Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – Ч. 2

Єрмоленко 1973 — Єрмоленко С. Я. Стилістичні функції синтаксич­них синонімів // Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За ред. І. К. Білодіда. — К.: Наук, думка, 1973. — С. 414-424.

Єрмоленко 1975 — Єрмоленко Є. Я. Категорія предикативності. За­гальна і власне синтаксична семантика речення // Синтаксис слово­сполучення і простого речення. — К.: Наук, думка, 1975. — С. 5-11.

Єрмоленко 1975а — Єрмоленко С. Я. Бездієслівні речення в системі простих речень // Синтаксис словосполучення і простого речення (Син­таксичні категорії і зв’язки). — К.: Наук, думка, 1975. — С. 131-170.

Єрмоленко 1982 — Єрмоленко Є. Я. Синтаксис і стилістична семанти­ка. — К.: Наук, думка, 1982.— 210 с.

Єрмоленко 1987 — Єрмоленко Є. Я. Фольклор і літературна мова. — К.: Наук, думка, 1987. — 245 с.

Єрмоленко 1999 — Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (Стилістика та культура мови). — К.: Довіра, 1999. — 431 с.

Есаянц 2000 — ЕсаянцМ. М. Глагольно-постпозитивные образования вязьіке романа Ч. Диккенса «Посмертнне записки Пиквикского клуба» (коммуникативно-прагматический аспект): Автореф. … канд. филол. наук. — Краснодар, 2000. — 22 с.

Есперсен 1958 — Есперсен О. Философия грамматики. — М.: Изд-во иностр. лит., 1958. — 404 с.

Жарков 1982 — Жарков А. В. Отражение глагольно-именной приро­ди инфинитива в его синтаксических функциях // Рус. яз. в шк. —

1982.—№ 4. —С. 88-92.

Жданова 1982 — Жданова О. П. Семантическая структура глаголов поведения // Семантические классы русеких глаголов. — Свердловск: Изд-во Свердловск, ун-та, 1982. — С. 80-110.

Жирмунский 1956 — Жирмунский В. М. История немецкого языка. — М.: Изд-во иностр. лит., 1956. — 382 с.

Жирмунский 1963 — Жирмунский В. М. О границах слова // Мор­фологическая структура слова в язиках различных типов. — М.; Л.: Изд-во АНСССР, 1963. – С. 6-33.

Жирмунский 1965 — Жирмунский В. М. Об аналитических конструк­циях //Аналитические конструкции в язиках различных типов. — М.; Л.: Наука, 1965. – С. 5-87.

Жирмунский 1968 — Жирмунский В. М. О природе частей речи и их классификации // Вопроси теории частей речи: На материале языков различных типов. — Л.: Наука, 1968. — С. 7-32.

Жирмунский 1976 — Жирмунский В. М. Общее и германское язнко- знание. — Л.: Наука, 1976. — 695 с.

Жовтобрюх 1984 — Жовтобрюх М. А. Українська літературна мо­ва. — К.: Наук, думка, 1984. — 296 с.

Жовтобрюх, Кулик 1972 — Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. — К.: Вищашк., 1972. — Ч. 1. — 406 с.

Жуков 1987 — Жуков А. В. Категориальннй синкретизм фразеологи­ческих единиц // Научн. докл. висін. шк.: Филол. науки. — 1987. — №2. -С. 48-53.

 

874


Список літератури


Загнитко 1987 — Загнитко А. А. Соотношение формально-граммати- ческого и семантического содержания в категории рода имен существи­тельных: Дис. … канд. филол. наук. — К., 1987. — 228 с. — Машино­писі».

Загнитко 1989 —Загнитко А. А. Функциональная «ориентирован­ность» грамматических форм рода имен существительных // Филол. науки. – 1989. — № 1. — С. 36-42.

Загнитко 1991 — Загнитко А. А. Функционально-типологичес- кая коррелятивность частеречной парадигматики и парадигма­тики морфологических категории //Лингвистика: Взаимодействие кон­цепций и парадигм. — Харьков: Основа, 1991. — Вьга. 1. — Ч. 1. — С. 139-142.

Загнітко 1985 — ЗагніткоА. П. Диференціація невідмінюваних імен­ників за родами в українській мові // Укр. мовознавство. — 1985. — Вип. 13, —С. 89-94.

Загнітко 1987 — ЗагніткоА. П. Категорія роду в системі граматичних категорій іменника // Мовознавство. — 1987. — № 2. — С. 62-67.

Загнітко 1987а — ЗагніткоА. П. Корелятивність іменників — назв осіб чоловічого і жіночого роду//Укр. мовознавство. — 1987. — Вип. 14. — С.67-74.

Загнітко 1988 — ЗагніткоА. П. Контекстуальна зумовленість реалі­зації в грамемі роду іменника позамовного змісту // Грамматическая семантика глагола иимени в язьікеи речи. — К., 1988. — С. 101-105.

Загнітко 1989 — Загнітко А. П. Дієслова як текстоутворюючі і жанромодифікуючі засоби в оповіданнях М. Коцюбинського // Тези доповідей і повідомлень республіканської науково-методичної кон­ференції. — Ч. II. — Чернігів: Вид-во Чернігів, ін-ту, 1989. — С. 82-84.

Загнітко 1989а — ЗагніткоА. П. Морфологічні категорії іменника в синтагматиці і парадигматиці. — К.: НМК ВО, 1989. — 64 с.

Загнітко 19896 — ЗагніткоА. П. Взаємодія семантичних і деривацій­них факторів у вираженні граматичного роду іменників // Семасіологія і словотвір. — К.: Наук, думка, 1989.— С. 175-179.

Загнітко 1990 — ЗагніткоА. П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці. — К.: НМК ВО, 1990. — 132 с.

Загнітко 1990а — Загнітко А. П. Структура та ієрархія валентних значень дієслова. — К.: НМК ВО, 1990. — 64 с.

Загнітко 19906 — Загнітко А. П. Категорія стану в системі граматич­них категорій дієслова // Укр. мовознавство. — 1990. — Вип. 17. — С.77-84.

Загнітко 1990в — Загнітко А. П. Морфологічні категорії в системі предикатності і предикативності речення. — К., 1990. — 68 с.

Загнітко 1990г — Загнітко А. П. Семантика іменних категорій // Мовознавство. — 1990. — № 1. — С. 29-34.

Загнітко 1990Г — Загнітко А. П. Система і структура граматичних категорій дієслова. — К., 1990. — 51с.             —

Загнітко 1990д — Загнітко А. П. Функції граматичних форм роду іменників // Укр. мова і літ. в шк. — 1990. — № 6. — С. 50-54.

 

Список літератури


875


Загнітко 1991 — Загнітко А. П. Основи функціональної морфології української мови. — К.: Вища школа, 1991. — 77 с.

Загнітко 1991а — Загнітко А. П. «Душа тисячоліть шукає себе в сло­ві» // Культура слова. — 1991. — Вип. 41. — С. 31-35.

Загнітко 19916 — Загнітко А. П. Корелятивність первинних і вто­ринних функцій морфологічних форм // Семантика і функції граматич­них структур. — К., 1991. — С. 101-110.

Загнітко 199їв — Загнітко А. П. Основи еволюції граматичних кате­горій // Мовознавство. — 1991. — № 5. — С. 7-14.

Загнітко 1991г — Загнітко А. П. Центр і периферія функціональної морфології // Мовознавство. — 1991. — № 2. — С. 54-60.

