Статті

Семантичні характеристики оцінних прикметників.

Ключові слова: оцінне значення, прикметники, семантичні типи, англійська мова, українська мова.

 1. 1.                Вступні зауваження.

Оцінка як семантичне поняття має на увазі ціннісний аспект значення мовних виразів [8]. Питання цінності й ціннісних орієнтацій досліджувались головним чином в логіці, де під оцінкою зазвичай розуміють судження про цінності.

Дана проблема представляє великий інтерес, так як природа й статус оцінки у семантичній структурі  різних мовних одиниць викликає чисельні суперечки серед лінгвістів. Коли мова йде про оцінку, то в «картині світу» пріоритетним стає людський фактор. Значення оцінки різко зростає, коли вона торкається світу людини або подій, що пов’язані з людиною.  Витоки вивчення оцінки сягають трудів таких філософів й логістів як Платон, Аристотель, Гегель Г.В. Ф., Ноул-Сміт П. Х. Найвагоміший вклад в розробку оцінки як лінгвістичного поняття внесли Арутюнова Н. Д., Вольф Е. М., Вержбицька А., Телія В. М., Кубрякова О. С., Бессонова, О. Л. Тим не менш, теорія оцінки не має закінченої репрезентації, що викликає необхідність дослідження оцінного значення прикметників, які характеризують людину в ракурсі сучасної лінгвістичної парадигми.

Оцінна лексика недостатньо описана як системне явище, особливо в аспекті антропоцентризму. В даному аспекті в центрі уваги дослідників знаходяться різні параметри людської особистості, в тому числі мовна картина світу, мовна особистість, мовна поведінка індивіда. У зіставному аспекті категорія оцінки піддавалася аналізу такими лінгвістами як…

Слід також враховувати той факт, що дослідження останніх років, намічаючи нову теоретичну та практичну базу  для вивчення оцінки, створюють умови для переосмислення на вищому рівні накопичених раніше фактичних і теоретичних даних.

Дана робота присвячена опису структурно-семантичних особливостей прикметників з семою «характер». Як в англійській, так і в українській мовах слід відмітити вагому роль прикметників з семою «характер». В статті пропонується лексико-семантична класифікація оцінних прикметників з семою «характер», які поділяються на оцінні прикметники з семою «позитивні риси характеру» та прикметники з семою «негативні риси характеру».

Дане дослідження також актуально, оскільки існує необхідність вивчення великого пласту оцінної лексики, представленої  прикметниками, що характеризують людину, необхідністю більш заглибленого розгляду семантичних особливостей прикметників, зокрема визначення характеру й статусу оцінки як одного з компонентів, що складають зміст слова.

Предметом дослідження є семантичні характеристики оцінних прикметників в англійській та українській мовах.

Об’єкт роботи – оцінні прикметники з семою «характер» в англійській й українській мовах.

Метою роботи є опис семантичних особливостей даного класу оцінних прикметників у розглянутих мовах.

Основний матеріал дослідження склали 602 оцінних прикметники з семою «характер» (300 – в англійській, 302 – в українській мовах), виділені методом суцільної вибірки з словника Oxford Advanced Learner’s Dictionary та українського тлумачного словника під редакцією Калашника.

Слід відмітити труднощі виділення прикметників, які репрезентують риси характеру людини. Це пов’язано з тим, що будь-яка характерна ознака особистості може бути частиною цього фрагменту картини світу. Ідентифікаторами в словнику – підставою для вибірки оцінних прикметників – послугували конструкції-тлумачення, загальні для всіх мов: «людина + оцінний прикметник + зробити щось», «людина, чия поведінка є + оцінний прикметник», «людина, схильна/ не схильна до чогось», «про людину, яка відрізняється…», «людина, яка веде себе…» [8].

 1. 2.                Оцінка як компонент значення прикметника.

