Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВСТУП

Пропонований двадцять третій випуск серії «Лінгвістичні студій» окреслює і репрезентує постійне
зацікавлення науковців низкою мовознавчих проблем й у своєму змісті охоплює перебіг вивчення й аналізу,
розгляду різноманітних аспектів і вимірів тих чи інших мовних ярусів: словотвірного, текстового,
стилістичного, ономастичного й діалектного з простеженням особливостей їхньої взаємодії і взаємовпливу,
взаємовідношення і взаємовияву, взаємопроникнення і взаємокорелятивності з визначенням та послідовним
виявом спектрів взаємозумовленості. На часі постав розділ з проблем прикладної лінгвістики (розпочатий у
шістнадцятому випуску), оскільки сьогодні цей напрям у своєму розмаїтті не постає рівнорядним,
охоплюючи проблеми прикладної фонетики, морфології, синтаксису, лексикології, лексикографії,
термінознавства, не менш вагомими в цьому розрізі постають питання корпусної лінгвістики і прикладного
спрямування перекладознавства, прикладного опрацювання проблем комунікативного впливу і штучного
інтелекту, особливо значущими виступають питання нейролінгвістичного програмування, судової
(кримінальної) лінгвістики, прикладні аспекти патопсихолінгвістики, усього того, що пов’язано з людиною.
Показовим є те, що в широкому сенсі проблеми прикладної лінгвістики охоплюють і методику викладання
іноземної та рідної мов і багато іншого. Ці проблеми активно опрацьовуються на кафедрі української мови
та прикладної лінгвістики Донецького національного університету завдяки активній співпраці з відділом
структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, відповідними
кафедрами Національного університету «Львівська політехніка», Московського державного університету
імені М.В. Ломоносова (Росія) та Воронезького державного університету (Росія) та ін. Від самого першого
випуску «Лінгвістичних студій» і до сьогоднішнього (див.: [Лінгвістичні студії: Вип. 1 / Укл.: А.П. Загнітко
(наук. ред.) та ін.– Донецьк: ДонДУ, 1994.– 210 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 2 / Укл.: А.П. Загнітко (наук.
ред.) та ін.– Донецьк: ДонДУ, 1996. – 351 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 3 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та
ін.– Донецьк: ДонДУ, 1997. – 214 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 4 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонДУ, 1998. – 271 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 5 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонДУ, 1999. – 318 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 6 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонДУ, 2000. – 352 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 7 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2001. – 301с.; Лінгвістичні студії: Вип. 8 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2001. – 319 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 9 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2002. – 237 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 10 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2002. – 223 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 11 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2003. – Ч. І. – 330 с.; Ч. ІІ. – 306 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 12 / Укл.: А.П. Загнітко (наук.
ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 432 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 13 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та
ін. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 408 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 14 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2006. – 291 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 15 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2007. – 556 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 16 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2008. – 439 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 17 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2008. – 347 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 18 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2009. – 310 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 19 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2009. – 363 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 20 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2010. – 333 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 21 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2010. – 361 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 22 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонНУ, 2011. – 339 с.]) започатковано і збережено основні концептуальні розділи, у межах яких й
уміщено пропоновані студії і дослідження1. Щоправда, лінгвістична думка є динамічною, постійно
розвивається, поглиблюється, внаслідок чого постають відчутними нові напрями, формуються нові школи,
що й зумовили висвітлення в «Лінгвістичних студіях» актуальних сьогодні проблем дискурсу,
комунікативної, когнітивної лінгвістики та ін.
Випуск розпочато розділом «Словотвір: напрями, аспекти дослідження», де розглянуто питання
параметризації поняття оказіоналізм, з’ясовано аксіологічну семантику словотвірних засобів у текстах
сучасного українського політикуму, проаналізовано словотвірну термінологічну базу фемінітивної
підсистеми української мови, окреслено специфіку функціонування нульсуфіксальних іменників у межах
лексико-словотвірного мікрополя назв продуктів харчування, визначено роль ономасіологічного класу
складних найменувань з конструктом «man», зінтерпретовано ознаки суфіксальної універбації в текстах
сучасної періодики, запропоновано моделі модифікації номінатем типу «словосполучення + універб»,
розглянуто питання типів складних слів у сучасній банківській термінології, з’ясовано словотвірне
номінування осіб у спортивному жарґоні, проаналізовано семантичні функції інтерфіксів у структурі
українських прикметників на –с’к-(ий), окреслено питання з історії поняття «префікс», визначено роль
функціонально-семантичної дистрибуції транспозиційних формантів у новій українській мові,
зінтерпретовано ознаки іменників з конфіксом по-…-j(a) в українській мові, запропоновано моделі прихованої
економії в словотвірній системі української мови, розглянуто питання словотвору у «Граматиці української

1
Усі матеріали випуску авторизовані (редколегія).