Загнітко 1992 — • Загнітко А. П. Аспекти і напрями дієслівно-іменної взаємодії // Сучасні аспекти дослідження граматики української мови і лінгвометодичні основи викладання шкільного курсу: Матеріали Все­української науково-практичної конференції. — Полтава: Вид-во Пол- тав. пед. ін-ту, 1992. — С. 68-69.

Загнітко 1992а — Загнітко А. П. Взаємодія іменних і дієслівних категорій // Мовознавство. — 1992. — № 5. — С. 18-28.

Загнітко 1993 — Загнітко А. П. Аналітизм у системі дієслівних категорій // Мовознавство. — 1993. — № 1. — С. 25-33.

Загнітко 1993а — Загнітко А. П. Граматична система української мови на загальнослов’янському мовному тлі // Проблеми контрастив- ної лінгвістики: Тези міжвуз. наук. конф. — Кіровоград: Вид-во Кіровоград, пед. ін-ту, 1993. — С. 86-88.

Загнітко 19936 — Загнітко А. П. Основи акумулятивності граматич­них одиниць // Матеріали міжнародної наукової конференції «Семан­тика мови і тексту». — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського унту, 1993. С. 80-90.

Загнітко 1993в — Загнітко А. П. Проблеми і перспективи акумулятив­ної граматики української мови // Українознавство і гуманізація освіти: Тезидоп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровськ, ун-ту, 1993. —С. 87-88.

Загнітко 1993г — Загнітко А. П. Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії). — К.: Інститут системних досліджень освіти, 1993. — 343 с.

Загнітко 1993Г — Загнітко А. П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис словосполучення і простого речення. — Донецьк: Вид-во До­нецьк, ун-ту, 1993. — 177 с.

Загнітко 1994 — Загнітко А. П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого ускладненого і складного речення. — Донецьк: Вид-во Донецьк, ун-ту, 1994. — 204 с.

Загнітко 1996 — Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія: Монографія. — Донецьк: ДонДУ, 1996. — 437 с.

Загнітко 1996а — Загнітко А. П. Типологія синтаксичних зв’язків// Восточноукраинский лингвистический сборник. — Вип. 2. — Донецьк: Вид-во ДонДУ, 1996. – С. 3-11.

Загнітко 1996/16; Загнітко 1996/26 — Загнітко А. П. Український

 

876


Список літератури


синтаксис: науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс: У2-ХЧ.-Ч.1. – К.:ІЗМН,1996. – 202с.;Ч.2. – К.:ІЗМН, 1996,- 240с.

Загнітко 1996в — ЗагніткоА. П. Філософія синтаксису: Рец. на кн.: Юрченко В. С. Космический синтаксис: Бог, Человек, Слово. — Сара­тов: Изд-во Саратов, пед. ин-та, 1992. — 137 с. //Лінгвістичні студії. — Вип. II: 36. наук, праць / Укл.: А. П. Загнітко (наук, ред.) та ін. — Донецьк: Вид-во Донецьк, ун-ту, 1996. — С. 309-316.

Загнітко 1997 — Загнітко А. П. Текст як лінгвістична категорія // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць: Вип. З / Укл.: Анатолій Загнітко (наук, ред.)таін. — Донецьк, 1997. — С. 106-133.

Загнітко 1997а — ЗагніткоА. П. Типологія семантико-синтаксичних відношень // Восточноукраинский лингвистический сборник. — Вип. 3. — Донецьк: Вид-во ДонДУ, 1997. — С. 22-34.

Загнітко 19976 — Загнітко А. П. Функціонально-семантичні та прагматичні аспекти експозитивів // Франція та Україна: Міжнародн. наук.-практ. конф.: Матеріали. — Т. 1. — Ч. 1. — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровськ, ун-ту, 1997. — С. 37-40.

Загнітко 1997в — Загнітко А. П. Слово у душі — душа у слові. — Донецьк: Академія, 1997. — 437 с.

Загнітко 1998 — ЗагніткоА. П. Категорія елімінації: структура і се­мантика // Семантика і прагматика граматичних структур: 36. наук, праць / Укл.: Анатолій Загнітко (наук, ред.) та ін. — Донецьк: Вид-во ДонДУ, 1998. — С. 51-56.

Загнітко 1998а — ЗагніткоА. П. Синтаксична поетика Василя Стуса: тенденції і закономірності // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць: Вип. 4/Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.)таін. —Донецьк, 1998. — С. 133-137.

Загревський 1999 — Загревський Є. І. Безсполучникові складні ре­чення з пояснювальним компонентом у сучасній українській мові: Ав- тореф. … канд. філол. наук. — Харків, 1999. — 20 с.

Зализняк 1967 — Зализняк А. А. Русское именное словоизмене­ние. — М.: Наука, 1967. — 310 с.

Заоборна 1997 — Заоборна М. С. Складнопідрядні порівняльні речен­ня в сучасній українській мові: Автореф…. канд. філол. наук. — Харків,

1997,     — 18с.

Зарецкая 1976 — Зарецкая Е. И. Формьі повелительного наклонения в русском язьіке // Филол. науки. — 1976. — № 3. — С. 47-55.

Затовканкж 1972 — Затовканюк М. До характеристики субстантив­ной парадигматики (украинский и белорусский аккузатив на 0 / а) // 81ауісаРга£епзіа. _ 1972. 8У. 14. -8.131-143.

Затовканюк 1975 — Затовканюк М. Словоизменение существительных в восточнославянских языках. — РгаЬа: Ііпіуеггіїа Кагіоуа, 1975. — 194 с.

Затовканюк 1984 — Затовканюк М. До характеристики українських конструкцій типу козаченька вбито//8Іауіа. — 1984. — 8.1. —8.1-11.

Затовканюк 1990 — Затовканюк М. Отглаголивание девербативов в сопоставительном плане // 81ауіса 81оуаса. — Коспік 25. — 1990. — 8. 30-40.

 

СПИСОК літератури


877


Звегинцев 1976 — Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку иречи. — М.: Изд-во Моск. унта, 1976. — 307 с.

Зейдель 1962 — ЗейдельО. О. О функциях глагольннх видов // Воп­росы глагольного вида / Под ред. Ю. С. Маслова. — М.: Изд-во иностр. лит.,1962. — С. 168-174.

Зиндер, Строева 1968 — Зиндер Л. Р., Строева Т. В. Историческая морфологиянемецкогоязьїка. — Л.: Просвещение, 1968. — 263 с.

Золотова 1967 — Золотова Г. А. О структуре простого предложения в русском языке // Вопросы языкознания. — 1967. — № 6. — С. 90-101.

Золотова 1973 — Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. — М.: Наука, 1973. — 351 с.

Золотова 1975 — Золотова Г. А. К понятию предикативности // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских язы­ков. – М.: Наука, 1975. – С. 7-19.

Золотова 1976 — Золотова Г. А. О синтаксических свойствах имен качества//Синтаксис истилистика. — М.: Наука, 1976. — С. 130-161.

Золотова 1978 — Золотова Г. А. К типологии простого предложения // Вопросмязыкознания. — 1978. — № 3. — С. 49-61.

Золотова 1982 — Золотова Г. А. Коммуникативные аспекти русского синтаксиса. — М.: Наука, 1982. — 368 с.

Золотова 1984 — Золотова Г. А. О принципах классификации просто­го предложения //Актуальные проблеми русского синтаксиса. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — С. 14-36.

Золотова 1988 — Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репер­туар елементарних единиц русского синтаксиса. — М.: Наука, 1988. — 440 с.

