від цілого) відмінків;
г) знахідного відмінка (без прийменника).
56. Укажіть рядок, у якому всі дієслова утворюють видові пари:
а) падати – впасти, писати – списати; ходити – прийти;
б) писати – написати, ходити – перейти; чути – відчути;
в) вітати – привітати, розписати – розписувати; їсти – поїсти;
г) робити – переробити, лити – залити; мити – вмити.
вказівки на
вказівки на
534 р
Тестові завдання для тематичного контролю
57. Укажіть рядок з дієприкметниками, що перейшли у прикметники:
а) пріле насіння, варена картопля, печений гарбуз;
б) засіяна пшениця, зшите пальто, зрізане волосся;
в) написаний лист, печена картопля, відкриті двері;
г) збудований дім, битий шлях, ріжучий інструмент.
58. Укажіть рядок з активними дієприкметниками:
а) прочитана книга, відпрацьований параграф, запрошена дівчина;
б) квітучий сад, посинілий від холоду, всохлий від спраги;
в) вишита сорочка, намальована картина, опале листя;
г) показаний фільм, затужавілі стежки, запорошений снігом.
59. Укажіть рядок, у якому всі дієприслівники – доконаного виду:
а) пригнавши, працювавши, підстрибуючи, поздоровивши, відповівши;
б) підписавши, піднявши, здригнувшись, віддавши, принісши;
в) синіючи, знайшовши, відстаючи, їхавши, прихилившись;
г) шукаючи, мріючи, виказавши, війшовши, порівнюючи.
60. Укажіть рядок з активними дієприкметниками минулого часу:
а) змарнілий, опалий, здичавілий, позеленілий, пророслий;
б) забіганий, створений, посивілий, працюючий, повернений;
в) викочений, посинілий, розгаданий, проспіваний, мислячий;
г) порожевілий, осілий, топлений, битий, написаний.
61. Укажіть рядок, у якому всі прислівники – модальні:
а) сам на сам, краще, по-українському, важко, коли-небудь;
б) очевидно, мабуть, по-моєму, по-друге, може;
в) на жаль, ледве, вниз, потім, перегодя;
г) радісно, на щастя, приємно, по-перше, безперечно.
62. Визначте, у якому рядку всі прислівники кісно-означальні:
а) добре, урочисто, наголо, спокійбно, впевнено;
б) швидко, мало, спокійно, важко, високо;
в) мелодійно, дружно, тихо, сухо, голосно;
г) наново, близько, розумно, густо, легко.
63. Укажіть рядок, у якому всі прислівники – обставинні:
а) манівцями, приємно, тоді, далеко, натщесерце;
б) згори, морозно, здалеку, гаряче, зовсім;
в) найкраще, віч-на-віч, вітряно, навколо, безлюдно;
г) кругом, мабуть, чесно, спокійно, дуже.
64. Укажіть рядок, у якому є слова категорії стану:
а) морозить, жаль, погано, треба, жаль;
б) варто, світає, улітку, прикро, вітряно;
в) необхідно, світить, тихо, ліньки, варто;
г) холодно, каже, чітко, чутно, соромно.
65. Укажіть рядок зі словами категорії стану:
а) жаль, морозить, можна, страх, треба;
б) по-українськи, відверто, гріх, морозно, страшно;
в) приємно, важливо, красиво, дощить, варто;
г) вітряно, щедро, прекрасно, необхідно, сумнівно.
66. Прийменник – це:
а) службова частина мови, за допомогою якої виражаються відношення між предметами та
відношення дії або ознаки до предмета;
б) частина мови, яка служить для безпосереднього вираження емоцій, почуттів і волевиявлень
людини;
в) службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення та частин
складного речення;
535 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
г) службова частина мови. ЯКа над ас слову чи реченню додаткового відтінку або служить засобом
творення форм слів та похідних слів.
