Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

4.3. Адвербіальний компонент

Адвербіальний компонент виступає обов’язковим у таких струк­турних мінімальних схемах простого речення, у яких предикативний центр поза адвербіальним компонентом є семантично недостатнім. Особ­ливо це стосується локативних дієслів: Син знаходився на відпочинку. Поза таким компонентом речення не може відтворити адекватно ситу­ацію: Штаб розташувався и селі: Молоді оселилися и бабисі. Інколи таким адвербіальним компонентом може бути форма із семантикою темпоральності: Так хлопці провели два тривожних дні (В. Підмо- гильний).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.