Золотова, Онипенко, Сидорова 1998 — Золотова Г. А., Онипен- ко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского язи­ка / Под ред. Г. А. Золотовой. — М.: Изд-во Моск. ун-та, Ин-та русского языка РАН, 1998. — 528 с.

Зубець 1997 — Зубець Н. О. Мінімальні ідіоми в українській мові: Автореф…. канд. філол. наук. — Дніпропетровськ, 1997. — 20 с.

Іваненко 1981 — Іваненко 3.1. Система прийменникових конструк­цій адвербіального значення. — К.; Одеса: Вища пік.: Головне вид-во,

 1. —143с.

Иваницкий 1988 — Иваницкий В. В. Вопроси сопоставительной ас- пектологии. — Кемерово: Изд-во Кемеров. ун-та, 1988. — 84 с.

Іваницька 1973 — Іваницька Н. Л. Трьохелементний присудок в ук­раїнській мові // Укр. мова і літ. в шк. — 1973. — № 1. — С. 16-24.

Іваницька 1975 — Іваницька Н. Л. Складений присудок як синтак­сична структура // Синтаксис словосполучення і простого речення: Син­таксичні категорії і зв’язки. — К.: Наук, думка, 1975. — С. 59-85.

Іваницька 1979 — Іваницька Н. Л. Взаємна зумовленість форм голов­них членів двоскладного речення // Укр. мова і літ. в шк. — 1979. — № 10. — С. 28-34.

Іваницька 1982 — Іваницька Н. Л. Вивчення членів речення у 4- 8 класах. — К.: Рад. шк., 1982. — 143 с.

 

878


Список літератури


Іваницька 1984 — Іваницька Н. Л. Непоширене речення в українській мові // Укр. мова і літ. в шк. — 1984. — № 2. — С. 31-35.

Іваницька 1986 — Іваницька Н. Л. Двоскладне речення в українській мові. — К.: Вищашк., 1986. — 168 с.

Іваницька 1989 — Іваницька Н. Л. Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу. — К.: Вища шк. Головне вид-во, 1989. — 63 с.

Иванова 1976 — Иванова И. П. Структура слова и морфологические категории//Вопр. языкознания. — 1976. — № 1. — С. 55-61.

Иванова, Бурлакова, Почепцов 1981 — Иванова И. П., Бурлако­ва В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного англий- скогоязыка. — М.: Высш. шк., 1981. — 285с.

Иванова 1983 — Иванова К. Взаимоотношения между аспектуально- стью и партитивностью на синтаксическом уровне // Вопр. языкозна­ния. — 1983. — № 2. — С. 51-57.

Иванова 1991 — Иванова Л. П. Структурно-функциональный анализ простого предложения. — К.:Выщашк., 1991. — 168 с.

Иванова-Лукьянова 1998 — Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура уст­ной речи: Интонация, паузирование, логическоеударение, темп, ритм. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. — С. 88-99.

Іващенко 1972 — Іващенко Д. П. Відокремлені означення // Укр. мова і літ. в шк. — 1972. — № 9. — С. 50-52.

Івченко 1965 — Івченко М. П. Сучасна українська літературна мова. — К.: Вид-во Київ.ун-ту, 1965.— 406 с.

Ізюмов 1926 — Ізюмов О. Техніка української мови. — К., 1926. — 190 с.

Илия 1981 — Илия Л. И. Члени предложения как функционально- синтаксические категории // Проблеми структури предложения. — Л.: Наука, 1981. – С. 37-44.

Ильенко 1964 — Ильенко С. Г. Вопросы теории сложноподчиненного предложения в современномрусскомязыке: Дис. …докт. филол. наук: В2-ХЧ,—Л., 1964. —602 с.

Ильенко 1975 — Ильенко С. Г. Персонализация как важнейшая сто­рона предикативности //Теоретические проблеми синтаксиса современ- ннх индоевропейских язнков. — Л.: Наука, 1975. — С. 75-89.

Ионова 1989 — Ионова И. А. Эстетическая продуктивность морфо­логических средств язика в поззии. — Кишинев: Штиинца, 1989.— 144с.

Иоффе 1973 — Иоффе В. В. Происхождение и развитие категории рода

виндоевропейскомязнке: Авторф. дис_______ канд. филол. наук. — Ростов

н/Д, 1973.-23с.

Исаченко 1954; Исаченко 1960 — Исаченко А. В. Грамматический строй русского язика в сопоставлении со словацким. — 4 . 1. — Брати­слава: Изд-во Словацкой АН, 1954. — 388 с; Ч. 2. — Братислава: Изд-во СловацкойАН, 1960. —577 с.

Исаченко 1957 — Исаченко А. В. К вопросу об императиве в русском языке // Рус. яз. в шк. — 1957. — № 6. — С. 7-14.

Исаченко 1963 — Исаченко А. В. Бинарность, привативнне оппози­ции и грамматическое значение // Вопр. языкознания. — 1963. — № 2. — С. 11-19.

 

Список літератури


879


Иссерс 1999 — Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — Омск: Изд-во Омск, ун-та, 1999. — 284 с.

Историческая 1982 — Историческая грамматика русского языка. Мор­фология. Глагол / Под ред. Р. И. Аванесова, В. В. Иванова. — М.: На­ука, 1982. — 440 с.

История 1980 — История лингвистических учений. Древний мир. — Л.: Висшая школа, 1980. — 260 с.

История 1991 — История лингвистических учений. Позднее средневе­ковье. — СПб.: Наука, 1991. — 261 с.

Історія 1978 — Історія української мови: Морфологія / С. П. Бевзен- ко, А. П. Грищенко, Т. Б. Лукінова та ін. — К.: Наук, думка, 1978. — 539 с.

Истрина 1923 — ИстринаЕ. С. Синтаксические явлення Синодально­го списка І Новгородской летописи // Изв. ОРЯС Российской Академии наук. – Пг., 1923. – Т. 24. – Кн. 2. – С. 76-101.

Кадомцева 1972 — Кадомцева Л. О. Обставинні складнопідрядні ре­чення // Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За ред. І. К. Білодіда. — К.: Наук, думка, 1972. — С. 343-387.

Кадомцева 1986 — Кадомцева Л. О. Українська мова: Синтаксис про­стого речення. — К.: Вищашк., 1986. — 178с.

Кадомцева 1988 — Кадомцева Л. О. Граматичні форми ускладнен­ня простого речення // Укр. мова і літ. в шк. — 1988. — № 2. — С. 29-33.

Кадомцева 1992 — Кадомцева Л. О. Ускладнення структури просто­го речення (синтаксис, семантика, функції): Автореф. … канд. філол. наук. — К., 1992. — 32 с.

Казакова 1984 — Казакова А. С. Структурно-семантические свойства предложений типа «Пожар!»: Автореф. … канд. филол. наук. — М.,

 1. – 17с.

Калечиц 1990 — Калечиц Е. П. Взаимодействие слов в системе частей речи (Межкатегориальные связи). — Свердловск: Изд-во Уральск, ун-та, 1990.— 160 с.

Калинин 1966 — Калинин А. И. Указательнне местоимения «тот», «такой» в главной части сложного предложения с придаточннм опреде­лительным // Современный русский язик и диалектология. — Тюмень: Изд-воТюмен. пед. ин-та, 1966. — С. 24-37.

Калинин 1970 — Калинин А. И. Специфические признаки придаточ­ного определительного как особого типа придаточннх предложений // Лингвистические исследования. — Тюмень: Изд-воТюмен. пед. ин-та,

1970. —С. 28-42.

