Статті

Розробка практичного заняття. Тема: Лексико-семантичні групи іменника

СКАЧАТИ

Розробка практичного заняття студентки 5 курсу, магістратури Лач Тетяни

Тема: Лексико-семантичні групи іменника

Вид заняття: практичне.

Мета: навчальна: поглибити знання з теми іменник; навчити класифікувати іменники за лексико-семантичними групами; застосовувати їх у практичній діяльності;

розвивальна: розвивати мовне чуття студентів, їхнє уміння сприймати й засвоювати новий матеріал, вміння диференційовано підходити до аналізу мовних явищ; виховна, виховувати інтерес до мовного матеріалу.

Студенти мають знати: основні питання з теми, оперувати поняттям лексико- семантичні групи іменника, зокрема назви істот/ неістот, власні/ загальні, конкретні/ абстрактні, збірні, речовинні.

Студенти мають уміти: виділяти іменники в окремі лексико-семантичні групи, уміти правильно сполучати їх з іншими частинами мови, конструювати речення із ними, знаходити їх у контексті.

Методи і прийоми:

– бесіда;

–                                                                           вправи;

–                                                                             тестові завдання на картках.

Література:

Основна:

 1. Горяний В.Д. Українська мова (10 – 11 кл.): посібник для шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови. – К.: Освіта, 1992. – 190 с.
 2. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія: Монографія: ДонДУ, 1996. -437с.
 3. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посібник – 2 -ге вид., стер. – К.: Вища шк., 1994. -272 с.
 4. Курс сучасної української літературно мови / Жовтобрюх М.А., Кулик. Частина І – К.: Вища шк., 1972.
 5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А.П.Грищенко, Л.І.Мацько та ін. – К.: Вища шк.., 2002. – 439 с.

Додаткова:

 1. Русанівський В.М., Пилинський М.М., Єрмоленко С.Я. Українська мова: Посібник для учнів 9-10 класів. – К.: Рад. шк.., 1985. – 256 с.
 2. Морфологічна    будова сучасної української мови / Жовтобрюх М.А.- К.: Наук, думка, 1975. -208с.

План.

 1. Іменники власні і загальні назви.
 2. Іменники назви істот та неістот.
 3. Іменники конкретні та абстрактні назви.
 4. Іменники речовинні.
 5. Збірні іменники.

Перебіг заняття.

 1. Вступне слово викладача. Перевірка домашнього завдання. Повідомлення теми заняття.
 2. Бесіда за теоретичними питаннями плану.
 3. Практичне застосування набутих знань. Виконання вправ, тестових завдань.
 4. Підсумок заняття.

Вправа /. У наведених реченнях знайдіть іменники загальні і власні назви, назви істот і неістот, конкретні та абстрактні. Поясніть, що вони означають.

Іван Сірко належав до видатних політичних діячів і козацьких полководців України. Наприкінці двадцятих років сімнадцятого століття він був учасником морського походу запорізьких козаків на чолі з Богданом Хмельницьким проти турецької фортеці Трапезунд на південному узбережжі Чорного моря. Відтоді Іван Сірко став сподвижником Богдана Хмельницького, брав активну участь у визвольній війні українського народу (1648 – 1654), творенні Української держави (Г.Сергієнко).

Що ж воно таке – справжнє кохання? Спорідненість душ? Близькість, в якій раптом починали почувати свою людську повноцінність? (Олесь Гончар).

Вправа 2. Скласти речення з поданими словами, де в першому випадку це слово виступатиме загальною назвою, в другому – власною.

*        Вінчестер (тип зброї; прізвище винахідника)

*        Чайка (назва річки, прізвище; птах)

■      Орел (місто; птах)

■      Шахти (місця, де добувають корисні копалини; місто)

■      Геркулес (крупа; міфічна особа)

*        Дизель (двигун; прізвище інженера, що винайшов двигун)

■      Перемога (назва газети тощо)

■      Васильки (ім’я; квіти)

■      Освіта (журнал;)

*        Уран (планета; радіоактивний метал)

■      Схід (назва пароплаву; частина світу)

■      Голова (назва окремих вищих посад Голова Президії Верховної Ради; частина тіла).

Вправа 3. Вправа

Запишіть слова у дві колонки: у першу – слова назви істот, у другу

–      назви неістот. Слова пронумеруйте у кожній колонці.

Дитина, верба, колодязь, селянство, учень, учитель, учительство, туз, полк, ферзь, небіжчик, Максим, кінь, дуб, стілець, мікроб, книжка, отара, вікно, листя, отець, цвітіння, імла.

За такою схемою випишіть перші літери слів, де цифра – номер слова, і назва істоти, н/і – назва неістоти.

7 і; 9 н/і; 11 н/і; 10 і ; 1 і ; 12 н/і ; 13 н/і.

ВІДПОВІДЬ

Істоти і

Неістоти н/і

1

Дитина

1

Верба

2

Учень

2

Колодязь

3

Учитель

3

Селянство

4

Туз

4

Учительство

5

Ферзь

5

Полк

6

Небіжчик

6

Дуб

7

Максим

7

Стілець

8

Кінь

8

Книжка

9

Мікроб

9

Отара

10

Отець

10

Вікно

11

 

11

Листя

12

 

12

Цвітіння

13

 

13

Імла

7 і; 9 н/і; 11 н/і; 10 і ; 1 і ; 12 н/і ; 13 н/і.

М о                          л            о д                      ці

Вправа 4. Написати рецепт улюбленої страви, використовуючи речовинні іменники. Поєднати їх із числівниками.

Вправа 5. З поданими словами утворіть речення, де в першому вони матимуть конкретне значення, у другому – абстрактне.

 1. світло
 2. граніт
 3. наукове дослідження
 4. книга
 5. стіна

Завдання 6. Виконати підсумкові тестові завдання. (Зразок картки)

Тема:_____ Лексико – граматичні розряди іменників

ПІП______________________________

Курс_______________________________________________________

Тестові завдання

 1. 1.          В якому рядку всі іменники збірні?

а)   селянство, панство, група, зграя

б)   гарбузиння, професура, товариство, мушва

в)   вишняк, дитинство, дівоцтво, малина

г)   купецтво, мишва, адвокатура, млявість

 1. 2.        Назвіть рядок, у якому всі іменники абстрактні.

а)   кохання, дитинство, найменування, підвіконня

б)   існування, побажання, користь, молодь

в)   компетентність, партизанщина, сумління, здивування

г)   колектив, колективність, розуміння, зарозумілість

 1. 3.        В якому рядку всі іменники речовинні?

а)   суниця, вершки, сніг, цукор

б)   град, зграя, жито, аґрус

в)   баранина, салат, успіх, залізо

г)   парфуми, витрати, льон, шипшина

 1. 4.            Назвіть рядок, у якому всі іменники мають конкретне предметне значення.

а)   день, краса, війна, вулиця

б)   тяжіння, здивування, річка, канал

в)   тварина, функція, ілюстрація, дощ

г)   телевізор, революція, Ельбрус, тиждень

 1. 5.        Вкажіть рядок, у якому е зайве слово. Підкреслити це слово.

а)   дівчина, мрець, русалка, кіт

б)   куркульня, генералітет, табун, ганчір’я

в)   Дніпро, «Перемога» (колгосп), Вікторія, Чехія

г)   сир, сметана, ситець, ожина

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.