Категорія оцінки є універсальною, оскільки не існує мови, в якій було би відсутнє уявлення про «добре» / «погано». Одним з елементів структури оцінки є аксіологічна шкала, яка може бути представлена у вигляді різних моделей. В даному дослідженні для ідентифікації оцінних прикметників використовується модель, згідно якій нульова оцінка, виражаючи байдуже ставлення носіїв мови до ознак референта, входить в якості семантичного компонента в структуру значення слів, що містять норму будь-якої якості, ознаки, та слугує фоном, відносно якого сприймаються оцінні відхилення в той чи інший бік [6].

Оцінне значення зумовлено фактичними властивостями предмета в тій мірі, в якій воно ним мотивується. Мотив оцінки завжди має об’єктивний характер. В кількість мотивів (good-making characteristics) можуть входити спостережувані властивості об’єкта, пов’язані з даним об’єктом факти й прогнози. Між мотивом оцінки й самою оцінкою немає прямого зв’язку, хоча вони й знаходяться в постійній емпіричній взаємодії у свідомості людей. Мотив оцінки не знаходиться з самою оцінкою ні в казуальних відносинах, ні у відношеннях логічного висновку.

Для того, щоб оцінити об’єкт, людина повинна «пропустити» його через себе: природа оцінки відповідає природі людини. Ідеалізована модель (картина) світу, таким чином, охоплює не всі його компоненти й параметри. Цим визначаються межі оцінюваної дійсності, тобто тих об’єктів, до яких застосовані оцінні предикати. Оцінюється те, що потрібно (фізично й духовно) людині. Оцінка представляє Людину як мету, на яку звернений світ. Її принцип – «Світ існує для людини, а не людина для світу» [3]. В цьому сенсі вона телеологічна й не може бути незалежною від людини. Світ уявляється оцінкою як середа й засіб для людського буття. Термін «картина світу» відноситься до фундаментальних понять, що виражають взаємодію людини зі світом. Картини світу надзвичайно різноманітні, тому що це завжди своєрідне бачення світу, його смислове конструювання згідно певної логіки світорозуміння. В даний час існує багато визначень терміну «картина світу». Так, В.І. Постовалова розуміє картину світу як «глобальний образ світу, що лежить в основі світобачення людини, який репрезентує сутнісні властивості світу і який є результатом всієї духовної активності людини» [13]. М.В. Пименова відзначає, що картини світу пов’язані зі зміною наукової парадигми: «Зміна картин світу в історії будь-якої науки показує, що не всі їхні елементи можуть бути зіставленими з об’єктивною реальністю» [14]. Терміни «картина світу» та «мовна картина світу» повинні бути чітко розмежовані: мовна картина світу – це модель світу, утворена мовою та існуюча в мові.

Оцінка як фрагмент мовної картини світу відображена в мові етноспецифічними різнорівневими мовними засобами. Найпродуктивнішими лексичними засобами вираження оцінки є прикметники [8]. Прикметники можуть об’єднувати два аспекти: визначати власне ознаку й визначати оцінку. Об’єктом оцінки прикметників виступає людина, її діяльність, абстрактні й конкретні поняття, ситуації.

Показовим для вияву особливостей лексичної семантики оцінних прикметників з семою «характер» є зіставний аналіз, внаслідок якого виділяються різного роду співвідношення між оцінними прикметниками в англійській та українській мовах.

 1. 3.                Семантична класифікація оцінних прикметників з семою «характер» в англійській мові.

В даній роботі оцінні прикметники з семою «характер людини» нараховують 300 одиниць і поділені на ЛСГ прикметників з семою «негативні риси характеру» і на ЛСГ прикметників з семою «позитивні риси характеру».

В матеріалі дослідження зазначається перевага негативної оцінки, яка пов’язана зі структурою оцінної шкали. Увага мовця концентрується на відхиленні від норми, звідси кількісна перевага негативної лексики (див. табл. 1).