Камннина 1974 — Камынина А. А. О полупредикативних конструк­циях в простом предложений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. — 52 с.

Каминина 1983 — Камынина А. А. Современный русский язик. Син­таксис простого предложения. — М.: Внеш. шк., 1983. — 126 с.

Каранська 1962 — Каранська М. У. Сполучники що, щоб і граматичні конструкції з ними в сучасній українській літературній мові. — К.: Вид-во АНУРСР, 1962,- 136 с.

 

880


Список літератури


Каранська 1992 — Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навч. посібник. — К.: НМКВО, 1992. — 396 с.

Каранська 1995 — Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1995. — 312 с.

Карасик 1991 — Карасик В. И. Семантика этикетного действия // Действие: лингвистические и логические модели. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. —С. 45-46.

Карпалюк 1988 — КарпалюкВ. С. Семантико-синтаксическая струк­тура конструкций с предикатными актантами в украинском языке: Ав- тореф…. канд. филол. наук. — К., 1988. — 23 с.

Карпинская 1964 — Карпинская О. Г. Типология рода в славянских языках // Вопр. языкознания. — 1964. — № 6. — С. 61-76.

Карцевский 1961 — Карцевский С. О. Бессоюзие и подчинение в русском языке // Вопросы языкознания. — 1961. — № 2. — С. 126- 138.

Касевич 1988 — Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. — М.: Наука, 1988. – 312 с.

Касевич, Храковский 1985 — Касевич В. Б., Храковский В. С. От про­позиции к семантике предложения // Типология конструкций с преди­кативними актантами. — Л.: Наука, 1985. — С. 112-165.

Категории 1983 — Категории глагола и структура предложения: Кон­струкций с предикатными актантами. — Л.: Наука, 1983. — 248 с.

Категория 1990 — Категория количества в современных европейских языках/ В. В. Акуленко, С. А. Швачко, Е. И. Букрееваидр. — К.:Наук. думка, 1990.— 284 с.

Кацнельсон 1972 — Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. — Л.: Наука, 1972. — 216 с.

Кацнельсон 1987 — Кацнельсон С. Д. К понятию типа валентности // Вопр. языкознания. — 1987. — № 3. — С. 20-32.

Кацнельсон 1988 — Кацнельсон С. Д. Заметки о падежной теории Ч. Филлмора//Вопр. языкознания. — 1988. — № 1. — С. 110-117.

Качалина, Николова 1984 — Качалина Н. С, Николова А. Д. Синони­мические словосочетания с пространственным значением // Актуаль­ные проблеми русскогосинтаксиса. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — С. 101-111.

Качуровський 1994 — Качуровський І. Основи аналізу мовних норм (стилістика). — Мюнхен — Ніжин: Вид-во Українського Вільного Уні­верситету, 1994. — 136 с.

Кельн 1962 — Кельн Г. Происхождение славянского глагольного ви­да // Вопр. глагольного вида / Под ред. Ю. С. Маслова. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962. — С. 280-286.

Кибрик 1979 — Кибрик А. Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка // Изв. АН СССР. — Сер. лит. и яз. — 1979. — № 4. — С.309-317.

Кибрик 1989 — Кибрик А. Е. Типология: Таксонимическая или

об-ьяснительная, статическая или динамическая // Вопр. языкозна­ния. – 1989. – № 1. – С. 5-15.

 

Список літератури


881


Киклевич 1966 — Киклевич А. К. Ассоциация, сочинение, паратак­сис // Вестнік Веларускага дзяржаунага універсітзта. — Сер. 4. —

1966,                      —№1. — С.49-56.

Кильдибекова 1975 — КильдибековаТ. А. Глаголи действия в современ­ном русском язьіке. —Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1975. — 225 с.

Кильдибекова 1985 — КильдибековаТ. А. Глаголи действия в совре­менном русском язьіке: Опит функционально-семантического анали­за. — Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1985. — 160 с.

Кинзн 1982 — Кинзн 9. Л. К универсальному определению подлежа- щего//Новое в зарубежной лингвистике. — 1982. — Вып. 11. — С. 236- 272.

Кирилова 1961 — Кирилова В. А. К вопросу о логической структуре односоставннх предложений //Логико-грамматические очерки. — М.: Висш. шк., 1961. — С. 186-212.

Кирова 1968 — Кирова Л. А. Частотность и принципи вибора морфо- лого-синтаксических типов в сфере вираження атрибутивних отноше­ний: Автореф. … канд. филол. наук. — К., 1968. — 20 с.

Кирпичникова 1965 — Кирпичникова Н. В. Сложно по дчиненнне пред­ложения с придаточннми определительннми и повествовательно-рас- пространительннми // Рус. яз. в шк. — 1965. — № 1. — С. 79-82.

Кислиця 1990 — Кислиця Д. Граматика української мови. — Ч. II: Синтакса. — Нью-Йорк: Вид-во Шкільної ради при УККА, 1990. — 88 с.

Клименко 1984 — Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. — К.: Наук, думка, 1984. — 252с.

Клименко 1990 — Клименко Н. Ф. Аглютинативність в українському словотворенні//Укр. мовознавство. — 1990. — Вип. 17. — С. 96-105.

Климов 1977 — Климов Г. А. Типология язиков активного строя. — М.: Наука, 1977. -320с.

Климов 1983 — Климов Г. А. Принципи контенсивной типологии. — М.: Наука, 1983. – 224 с.

Клобуков 1979 — Клобуков Е. В. Теоретические проблеми русской морфологии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. — 272 с.

Клобуков 1986 — Клобуков Е. В. Семантика падежннх форм в совре­менном русском литературном язьіке: Введение в методику позиционно- гоанализа. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. — 118 с.

Ключковський 1976 — Ключковський Б. Г. Прикладка і сполучення неприкладкового характеру//Укр. мова і літ. впік. — 1976. — № 12. — С.20-29.

Кмосов 1985 — Кмосов Г. Н. О предикативних связках есть и зто // Русский язик. — Вып. 5. — Мн.: Университетское, 1985. — С. 45-55.

Князев 1978 — Князев Ю. Т. Нейтрализация противопоставлений по лицу и залогу // Проблеми теории грамматического залога. — Л.: Нау­ка, 1978. — С. 122-129.

Ковалик 1958 — Ковалик 1.1. Питання слов’янського словотвору. — Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1958. —Ч. 1. — 153 с.

 

882


Список літератури


Ковалик 1973 — Ковалик І. І. Граматичні категорії в сучасній ук­раїнській мові та методи їх вивчення / /Укр. мовознавство. — 1973. — Вип. 1,—С. 22-27.

Ковалик 1980 — Ковалик І. І. Про лінгвальні категорії, їх власти­вості і види // Мовознавство. — 1980. — № 5. — С. 10-13.

Ковалів 1977 — Ковалів П. Український правопис. — 3-тє вид. — Нью-Йорк: Вид-во Інституту української мови, 1977. — 96 с.

Ковтунова 1976 — Ковтунова И. И. Современный русский язьік: По­рядок слов и актуальное членение предложения. — М.: Просвещение, 1976. —239с.

Ковтунова 1986 — Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. — М.: Наука, 1986.— 206 с.

Кодухов 1967 — Кодухов В. И. Сложноподчиненное предложение в русском литературном языке второй половины XVIII века: Автореф. … докт. филол. наук. — Л., 1967. —41с.

Кожевникова 1976 — Кожевникова К. В. Формирование содержания и синтаксис художественного текста // Синтаксис и стилистика. — М.: Наука, 1976. – С. 45-68.