67. Укажіть рядок, у якому прийменники вжито з родовим відмінком іменника:
а) прийти до кав’ярні, брат із сестрою, не прийти внаслідок хвороби;
б) запитав у майстра, відвідав хворого, став на заваді;
в І виагання з атлетики, витягти з води, замовкнути з переляку;
г) шафа із дзеркалом, іти з батьком, налити у склянку.
68. Визначте, у якому рядку виділені слова с прийменниками:
а) Кругом гори дика первісна природа… (І. Цюпа);
б) Кругам музик обступили хлопці та дівчата (І. Нечуй-Левицький);
в) Круг за кругом ходить кривий Оннсысо… (1. Цюпа);
г) Кругом хати наче сто коней гасало… (Панас Мирний).
69. Укажіть рядок, у якому всі прийменники – складні:
а) коло, з-поміж, відповідно до, при, за;
б) у напрямку до, близью, попід, всупереч, протягом;
в) з-за, посеред, поміж, побіля, попри;
г) у зв’язку з, всередині, понад, перед, край..
70. Укажіть рядок, у якому всі прийменники – первинні:
а) близьмо, навколо, з, через, од;
б) із, за, без, від, до;
в) між, коло, на, коло, близько;
г) при, по, про, ради, задля.
71. Сполучник – це:
а) службова частина мови, за допомогою якої виражаються відношення між предметами та
відношення дії або ознаки до предмета;
б) службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення та частин
складного речення;
в) службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткового відтінку або служить засобом
творення форм слів та похідних слів;
г) частина мови, яка служить для безпосереднього вираження емоцій, почуттів і волевиявлень
ЛЮДИНИ.
72. Укажіть рядок з обставинними сполучниками:
а) щойно, дарма що, аби, якщо, через те що;
б) та, як тільки, хоч, і, або;
в) неначе, так що, але, щоб, відколи;
г) коли, чи. як тільки, мов, в міру того як.
73. Укажіть рядок, де всі сполучники – сурядні:
а) не тільки, але й…; проте; щоб, зате;
б) і; але; немов; проте, або
в) однак; або; хоч; і; та (“і);
г) ларма що; незважаючи на те, що; ніби; чи; мов.
74. Частка – це:
а) службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення та частин
складного речення;
б) частина мови, яка служить для безпосереднього вираження емоцій, почуттів і волевиявлень
лювини;
в) службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткового відтінку або служить засобом
творення форм слів та похідних слів;
г) службова частина мови, за допомогою якої виражаються відношення між предметами та
відношення дії або ознаки до предмета.
75. Укажіть рядок, із вказівними частками:
а) таки, мов, от, немовби, тільки;
536 б) ось. це, ото, онде, он;
в) не, якраз, хіба, авжеж, би;
г) ось, навіть, чи, щоб, небудь.
76. Укажіть рядок, у якому всі частки – модальні:
а) мов, ледве, нібито, так, еге ж;
б) тільки, лише, оце, чи, не;
в) навряд чи, хіба, невже, аби, майже;
г) не, авжеж, аякже, нібито, казна.
77. Позначте рядок зі словотвірними частками:
а) будь-, аби-, де-, ні, казна-;
б) ні-, би, хтозна-, будь-, як;
в) -небудь, хай, -сь, би, не;
г) що-, атож, б, аби, будь-.
78. Укажіть рядок з формотворчими частками:
а) хай, би, б, нехай, ся;
б) небудь, ні, хай, щоб, будь;
в) б, чи, як, казна, навіть;
г) будь, би, хай, хоч, невже.
79. Укажіть рядок, де всі слова – вигуки:
а) му-у, добрий вечір, тьху;
б) як, щоб, немовби;
в) атож, ку-ку-рі-ку, ох;
г) ках-ках, агов, і.
80. Укажіть рядок зі звуконаслідувальними словами:
а) кру-кру, ой, гей, ух, геть;
б) годі, геть, дзень, бух, му-у-у;
в) ку-ку, тьох-тьох, гав-гав, няв-няв. дінь-дінь;
г) ну, тьху, ух, плиг, кру-кру.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.