Таблиця 1. Типи оцінних прикметників з семою «характер» за знаком оцінки

Знак оцінки

Кількість одиниць

%

Приклади

Негативна 193 64 Cruel «жорстокий», sulky «похмурий»
Позитивна 107 36 Sympathetic «чуйний», brave «відважний»
Всього 300 100  

 

Можна казати про високу продуктивність прикметників з семою «характер» та про їх тісний смисловий зв’язок з прикметниками з семою «поведінка» та «моральні якості людини». Цю точку зору підтверджує аналіз словникових дефініцій слова «характер», яке прийшло в англійську мову з грецької (kharakter “instrument for making”) через мови-посередниці латинську й французьку в середньоанглійський період. На основі словникових дефініцій були виявлені наступні аспекти значення слова «характер»:

1)               moral or ethical strength (syn. Fiber, honesty, integrity, rectitude, principles);

2)               public estimation of someone (syn. Name, report, reputation, repute);

3)               the combination of intellectual, emotional and moral qualities that distinguishes an individual (syn. Nature, disposition, complexion, make-up) [19].

З 300 англійських оцінних прикметників з семою «характер» 193 одиниці або 64% складають прикметники, які вербалізують негативні риси людини. Серед них можна виокремити низку рис характеру, кількісна характеристика яких представлена в табл. 2.

Таблиця 2. Кількісна характеристика ЛСГ прикметників з семою «негативні риси характеру людини» в англійській мові

Найменування риси характеру людини Кількість одиниць %
 1. Безсердечність
22 11
 1. Похмурість, замкнутість
18 9,4
 1. Дратівливість
14 7,4
 1. Легковажність
13 6,7
 1. Зарозумілість
13 6,7
 1. Невихованість
12 6,2
 1. Упертість
12 6,2
 1. Брехливість, підлість
12 6,2
 1. Слабкодухість, боягузтво
12 6,2
 1. Запальність
11 5,8
 1. Вередливість
10 5,2
 1. Самовдоволення
10 5,2
 1. Жадібність
9 4,8
 1. Інші риси
25 13
      Всього 193 100

 

Дані таблиці 2 отримані на основі застосування методу компонентного аналізу і показують, що найпродуктивнішими в кількісному плані є ЛСГ прикметників, що визначають такі риси характеру людини як:

1)               (cold «бессердечний, бездушний»,  coldhearted «безсердечний», coldblooded «бездушний», cruel «жорстокий», dour «суворий», heavyhanded «деспотичний», hateful «повний ненависті», ill-natured «злісний», ill-humoured «поганої вдачі», inhospitable «негостинний», inhuman «нелюдський», malignant «злісний», merciless «безжальний», severe «суворий», soulless «бездушний», savage «лютий», unfeeling «бездушний», unkind «злий», uncharitable «немилосердний», unmerciful «безжальний», unrelenting «нещадний», wicked «злий»);

2)               Похмурість, замкненість (downbeat «похмурий, песимістичний», gloomy «похмурий», lonesome «сумовитий», moody «похмурий», melancholy «сумний, пригнічений», morose «замкнутий», reserved «нетовариський», selfcontained «замкнутий», stuffy «сумний, сердитий», stolid «флегматичний», sulky «похмурий», sullen «замкнутий, сердитий», unfriendly «недружній», uncompanionable «нетовариський», unconversable «нетовариський», unaffable «непривітний», unsociable «нетовариський», withdrown «замкнений»);

3)               Дратівливість (crabby «дратівливий, буркотливий», cranky «усім незадоволений», disagreeable «дратівливий, сварливий», edgy «дратівливий», fractious «дратівливий, вередливий», fretful  «дратівливий, вередливий», grumpy «дратівливий, сердитий», highly strung «нервовий, легко збудливий», irritable «дратівливий», illtempered «дратівливий», pettish «образливий, дратівливий», petulant «дратівливий, нетерплячий», sorehead «невдоволений, дратівливий»);

Вищезазначені ЛСГ прикметників найпродуктивніші в англійській мові, оскільки дані риси характеру є найважливішою ділянкою оцінної шкали, за якою дається оцінка людині в мовному колективі.