Кожина 1982 — Кожина М. Н. Язьік и стиль в функциональном аспек­те (к определению предмета и структури стилистики) // Основнне по­нятий и категории лингвостилистики. — Пермь: Изд-во Перм, ун-та, 1982. -С. 6-18.

Козинцева 1991 — Козинцева Н. А. Временная локализованность дей­ствия и ее связи с аспектуальньїми, модальними и таксисннми значе­ннями. — Л.: Наука, 1991. — 144 с.

Кокорина 1974 — Кокорина С. И. О необходимнх компонентах реали­зации структурной схеми простого предложения: Автореф. … канд. фи­лол. наук. — М., 1974. — 25 с.

Кокорина 1979 — Кокорина С. И. О семантическом субт>екге и особен­ности его вираження в русском языке. — М.: Изд-во Моск. ун-та,

 1. — 77с.

Колесников 1988 — Колесников А. А. Семантическое обеспечение грамматических форм и имен существительных русского языка. — К.: Вищашк., 1988. — 140 с.

Колесников 1992 — Колесников А. А. Аналитизм в грамматической системе современного русского язика. — Измаил: Изд-во Измаил, пед. ин-та, 1992. —128с.

Колесников 1997 — Колесников А. А. Лекции по общему язикозна- нию. — Измаил: Изд-во Измаил, пед. ин-та, 1997. — 112 с.

Колоїз 1996 — Колоїз Ж. В. Структурно-функціональні різновиди усталених конструкцій у мові публіцистики Сергія Єфремова: Авто­реф. … канд. філол. наук. — Дніпропетровськ, 1996. — 24 с.

Колшанский 1962 — Колшанский Г. В. Грамматическая функция обо­собления членов предложения // Научн. докл. висш. шк.: Филол. на­уки. – 1962. – № 1.-С. 31-41.

Колшанский 1990 — Колшанский Г. В. Об-ьективная картина мира в познаниии языке. — М.: Наука, 1990. — 108 с.

 

Список літератури


883


Комарек, Корженский 1978 — КомарекМ., КорженскийЯ. Место час­тей речи и морфологии в модели естественного язика // Язнкознание в Чехословакии: Сб. ст., 1956-1974 / Под ред. А. Г. Широковой. — М.: Прогресе, 1978. — С. 55-68.

Комри 1985 — Комри Б. Номинализация в русском язнке: Словарно- задаваемне группн или трансформированнне предложения // Новое в зарубежной лингвистике. — 1985. — Вип. 15. — С. 42-49.

Кондрашова 1998 — КондрашоваО. В. Семантика поэтического сло­ва. — Краснодар: Изд-во Кубанск. ун-та, 1998. — 260 с.

Кондрашова 1998а— КондрашоваО. В. Семантика поэтического сло­ва (функционально-типологический аспект): Автореф. … докт. филол. наук. — Краснодар, 1998. — 42 с.

Конецкая 1993 — Конецкая В. П. Семантические типи слов (на мате­риале английского языка) // Вопр. язикознания. — 1993. — № 6. — С. 89-99.

Коноваленко 1997 — Коноваленко Л. И. Семантико-синтаксиче- ские ередства вираження оценочной модальности в русском и англий­ском язиках: Автореф. … канд. филол. наук. — Краснодар, 1997. — 23с.

Кононенко 1973 — Кононенко В. І. Нові тенденції у розвитку сучасно­го синтаксису // Укр. мова і літ. в шк. — 1973. — № 1. — С. 19-27.

Кононенко 1975 — Кононенко В. І. Проблеми стилістичного синтак­сису // Укр. мова і літ. в шк. — 1975. — № 4. — С. 25-36.

Кононенко 1976 — Кононенко В. И. Системно-семантические связи в синтаксисе русского иукраинскогоязнков. — К.: Вища школа, 1976. — 209 с.

Кононенко 1980 — Кононенко В. И. К сопоставительному исследованию синтаксиса восточнославянских язнков // Вопросн язикознания. —

 1. — № 1, —С. 39-48.

Кононенко 1986 — Кононенко В. И. Атрибуты-прилагательнне вто­ричной номинации в семантической структуре простого предложения: Автореф. … канд. филол. наук. — К., 1986. — 23 с.

Конюхова 1999 — Конюхова Л. І. Явище парцеляції в мові сучасних засобів масової комунікації: Автореф. … канд. філол. наук. — Львів, 1999. – 17с.

Конюшкевич 1998 — Конюшкевич М. И. Категория гоноративности и ее отношение к функциональной грамматике // Вопроси функциональ­ной грамматики. — Гродно: Изд-во Гродн. ун-та, 1998. — С. 25-35.

Копелиович 1970 — Копелиович А. Б. Семантико-грамматическое развитие категории рода в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. — Владимир, 1970. — 377 с. — Машинопись.

Корбет 1985 — Корбет Г. Г. Одушевленность в русском и других сла­вянских язиках: Пример расхождения между синтаксисом и семанти- кой//Новое в зарубежной лингвистике. — 1985. — Вип. 15. —С. 388-406.

Кордун 1971 — Кордун П. П. Стилістичне використання синоніміч­них варіантів складного речення // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — №6, — С. 65-70.

 

884


Список літератури


Коржик 1999 — Коржик Л. І. Структурно-семантична типологія відприкметникових словотвірних ланцюжків у сучасній українській мові: Автореф. … канд. філол. наук. — Івано-Франківськ, 1999. — 24 с.

Коро година 1988 — Корогодина Л. Л. Семантико-синтаксический ана­лиз конструкций с предикатами актантом-инфинитивом в современ- номфранцузскомязьіке: Автореф. … канд. филол. наук. — М., 1988. — 15с.

Корить 1877 — Корить Ф. Є. Способи относительнаго подчиненія. Гла­ва изьсравнительнаго синтаксисе. — М., 1877. — 87с.

Косериу 1963 — Косериу 3. Синхрония, диахрония и история // Но- воевлингвистике. — 1963. — Вып. 3. — С. 143-347.

Костусяк 1998 — Костусяк Н. М. Категорія ступенів порівняння у гра­матичній системі української мови: Автореф. … канд. філол. наук. — К., 1998. -20с.

Кочан 1999 — Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій. — Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1999. — 156 с.

Кочерган 1999 — Кочерган М. П. Загальне мовознавство. — К.: Видав­ничий центр «Академія», 1999. — 288 с.

Кошмидер 1962 — Кошмидер 9. Очерк науки о видах польского глаго­ла. Опыт синтеза // Вопросы глагольного вида / Под ред. Ю. С. Мас­лова. — М.:Изд-воиностр.лит., 1962. — С. 105-167.

Кравченко 1990 — Кравченко А. В. К когнитивной теории времени и вида (на материале английского глагола) // Научн. докл. высш. шк.: Филол. науки. — 1990. — № 6. — С. 81-90.

Красильникова 1988 — Красильникова Е. В. Инфинитив — имя суще­ствительное (К соотношению их функций в подсистеме русской разго­ворной речи) // Проблеми структурной лингвистики, 1984. — М.: На­ука, 1988. — С. 112-124.

Красних 1997 — Красных В. В. Когнитивная база УЗ культурное про­странство в аспекте изучения языковой личности (к вопросу о русской концептосфере) //Язык, сознание, коммуникация. — М.: Филология,

 1. — Вып. 1. —С. 128-145.

Красовицька 1996 — Красовицька Л. Є. Функціонування текстових категорій у художніх описах: Автореф…. канд. філол. наук. — Дніпро­петровськ, 1996. — 21 с.