(руської) мови» С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера, з’ясовано роль метафори і метонімії в створенні композитів
на позначення людини за фізичною ознакою в англійській, німецькій, українській і російській мовах,
проаналізовано дериваційний потенціал дієслів із семантикою «бити кого-небудь, завдавати фізичних травм»,
окреслено специфіку історії лексико-словотвірних типів n. loci на -ак (-як) у новій українській мові к. ХVІІ –
п. ХХІ ст., визначено роль репрезентантів аналітизму на морфемно-дериваційному рівні та критерії їх
виокремлення, зінтерпретовано ознаки сучасної жарґонології й словотвірної інновації в жарґонах української
мови (до постановки питання), запропоновано моделі конкурентів та псевдоконкурентів в сучасній українській
мовній практиці, проаналізовано категорійний і денотатний компоненти значення в семантичній структурі
суфікса.
Актуальними питаннями лінгвістики тексту, дискурсології, дискурсаналізу постали: 1) артефактна
метафора в сучасному політичному дискурсі: когнітивний аспект; 2) жанровий простір англійського
інституційного дискурсу кінця ХV – початку ХVІІ століття; 3) інформативно-комунікативна площина вияву
категорійної зв’язності у внутрішній художньотекстовій структурі; 4) інтертекстуальність у художньому
постмодерному дискурсі; 5) типологія внутрішнього адресата у прозовому тексті; 6) прагматичні й
функціонально-комунікативні особливості імплікатури іронії; 7) вербалізація категорії простору у
поетичному дискурсі Ю. Андруховича; 8) особливості реалізації опозиції «свої» та «чужі» в процесуальному
законодавстві; 9) штрихи до окреслення мовленнєвого портрету П. Загребельного з огляду на особливості
комунікативної компетеції письменника; 10) характерні риси наукового дискурсу; 11) семантико-
синтаксична організація українських рекламних текстів косметики та побутової хімії; 12) системність
дискурсної модальної семантики прозового твору; 13) функції синтаксичних конструкцій у науково-
експериментальній статті; 14) паравербальні й невербальні особливості комунікації, представлені в
художньому тексті; 15) лінгвістичний вимір політичної комунікації; 16) граматичні особливості невихідних
текстів; 17) іронія як реалізатор оцінки в художньому тексті; 18) мовленнєвий жанр загадки в дискурсивній
площині: особливості функціонування; 19) судова полеміка: мовленнєві прийоми, правила, помилки; 20)
оказіоналізми як домінанта поетичної мови кінця ХХ – початку ХХІ століття: функціональний аспект; 21)
типологія прецедентних феноменів у сучасному українському дискурсі; 22) синтаксис метафоричних
конструкцій у поезії шістдесятників; 23) емотивні домінати суб’єкта мовлення у дискурсі неправди.
Досить ґрунтовним постає розгляд особливостей говорів української мови та проблем
соціолінгвістики, з-поміж яких особливу увагу привертають студії з: 1) гуцульської діалектної лексики у
романі Володимира Гжицького «Опришки»; 2) англійської «лінгва франка» як мови спілкування в
європейському адміністративному дискурсі.
З-поміж актуальних проблем ономастики варто наголосити на: 1) репрезентації концепту «чоловік» у
прізвиськовій номінації; 2) особливості суфікса -івк(а) в мікроойконімії Івано-Франківщини; 3) власному
імені як засобу підвищення значимості співрозмовника.
Особливим постає розділ з проблем сучасної прикладної лінгвістики, в якому з’ясовано
1) ефективність авторської та тематичної атрибуції текстів науково-технічного спрямування;
2) закономірності словникової статті як особливої лексикографічної побудови; 3) співвідношення граматики
мови і корпусу; 4) експресивно-стилістичну класифікацію фразеологізмів у словнику фразеологічних
термінів сучасної української мови; 5) дистрибутивно-статистичні параметри дієслова стояти в ідіостилі
Івана Нечуя-Левицького; 6) актуальні напрями еколiнгвiстичних досліджень; 7) типологійні особливості
структуру словникової статті в сучасній фразеолографії – персоналії.
Не обійдено увагою і нові лінгвістичні праці, які розглядаються у розділі «Рецензії та анотації»,
висловлюється оцінка їхньої актуальності та значущості для розвитку сучасного мовознавства.
Автори випуску «Лінгвістичні студії» сподіваються, що уміщені в ньому статті спонукатимуть до
міркувань та дискусій. Відгуки і пропозиції слід надсилати на адресу: Редакція серії «Лінгвістичні студії»,
кафедра української мови та прикладної лінгвістики, вул. Університетська, 24, Донецький національний
університет, корп. І, 83001, м. Донецьк, Україна.
Анатолій Загнітко, науковий редактор

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.