Менш продуктивними виявились ЛСГ прикметників, які відзначають такі риси характеру як легковажність (13 од.), наприклад: changeable «непостійний», carefree «безтурботний»,  зарозумілість (13 од.), наприклад: bumptious, hoitytoity «гордовитий», невихованість (12 од.), наприклад: illmannered «невихований», impolite «нечемний», вибагливість (8 од.), наприклад: crotchety, naughty «норовливий», жадібність (7 од.), наприклад: avid, greedy «жадібний, зажерливий», хитрість (7 од.), наприклад: cunning, sly «хитрий, підступний».

Групу «інші риси» склали лексичні одиниці, кількість яких незначно, наприклад: хитрість (7 од.): insidious, sly «хитрий», балакучість (6 од.): chatty, garrulous  «балакучий, говіркий», егоїзм (5 од.): selfish, selfinterested «егоїстичний», недбалість (4 од.): frowsy, sloppy «недбалий», манірність (3 од.): genteel, niminypiminy «манірний, жінкоподібний».

Оцінні прикметники з семою «позитивні риси характеру» складають 107 одиниць або 36%. Серед них можна виділити низку рис характеру, кількісна характеристика яких представлена в таблиці 3.

Таблиця 3. Кількісна характеристика ЛСГ прикметників з семою «позитивні риси характеру людини» в англійській мові

Найменування риси характеру людини Кількість одиниць %
1 Комунікабельність, дружелюбність 15 14
2 Співчуття 14 13
3 Чесність 13 12
4 Врівноваженість 12 11,3
5 Сміливість 10 9,4
6 Щедрість 10 9,4
7 Ввічливість 10 9,4
8 Терпіння 8 8,5
9 Інші риси 14 13
  Всего 107 100

 

Дані табл. 3 показують, що найбільш продуктивними є ЛСГ прикметників, що позначають такі риси характеру, як:

1)    комунікабельність, дружелюбність (affable, amiable «привітний, люб’язний», amicable, friendly  «дружній», easy-going «доброзичливо-веселий», genial, jovial, open, sosiable «товариський», good-humoured «життєрадісний», nice «милий», peaceable «миролюбний», playful «грайливий», pleasant «приємний у спілкуванні», well-wishing «доброзичливий»);

2)    співчуття (benign «милосердний», big-hearted «великодушний», careful «турботливий», genial «сердечний», gracious «поблажливий», good-natured «добродушний», kind, kind-hearted «добрий, сердечний», sensible «чутливий», soft-hearted, sympathetic «чуйний», tender, tender-hearted, warm-hearted «м’якосердий, добрий», soulful «душевний»);

3)    чесність (conscientious «сумлінний», fair, fair-dealing, fair-minded «чесний, справедливий», faithful «вірний», forthright, single-eyed «прямолінійний», frank «відвертий», honest «чесний», openhearted, plain «прямий, відвертий», sincere «щирий», singlehaerted, truehearted «прямодушний, щирий», trustworthy «вірний, надійний»);

4)    врівноваженість (balanced, wellbalanced врівноважений», coolheaded «спокійний, холоднокровний», composed, demure «стриманий», eventempered, steady, «урівноважений», placid «спокійний», sedate «статечний», selfpossessed, selfcollected «добре володіє собою», selfrestrained «стриманий», unshockable «незворушний»).

Менш продуктивними виявилися прикметники, що позначають такі риси характеру як сміливість (10 од.), наприклад: courageous «сміливий», brave «відважний», щедрість (10 од.), наприклад: generous, lavish «щедрий», ввічливість (10 од.), наприклад: civil, polite «ввічливий», терпіння – (9 од.) (calm «спокійний», patient «терплячий»).

Групу «інші риси» склали лексичні одиниці, кількість яких незначна, наприклад: скромність – 6 од. (modest, shy «скромний, сором’язливий»), шляхетність  – 4 одиниці (highly minded, noble «шляхетний»), цілеспрямованість – 4 одиниці (assertive «наполегливий», purposeful «цілеспрямований»).