Краткий 1991 — Краткий справочник по современному русскому язи­ку / Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант / Под ред. П. А. Ле- канта. — М.: Высш. шк., 1991. — 383 с.

Кржижкова 1978 — Кржижкова Е. Понятие нейтрализации в морфо­логии // Языкознание в Чехословакии: Сб. ст., 1956-1974 / Под ред. А. Г. Широковой. — М.: Прогресе 1978. — С. 55-68.

Крицкий 1989 — Крицкий Б. И. О сущности и происхождении балто- славянского рефлексива // Вестник Ленингр. ун-та. — Сер. 2: История, языкознание, литературоведение. — 1989. — Вып. 4. — С. 79-84.

Кронгауз 1998 — Кронгауз М. А. Приставки и глаголи в русеком язы­ке: семантическая грамматика. — М.: Школа «Языки русской культу-

 

Список літератури


885


рн», 1998. — 286 с.

Кротевич 1942 — Кротевич Е. В. Обособление второстепенных членов предложения в современном русеком языке. — Алма-Ата: Казгосиздат, 1942. -72 с.

Кротевич 1948 — Кротевич Е. В. Обособленнне синтагми // Вопросы славянского языкознания. — Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1948. — Кн.I, —С.65-90.

Кротевич 1952 — Кротевич Є. В. Будова складнопідрядного речення в сучасній українській мові//Укр. мовавшк. — 1952. — № 1. — С. 17-23.

Кротевич 1953 — Кротевич Е. В. Структура сложноподчиненного пред­ложения // Вопроси славянского языкознания. — Вып. III. — Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1953. — С. 22-35.

Кротевич 1959 — Кротевич Е. В. О связях слов. — Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1959. —62 с.

Кротевич 1960 — Кротевич Е. В. Слово, часть речи, член предложе­ния. — Львов: Изд-во Львов, ун-та. — 1960. — 56 с.

Кротевич, Родзевич 1957 — Кротевич Є. В., Родзевич И. С. Словник лінгвістичних термінів. — К.: Вид-во АНУРСР, 1957. — 236 с.

Кручинина 1988 — Кручинина И. Н. Структура и функций сочини­тельной связи в русеком язике. — М.: Наука, 1988. — 214 с.

Крнмский 1907-1908/1 — Крнмский А. Украинская грамматика для учениковь вьісших-ь классов-ь гимназій и семинарій Приднйпровья. — Т. I. — Вып. 1, 2 і 6. —М., 1907-1908— 196с.

Крнмский 1907/2 — Крнмский А. Украинская грамматика для уче­никовь вмешихг классовт. гимназій и семинарій Приднйпровья. — Т. II. – Вип I. – М., 1907. – 272 с.

Кримский 1907а— Крымский А. Украинская грамматика. — М., 1907. – Т. 1. – Вып. 1. – 144 с; Т. 2. – Вып. 1. – 144 с.

Крнсько 1990 — Крнсько В. Б. Из истории русской лингвистической критики (рецензия Ф. Ф. Фортунатова на «Синтаксические исследо­вания» А. В. Попова) // Изв. АН СССР. — Сер. лит. и яз. — 1990. — Т. 46. – № 1 .-С. 51-62.

Крнсько 1990а — Крысько В. Б. История индоевропейского аккузати­ва в «Синтаксических иселедованиях» А. В. Попова // Вопр. языкозна­ния — 1990. — №4. — С. 119-130.

Крнсько 1997 — Крисько В. Б. Исторический синтаксис рус- скогоязнка. Обпекти переходность. — М.: Изд-во «Индрик», 1997. — 424 с.

Кубрякова 1974 — Кубрякова Е. С. Основи морфологического анали­за: На материале германских язнков. — М.: Наука, 1974. — 319 с.

Кубрякова 1976 — Кубрякова Е. С. О формообразовании, словоизме­нении, словообразовании и их соотношении // Изв. АН СССР. — Сер. лит. ияз. — 1976. —Т. 35. —№ 6. — С. 514-526.

Кубрякова 1978 — Кубрякова Е. С. Части речи в ономасиологическом освещении. —М.: Наука, 1978. — 115 с.

Кубрякова 1986 — Кубрякова Е. С. Номинативннй аспект речевой деятельности. — М.: Наука, 1986. — 160 с.

 

886


Список літератури


Кубрякова 1993 — Кубрякова Е. С. Возвращаясь к определению зна­ка //Вопр. языкознания. — 1993. — № 4. — С. 18-29.

Кубрякова 1994 — Кубрякова Е. С. Парадигми научного знання в линг­вистике и ее современный статус // Изв. АН СССР. — Сер. лит. и яз. —

 1. – Т. 53. – № 2. – С. 3-15.

Кубрякова 1994а — Кубрякова Е. С. Начальные зтапьі становлення когнитивизма. Лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопр. язмкознания. — 1994. — № 4. — С. 34-37.

Кубрякова 1995 — Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опит парадигмального анализа) // Язик и наука конца 20 века. —М.: Наука, 1995. — С. 144-238.

Кубрякова, Демьянков, Панкрац, Лузина 1997 — Кубрякова Е. С, Демьянков В. 3., ПанкрацЮ. Г., ЛузинаЛ. Г. Краткий словарь когнитив- ннх терминов / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. — М.: Изд-во Моск. унта, 1997.— 245 с.

Кубрякова, Соболева 1979 — Кубрякова Е. С, Соболева П. А. О поня­тий парадигми в формообразовании и словообразовании // Лингвисти­ка ипозтика. — М.: Наука, 1979. — С. 5-23.

Кубрякова, Степанова, Хельбиг 1981 — Кубрякова Е. С, Степано­ва М. Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в современном немецком язике// Вопр. язнкознания. — 1981. — № 3. — С. 3-7.

Кудрявский 1913 — Кудрявский Д. Н. Введение в язнкознание. — Юрьев, 1913. -189 с.

Кузнецова 1982 — Кузнецова 9. В. Лексикология русского язика. — М.:Просвещение, 1982. — 152 с.

Кузнецова 1987 — Кузнецова 9. В. Глагол и имя: их противополож­ность и единство // Номинативнне единицн язика и их функциониро­вание. — Кемерово: Изд-во Кемеров. ун-та, 1987. — С. 3-10.

Кузьменков 1984 — Кузьменков Е. А. Глагол в монгольском язике. — М.: Наука, 1984. – 234 с.

Кузьменкова 1980 — Кузьменкова Т. В. Категория одушевленности/ неодушевленности в современном белорусском язике: Дис. … канд. фи- лол. наук. — Минск, 1980. — 199 с. — Машинопись.

Кузьмин 1976 — Кузьмин В. Ф. Облективное и субъективное: Анализ процесса познания. — М.: Наука, 1976. — 207 с.

Кукушкина 1978 — Кукушкина О. В. Из истории вида русского глаго- ла//Вестн. Моск. ун-та. —Сер. 9:Филология. — 1978. —№ 1. — С. 51- 61.

Кулик 1965 — Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. — Ч. II. — К.: Рад. пік,, 1965. — 2-ге вид. — 283 с.

Куліш 1914 — Куліш П. Дві мові, книжня і народня // Україна. — 1914. -Кн. 3,-С. 22-34.

Кульбабська 1998 — КульбабськаО. В. Напівпредикативні конструкції в сучасній українській мові: Автореф. … канд. філол. наук. — Івано- Франківськ, 1998. — 17с.

Кун 1975 — КунТ. Структура научннхреволюций. — М.: Прогресе,

 1. —288с.

