Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3. ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Смислові відношення між предикативними частинами безсполуч­никових складних речень виступають основою розмежування безспо­лучникових складних речень з однорідними частинами (співвідносні із сурядними частинами складносурядного речення) і безсполучнико­вих складних речень з неоднорідними частинами (з-поміж них виріз­няються утворення, у яких поєднання предикативних частин певною мірою наближається до поєднання предикативних частин у складно­підрядних реченнях).

Безсполучникові складні речення з однотипними частинами охоп­люють у своєму обсязі різні смислові відношення між частинами: 1) єднальні, 2) зіставні й 3) зіставно-протиставні. Безсполучникові ре­чення з неоднотипними частинами у своєму просторі виявляють більший діапазон семантико-синтаксичних відношень, що зумовлюється неодновимірністю їх семантики, розгалуженістю відповідної інтонації.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.