 1. 4.                Семантична характеристика оцінних прикметників з семою «характер» в українській мові.

Оцінні прикметники з семою «характер» в українській мові складають 302 одиниці і розділені на ЛСГ прикметників з семою «негативні риси характеру людини» и на ЛСГ прикметників з семою «позитивні риси характеру людини». Провідною за об’ємом є лексико-семантична група прикметників з семою «негативні риси характеру людини». В цілому відмічена перевага негативної оцінної лексики над позитивною (див. табл. 4).

Таблиця 4. Типи оцінних прикметників з семою «характер» по знаку оцінки в українській мові

Знак оцінки Кількість одиниць % Приклади
Негативна 77 9 безсумлінний, сварливий
Позитивна 125 41 м’якосердний, відвертий
Всього 302 100  

 

З 302 українських оцінних прикметників з семою «характер» 177 одиниць (58,6%) складають прикметники, що вербалізують негативні риси характеру людини. Серед них можна виокремити низку рис, кількісна характеристика яких представлена в табл. 5.

Таблиця 5. Кількісна характеристика оцінних прикметників з семою «негативні риси характеру людини» в українській мові

Найменування риси характеру людини Кількість одиниць %
1 Брехливість, підлість 21 12
2 Легкодухість 15 8,4
3 Упертість 15 8,4
4 Безсердечність 13 7,4
5 Легковажність 12 6,8
6 Похмурість 11 6,2
7 Запальність 11 6,2
8 Балакучість 10 5,6
9 Дратівливість 10 5,6
10 Зарозумілість 9 5,1
11 Невихованість 9 5,1
12 Самовдоволення 9 5,1
13 Вередливість 9 5,1
14 Інші риси 23 13
  Всього 177 100

 

Дані табл. 5 показують, що найбільш продуктивними у кількісному плані виявились ЛСГ прикметників, що позначають такі риси характеру як:

1)               Брехливість, підлість (безсовісний, безсумлінний, безчесний, брехливий, віроломний, двоєдушний, єхидний, криводушний, лицемірний, лукавий, мстивий, невірний, негідний, недобросовісний., недоброзичливий, несумлінний, нечесний, нешляхетний, нещирий, підлий, підступний);

2)               Малодушність, боягузтво (боягузливий, боязкий, боязливий, легкодухий, лякливий, малодушний, м’якотілий, млявий, несміливий, нерішучий, слабий, слабкодухий, слабовільний, полохливий);

3)               Упертість (завзятий, затятий, настирний, непокірливий, непоступливий, неслухняний, норовливий, невпинний, стійкий, упертий).

Менш продуктивними виявились ЛСГ прикметників, що позначають такі риси характеру як безсердечність – 13 одиниць (безжалісний, бездушний), легковажність – 12 одиниць (безрозсудний, безтурботний), похмурість – 11 одиниць (журливий, замкнений), запальність – 11 одиниць (гонористий, невитриманий), балакучість – 10 одиниць (балакучий, гомінливий), дратівливість – 10 одиниць (дратівливий, лайливий), зарозумілість – 9 одиниць (зарозумілий, марнославний), неввічливість – 9 одиниць (нахабний, неввічливий), самовдоволення – 9 одиниць (самовтішний, самозадоволений), вередливість – 9 одиниць (вередливий, вибагливий).

Групу «інші риси» склали лексичні одиниці, кількість яких незначна, наприклад: егоїзм – 6 одиниць (егоїстичний, себелюбний), хитрість – 5 одиниць (скрадливий, улесливий), жадність – 4 одиниці (жадібний, корисливий), манірність – 4 одиниці (манерний, жеманий), недбалість – 4 одиниці (недбалий, неохайний).

З 302 оцінних прикметників з семою «характер» 125 одиниць (41,4%) складають прикметники, що вербалізують позитивні риси характеру людини. Серед них можна виділити ряд рис характеру, кількісна характеристика яких представлена в табл. 6.

