Божко С. 3. В степах: Роман

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ СЛОВНИК

Акциз — в капіталістичній економіці непрямий податок.
Акційне — акціонерне товариство — пануюча форма великих капіталістичних підприємств, капітал який складається з внесків пайовиків; засновники акціонерного товариства ви¬пускають на ринок акції.
Акція — цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у капіталістичне підприємство та має пра¬во на участь у справах і прибутках цього підприємства.
Альпаковий — альпаговий — з тонкошерстного матеріалу.
Андалузи — вид декоративних курей, виведений в іспанській області Андалузії.
Баварій — селянин.
Балаган — тут: тимчасове дерев’яне приміщення під житло.
Баришники — спекулянти.
Бармак — гирлига, палка, кий, з загнутим кінцем — барнаком.
Бремсберг — тут: похила гірнича виробка, що не виходить без¬посередньо на земну поверхню і має механічні пристрої для спускання вантажів.
Букарити — мілко орати, переважно пар під посів.
Буланжист — прибічник шовіністичного руху у Франції у 80-х
роках XIX ст., спрямованого на встановлення військової [»
диктатури (від імені провідного лідера цього руху — генера¬ла Ж. Е. Буланже).
Вагани — тут: довгаста дерев’яна миска для їжі.
Валити пеню — даремно звинувачувати, зводити наклеп.
Вершок —тут: міра довжини, що дорівнює 4,4 см, застосову¬валась у Росії і на Україні до запровадження метричної системи мір.
Віандот — м’ясна несуча порода курей, виведених в США. Від назви північноамериканського племені індійців.
Вій — тут: жмуток хворосту або верболозу.
Війце — тут: дишло.
Воєвода — тут: правитель округу в давній Русі (XVI—XVIII ст.)
Галун — тасьма, вишита золотими або срібними нитками, яку пов’язують на що-небудь, нашивають на одяг тощо,
569

Гезенок (гезенк) — підземна гірнича виробка, в якій немає без-посереднього виходу на поверхню; служить для підіймання і опускання вантажів, для вентиляції тощо.
Гектограф — копіювальний прилад для розмножування тексту
й ілюстрацій.
Гільдія — тут: один із розрядів, на які поділялося купецтво за¬лежно від майнового стану в дореволюційній Росії.
Глаголь — назва літери «Г».
Гогос —чепурун, франт, джигун.
Гони — тут: українська старовинна народна міра довжини від 60 до 120 сажнів.
Гонобити — старатись, леліяти.
Граділь — частина плуга, в якій закріпляється чересло, упряж¬ний гак та ін.
Гулий — безрогий.
Гутаперча — пластична органічна технічна речовина, яку до¬бувають із затверділого соку деяких рослин.
Десятина — тут: стара російська одиниця земельної площі, яка дорівнює 1,09 га (240 кв. сажнів).
Десяцький — тут: нижчий поліцейський служитель в дорево¬люційному селі, якого обирали селяни.
Дзбан — джбан — жбан — посудина типу бідона.
Дивідент — частина прибутку, одержаного за звітний період акціонерним товариством.
Діагоналевий — зроблений з грубої тканини з рубчиками по скісній лінії.
Дівер — брат чоловіка.
Довбня — тут: великий дерев’яний молот.
Еманація — тут: родовите, дворянське походження.
Естакада — тут: горизонтальна надземна споруда, на якій укла¬дені рейки для транспортування вагонеток від кліті і на кліть.
Зарічаний — непокірний, сварливий.
Збійка — збойка — місце з’єднання двох штреків, що йдуть на¬зустріч.
Зона — хвороба хлібних злаків; сажка.
Ісправник (справник) — у дореволюційній Росії начальник по¬вітової поліції.
Калитка — гаманець, торбина для грошей.
Кандьо р — куліш.
570

Капар — тут: надшахтна споруда з двома колесами нагорі, че¬рез які перетягують канати для опускання і підіймання кліті.
Карта — тут: чотирикутний лан.
Камилавка — високий циліндричний з розширенням догори го¬ловний убір з оксамиту, що носять православні священики як відзнаку, нагороду.
Карк — шия.
Катеринка — тут: лебідка, пристрій для підіймання і пересу¬вання вантажів.
Кашемір — тонка, м’яка вовняна або напіввовняна тканина, по¬фарбована переважно в темні кольори; терно.
Кварта — посудина з вушком для пива та інших напоїв, трохи
більша за літр.
Квершлаг — горизонтальна або похила гірнича виробка, що проходить по пустих породах під кутом до площини простя¬гання родовища і не має безпосереднього виходу на земну поверхню.
Кирпич — тут: нарізаний у вигляді брусків підсушений овечий гній, що використовується як паливо.
Кичка — тут: повстяна прокладка під хомутом, підхомутник.
Кляма — тут: курок.
Кобеняк — суконний довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою; каптан, кирея, сіряк.
Комин — передня частина печі, призначена для проходження диму в трубу.
Коноплястий — веснянкуватий, покритий веснянками.
Концесія — тут: договір передачі на певних умовах і на певний строк громадянам або юридичним особам права експлуата¬ції лісів, надр, підприємств тощо.
Копа — тут: одиниця лічби грошей, що дорівнює 50 копійкам.
Корнет — перший офіцерський чин у кавалерії у дореволюцій¬ній російській армії.
Коток — тут: сільськогосподарське знаряддя для обмолочуван¬ня колоскових культур на току.
Кохинхин — великі красиві кури родом із Кохинхини в захід¬ній Індії, які розводились у Європі.
Кульша — стегно.
Кунтуш — верхній розпашний чоловічий і жіночий одяг.
Кушак — пояс, звичайно широкий, з тканини.
Ландо — чотириколісна крита карета, верх якої розсувається і опускається.