 

Список літератури


887


Курганов 1880 — Курганов Н. Письмовник, содержащий в себе науку росийского язика со многим присовокуплением разного учебного и полез- но-забавного вещесловия. — Осьмое издание, вновь выправленное и при­умноженное и разделенное на две части. — СПб., 1880. — 196с.

Курило 1920 — Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. — К., 1920. —48с.

Курилович 1962 — КуриловичЕ. Очерки по лингвистике. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962. — 456 с.

Курс 1951/1 — Курс сучасної української літературної мови: Вступ. Лексика. Фонетика. Морфологія. Наголос / Заред. Л. А. Булаховсько- го. — Т. І. — К.: Рад. пік., 1951. — 520 с.

Курс 1951/2 — Курс сучасної української літературної мови: Син­таксис / За ред. Л. А. Вулаховського. — Т. II. — К.: Рад. пік., 1951. — 408 с.

Курс 1957 — Курс сучаснай беларускай літературнай мовьі. Марфало- гія. — Мінск: Дзяржвндав, 1957. — 306 с.

Кухаренко 1988 — Кухаренко В. А. Интерпретация текста. — М.: Просвещение, 1988. — 192 с.

Кучеренко 1957 — Кучеренко И. К. К вопросу о категории падежа // Рус. яз. вшк. — 1957. — № 5. — С. 41-45.

Кучеренко 1961 — Кучеренко I. К. Категорія відмінка в сучасній ук­раїнській мові. — Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1961. — 52 с.

Кучеренко 1961а — Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. — Ч. 1. — К.: Вид-во Київ, унту, 1961. — 172с.

Кучеренко 1964 — Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. — Ч. 2. — К.: Вид-во Київ, ун-ту, 1964. — 160с.

Кучеренко 1973 — Кучеренко І. К. Складнопідрядні речення з кілько­ма підрядними // Укр. мова і літ. в шк. — 1973. — № 5. — С. 30-39.

Кучеренко 1976 — Кучеренко І. К. Логіко-синтаксична природа ре­чень з однорідними членами//Мовознавство.— 1976. — № 4. — С. 29-37.

Лабунець 1973 — Лабунець Н. Ф. Розпізнавання означальних ре­чень серед інших підрядних // Укр. мова і літ. в шк. — 1973. — № 2. — С. 17-23.

Лайонз 1978 — ЛайонзДж. Введение в теоретическуюлингвистику. — М.: Прогресе, 1978. — 544 с.

Лалевиїї 1957 — Лалевип. М. С. Категоріє ерпекохрватского іезика. — Београд: Научна книга, 1957. — 98 с.

Лангешельд 1839 — Лангешельд Ф. О русеких глаголах // Отече- ственнне записки. — 1839. — Т. 5. — № 8. — Отд. 2. — С. 1-26.

Лаптева 1963 — Лаптева О. А. Чехословацкие работн последних лет по вопросам актуального членения предложения // Вопроси язнкозна- ния. – 1963. — № 4. – С. 7-13.

Лебедева 1984 — Лебедева И.Б. Пространственные и временние ука­зания в общерєферентннх висказнваниях // Изв. АН СССР. — Сер. лит. ияз. — 1984. — Т. 43. — № 4. — С. 304-314.

 

888


Список літератури


Левицкий 1990 — Левицкий Ю. А. О логических аналогах граммати­ческого сочинения и подчинения // Вопр. языкознания. — 1990. — № 4. — С. 25-34.

Левицький 1923 — Левицький М. Українська граматика для само­навчання. — Вид. 3-тє, випр. і доп. — Катеринослав; Ляйпціг, 1923. – 197с.

Лекант 1963 — Лекант П. А. К проблеме неполных предложений в русскомязыке//Ученые записки Моск.обл. пед. ин-таим.Н. К. Круп­ской. – М., 1963. – Т. 139. – Вып. 9. – С. 20-38.

Лекант 1974 — Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в со­временном русском языке. — М.: Высш. шк., 1974. — 158 с.

Лекант 1976 — Лекант П. А. Типы и формн сказуемого в современном русском языке. — М.: Высш. шк., 1976. — 144 с.

Лексико-семантические 1988 — Лексико-семантические группы рус­ских глаголов: Словарь-справочник. — Свердловск: Изд-во Уральск, ун-та,

1988,         — 153с.

Леонова 1983 — Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. — K.: Вища шк., 1983. — 264 с.

Лешка 1978 — Лешка О. К вопросу об отношении между морфологи­ей и синтаксисом//Языкознание в Чехословакии: Сб. ст., 1956-1974 / Под ред. А. Г. Широковой. — М.: Прогресе, 1978. — С. 80-83.

Лешка 1978а — Лешка О. Грамматические инварианты илексичес- коезначение//Тамже. — С. 142-147.

Лещак 1996 — Лещак О. Язиковая деятельность: Основи функцио­нальной методологии лингвистики. — Тернополь: Підручники & посіб­ники, 1996. — 445 с.

Лещенко 1988 — Лещенко М. И. Виртуальный и актуальний аспекти предложения. — Мн.: Вышзйш. шк., 1988. — 132 с.

Лингвистический 1990 — Лингвистический энциклопедический сло­варь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 685 с.

Логический 1988 — Логический анализ языка. Знание и мнение. — М.: Наука, 1988.-125с.

Логический 1989 — Логический анализ языка. Проблеми интенсио­нальных и прагматических контекстов. — М.: Наука, 1989. — 288 с.

Лозинський 1846 — Лозинський Й. Сгатпіаіука і?гука гивкіе£о (та1огизкіе£о). — Перемишль, 1846. — 116 с.

Ломакович 1993 — ЛомаковичС. В. Займенниково-співвідносні кон­струкції в системі складнопідрядного речення української мови. — K.: НМКВО, 1993. -60 с.

Ломов 1977 — Ломов А. М. Очерки по русекой аспектологии. — Воро­неж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1977. — 140 с.

Ломов 1994 — Ломов А. М. Типология русекого предложения. — Во­ронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1994. — 280 с.

Ломоносов 1952 — Ломоносов М. В. Российская грамматика // Поли, собр. соч. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – Т. 7. – С. 380-579.

Ломтев 1954 — Ломтев Т. П. Из истории синтаксисе русекого языка. — М.: Учпедгиз, 1954. — 80 с.

 

Список літератури


889


Ломтев 1958 — ЛомтевТ. П. Основи синтаксиса современного русско­го языка. — М.: Учпедгиз, 1958. — 166 с.

Ломтев 1969 — Ломтев Т. П. Парадигматика предложения на основе конвертируемости отношении // Инвариантнне синтаксические значе­ння и структура предложения. — М.: Наука, 1969. — С. 104-115.

Ломтев 1972 — Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические кате­гории. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. — 197 с.

Ломтев 1976 — Ломтев Т. П. Общее и русекое языкознание. — М.: Наука, 1976. -381с.

Ломтев 1979 — ЛомтевТ. П. Структура предложения в современном русском языке. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. — 191 с.

Лопатинская 1997 — Лопатинская Л.В. Семантико-синтаксические аспекти обращения с модальной оценочностью: Автореф. … канд. фи- лол. наук. — Краснодар, 1997. — 22 с.

Лосев 1927 — Лосев А. Ф. Философия имени. — М.: Изд. авт., 1927. — 254 с.

Лосев 1965 — Лосев А. Ф. О коммуникативном значений грамматиче­ских категорий//Ученые записки Моск. пед. ин-таим. В. И. Ленина. —

 1. — № 234. — С. 196-234.