Таблиця 6. Кількісна характеристика прикметників з семою «позитивні риси характеру людини» в українській мові

Найменування риси характеру людини Кількість одиниць %
1 Співчуття 22 17,6
2 Чесність 15 12
3 Комунікабельність 12 9,6
4 Ввічливість 12 9,6
5 Цілеспрямованість 11 8,8
6 Терпеливість 10 8
7 Щедрість 10 8
8 Сміливість 10 8
9 Інші риси 23 18,4
  Всього 125 100

 

Дані табл. 6 показують, що найпродуктивнішими є ЛСГ прикметників, які оцінюють наступні риси характеру:

1)               Співчуття (альтруїстичний, беззлобний, братолюбний, великодушний, дбайливий, добрий, доброзичливий, добросердечний, душевний, жалісний, задушевний, лагідний, милосердний, м’якосердий, незлобний, почутливий, сердобольний, спокутний, співчутливий, турботливий, уважний, чутливий, чулий, чуткий);

2)               Чесність (безхитрісний, відвертий, добропорядний, добросовісний, доброчесний, нелукавий, нехитрий, порядний, правдивий, правдолюбний, праведний, сповідальний, щиросердний, справедливий, щирий);

3)               Комунікабельність, дружелюбність (безжурний, дотепний, дружелюбний, жартівливий, життєрадісний, миролюбний, нежурливий, позитивний, привітний, приязний, товариський).

Менш продуктивними виявились ЛСГ прикметників, що позначають такі риси характеру як ввічливість (12 од.), наприклад: ввічливий, вихований, цілеспрямованість (11 од.), наприклад: наполегливий, неважливий, терпіння (10 од.), наприклад: довготерпеливий, непримхливий, щедрість (9 од.), наприклад: безкорисливий, щедрий, сміливість (9 од.), наприклад: мужній, сміливий.

Групу «інші риси» склали лексичні одиниці, кількість яких незначна, наприклад: врівноваженість – 8 одиниць (витриманий, врівноважений), скромність – 8 одиниць (соромливий, сором’язливий), шляхетність – 7 одиниць (благородний, шляхетний).

4. Висновки.

4.1. Зіставний аналіз семантичних типів оцінних прикметників підтверджує універсальний характер оцінки. Результати аналізу показують, що:

4.2. Слід відзначити перевагу негативної лексики над позитивною у двох мовах, проте в англійській мові питома вага негативних лексичних одиниць дещо більше.

4.3. В англійській мові найпродуктивнішими у кількісному плані є ЛСГ прикметників, що номінують такі риси характеру як безсердечність (22 од.), похмурість (18 од.), роздратованість (14 од.). В українській мові найпродуктивнішими є ЛСГ прикметників, що оцінюють такі риси характеру як брехливість (21 од.), легкодухість (15 од.), упертість (15 од.). розходження семантичних об’ємів свідчить про своєрідність мов, акцентуванні в мовах різних ознак, які відображають конотативні особливості оцінної лексики.

4.4. Прикметники, що оцінюють позитивні риси характеру людини, виявилися менш продуктивними у двох мовах.

4.5. В англійській мові найпродуктивнішими виявилися ЛСГ прикметників, що вербалізують такі риси характеру як комунікабельність (15 од.), співчуття (14 од.), чесність (13 од.). В українській мові найпродуктивнішими є ЛСГ прикметників, що оцінюють такі риси характеру як співчуття (22 од.), чесність (15 од.), комунікабельність (12 од.). Дані ЛСГ виявились найпродуктивнішими в обох мовах, оскільки дані риси характеру є найбільш важливою ділянкою оцінної шкали, за якою робиться оцінка людині в усіх мовних колективах.

4.6. Абсолютна перевага негативної лексики у досліджуваних мовах пов’язана зі структурою оцінної шкали, де нормою є позитивна оцінка. Увага мовців концентрується на відхиленнях від норми, звідси кількісна перевага лексики мінус-оцінки.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.