Лапсердак — старовинний довгий верхній одяг польських і га¬лицьких євреїв.
Лата — довга жердина.
Лендлорд — великий землевласник в Англії.
Люстрин — вовняна або напіввовняна тканина з глянцем.
Магістрат — орган міського самоврядування, муніципалітет.
Мажара — гарба.
Манівець — тут: кружний, обхідний шлях.
Маркшейдер — гірничий інженер або технік.
Маточина — середня частина колеса у возі з отвором для осі та гніздами для спиць.
Мацапура — неохайна або незграбна людина.
Меноніти — члени християнської релігійної секти, заснованої в Нідерландах Менно Сімонсом у 30-х роках XVI ст.
Мугир — вайлувата, неотесана, груба людина.
Мурин — негр.
Нірвана — стан блаженства, повного спокою.
Обер-егермейстер — один із вищих державних чинів у царській Росії.
Обичайка — обід сита, решета, бубна.
Одбуча — відбуча — відбування, обов’язкова праця.
Олінафт — олеонафт — мастило білого кольору, що здобувається з нафти вищої очистки.
Опгнія — громадська думка.
Оскард — кирка.
Опруг — тут: міра часу, що оцінюється четвертою частиною ро¬бочого дня. Другий опруг — до полудня.
Пакгауз — закрите складське приміщення на залізничних стан¬ціях, при митницях тощо.
Паліатив — тут: малонадійний захід, півзахід.
Пампаси — безлісний степ — рівнинна місцевість з степовою рослинністю в Південній Америці.
Паплюга — тут: повія.
Парцела — парцеля — дуже маленька ділянка землі.
Пеня — тут: напасть, біда, горе.
Підлокітник — тут: підвіконня.
Плесно — частина стопи між п’ятою і основою пальців.
Плисовий — зроблений з плису — грубої бавовняної ворсистої тканини.
Плитові — робітники, які працюють на поворотних круглих пли¬тах шахтних колій, при допомозі яких змінюється напрям руху вагонетки.
Покуття— в українській селянській хаті — куток, розміщеним
по діагоналі від печі, та місце біля нього.
Помпадур — адміністратор. Від прізвища фаворитки францу¬зького короля Людовіка XV маркізи Помпадур.
Попередник — фартух.
Приказ — адміністративно-судова установа, що керувала окре¬мою галуззю центрального та обласного управління Росії XVI—XVII ст.
Поле — тут: площа гірничих виробок.
Пуга — батіг.
Пуританець — людина надзвичайно суворого аскетичного укла¬ду життя.
Реаліст — тут: учень реального училища.
Рабин — служитель культу і духовний керівник єврейської ре¬лігійної громади.
Резонер — дійова особа п’єси, яка висловлює думки автора про зображені події та інших героїв твору.
Рента — доход з капіталу, землі або майна, що його власники регулярно одержують, не займаючись підприємницькою ді¬яльністю.
Рептух — тут: вид плетеного з вірьовок мішка для сіна.
Рескрипт — тут: лист царя, адресований певній службовій особь
Ріпиця — покрита шерстю основа хвоста хребетних тварин.
Ручка — тут: смуга покосу на один захват коси.
Сага — річкова затока, протока, стариця; озеро на стариці.
Салоп — верхній жіночий одяг у вигляді довгої накидки з про¬різами для рук.
Свининець — хлів для свиней.
Сіряк — старовинний верхній довгополий одяг з грубого сукна.
Скіпщина — тут: певна доля нарізаного кирпича, що дістається тому, хто працює.
Смух — смушок, хутро.
«Сорока сорокові> — традиційний вираз для визначення багато- чисельності церков у стародавній Москві.
Супоня — ремінь, яким стягають хомут, запрягаючи коня.
Тирлувати — тут: зганяти отару на відпочинок; тирло — місце відпочинку худоби.
Титар — церковний староста.
Тічок —тут: місце на базарі, де продають рогату худобу.
Тлумак — клунок.
Третяка — трирічна кобила; третяк — трирічний кінь.
573

Тропар — молитовний вірш для співу на честь якого-небудь свя¬та або святого у православному богослужінні.
Труїзми — загальновідомі істини, банальності.
Хлудина — хворостина.
Хура — великий віз, сани для перевезення вантажу, людей то¬що; підвода.
Царина — засіяне поле, посіви.
Ціпилно — держак ціпа.
Цямриння — тут: кріплення з дерева у вигляді зрубу.
Червіньковий — багряний; густо-червоний з коричневим відтінком.
Чубук — порожнистий стержень люльки, крізь який курець втя¬гує дим.
Чумарка — чемерка — старовинний чоловічий верхній одяг, по¬шитий у талію з фалдами ззаду.
Шабаш — тут: неробочий час.
Шеляг — старовинна найдрібніша польська монета.
Шиминути — вколоти, штрикнути.
Шпаргал — тут: діловий папір.
Штиль — дерев’яна жердина з загостреним кінцем для носіння соломи, сіна тощо.
Шток — тут: вугільне тіло округлої або циліндричної форми. Шуляк — тут: качан капусти.
Якиштись — приятелювати.
Ятка— базарна або ярмаркова палатка; балаган.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.