Лосев 1981 — Лосев А. Ф. О понятий язнковой валентности // Изв. АН СССР. – Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40. -№ 5. – С. 403-411.

Лосев 1983 — Лосев А. Ф. Язиковая структура. — М.: Наука, 1983. — 342 с.

Лосев 1990 — Лосев А. Ф. Философия мисли. — М.: Изд-во Моск. ун-та,

1990,         — 272с.

Лосева 1980 — Лосева Л. Н. Как строитея текст / Под ред. Г. Я. Сол- ганика. —М.: Просвещение, 1980. —96 с.

Лотман 1970 — ЛотманЮ. Структурахудожественноготекста. — М.: Искусство, 1970. — 384 с.

Лотман 1985 — Лотман Ю. Двойственная природа текста // Текст и культура: Общие ичастнне проблеми. — М.: Наука, 1985. — С. 3-20.

Луценко 1991 — Луценко М. О. Кілька зауважень до теорії конструктив­ної граматики // Семантика і функції граматичних структур. — К.: НМК В0.1991.— С. 110-115.

Луценко 1985 — Луценко Н. А. Вид и время (Проблеми разграничения и взаимодействия) // Вопросы языкознания. — 1985. — № 2. — С. 43-50.

Луценко 1985а — Луценко Н. А. «Глагол — предлог — падеж»: к истолкованиютипологииотношении//Филол. науки. — 1985. — №6. — С. 63-69.

Луценко 1987 — Луценко Н. А. Вид и предикативность. К постановке вопроса // Научи, докл. высш. шк.: Филол. науки. —1987. — № 2. — С. 41-48.

Луценко 1997 — Луценко Н. А. К теории синтагматики: о формуле управлення // Филология — РЬіІоІоліса. — Краснодар, 1997. — № 11.— С.6-10.

Лущай 1977 — Лущай В. В. Характер и степень раечлененности преди­катов в зависимости от их семантических типов (в предложениях с пред-

 

890


Список літератури


ложно-падежной формой при связке «быть» и ее синонимических эквива­лентах): Автореф. … канд. филол. наук. — Днепропетровск, 1977. — 20 с.

Лущай 1981 —Лущай В. В. Члены предложения и виды синтаксичес­кой связи в их взаимообусловленности. — Донецк: Изд-во Донецк, ун-та,

 1. —64с.

Лущай 1987 — Лущай В. В. Степень служебности связующих слов «который» и «что» в сложноподчиненных предложениях с присубстан- тивной придаточной // Функции и условия употребления связующих средств в современн’ом русском языке. — Тюмень: Изд-во Тюмен .ун-та,

 1. -С. 45-53.

Лущай 1989 — Лущай В. В. Члены предложения и види синтакси­ческой связи. — Донецк: Изд-во Донецк, ун-та, 1989. — 48 с.

Лущай 1993 — Лущай В. В. Межфразовая связь по принципу синтаг­матической функциональной эквивалентности // Семантика имени, глагола, предложения. — Донецк: Изд-во Донецк, ун-та, 1993. — С. 79-91.

Люби 1994 —ЛюбиН. Ю. Категориальная сугцностьсинтаксической модальности в русском языке: Автореф. … канд. филол. наук. — Вол­гоград, 1994. — 23 с.

Лягічева 1996 — ЛягічеваО. Л. Функціонально-семантичні варіанти прикметників в атрибутивних конструкціях сучасної російської мови: Автореф…. канд. філол. наук. — Дніпропетровськ, 1996. — 24 с.

Майданський 1947 — Майданський М. Н. Стягнене речення, або ре­чення з однорідними членами // Мовознавство. — 1947. — Т. 4-5. — С. 28-39.

Майданський 1956 — Майданський М. Н. Про однорідні і неоднорідні означення // Укр. мова в шк. — 1956. — № 4. — С. 18-26.

Майтинская 1965 — Майтинская К. Е. Парадигматическая ограни­ченность аналитических форм // Аналитические конструкции в языках различных типов. — М.; Л.: Наука, 1965. — С. 309-316.

Маковей 1903 — Маковей О. З історії нашої фільольогії. Три га­лицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) // Зап. Наук, тов-ва ім. Шевченка / Підред. М. Грушев- ського. — Львів: Друкарня Наук, тов-ва ім. Шевченка, 1903. — Т. 1. — С. 1-58.

Максимов 1962 — Максимов Л. Ю. Обособление присубстантивньїх кос­венных падежей существительных // Рус. яз. в шк. — 1962. — № 5. — С. 23-29.

Максимов 1967 — Максимов Л. Ю. О грамматической синонимии в русском языке // Рус. яз. в нац. шк. — 1967. — № 2. — С. 3-10.

Максимов 1971 — Максимов Л. Ю. К вопросу о типологии присубстан- тивно-атрибутивных сложноподчиненных предложений // Рус. яз. в шк. — 1971, —№ 2. — С. 94-99.

Максимов 1971а — Максимов Л. Ю. Многомерная классификация слож­ноподчиненных предложений: На материале современного русского лите­ратурного языка: Автореф. …докт. филол. наук. —М., 1971. —48с.

 

Список літератури


891


Малаховский 1990 — Малаховский JI. В. Теория лексической и грам­матической омонимии. — JL: Наука, 1990. — 240 с.

Малащенко 1972 — Малащенко В. П. Свободное присоединение пред- ложно-падежных форм имени существительного в современном русском языке. — Ростов н/Д: Изд-во Ростов, ун-та, 1972. — 177 с.

Малащенко 1978 — Малащенко В. П. О конструктивной обязанности и факультативности детерминантов // Вопросы синтаксиса русского языка. — Ростов н/Д: Изд-во Ростов, ун-та, 1978. — С. 51-61.

Малевинский 1987 — МалевинскийС. О. О сущности синтаксической связи между главными компонентами предикативной единицы в рус­ском языке // Прагматические и текстовые характеристики преди­кативних и коммуникативннх единиц. — Краснодар: Изд-во Кубан. ун-та, 1987. — С. 73-80.

Малинович 1989 — Малинович Ю. М. Экспрессия и смисл предложе­ния: Проблеми функционально-зкспрессивного синтаксиса. — Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та, 1989. — 216 с.

Мамудян 1985 — МамудянМ. Лингвистика. —М.: Прогресе, 1985. — 210с.

Мановицкая 1973 — Мановицкая Л. А. Грамматические взаимосвязи сказуемого с подлежащим и обращением в украинском литературном язы­ке: Автореф…. канд. филол. наук. — Днепропетровск, 1973. — 22 с.

Мановицька 1974 — Мановицька Л. А. Узгодження присудка із звер­танням //Українське мовознавство. — 1974. — Вип. 2. — С. 52-61.

Мановицька 1979 — Мановицька Л. А. Зв’язок присудка із звертан­ням // Укр. мова і літ. в шк. — 1979. — № 9. — С. 20-23.

Мараховська 1998 — Мараховська В. Г. Типи складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними: Автореф. … канд. філол. наук. — Запоріжжя, 1998. — 23 с.

Маргітич 1969 — Маргітич Г. М. Загальне поняття про складнопід­рядне речення //Укр. мова і літ. в шк. — 1969. — № 8. — С. 75-79.

Марич 1997 — Марич С. М. Особливі синтаксичні форми у творах Михайла Стельмаха. — К.: ІЗМН, 1997. — 94 с.

Марич 1988 — Марич С. Н. Парцеллированнне конструкции в совре­менном украинском литературном язьіке: Автореф…. канд. филол. наук. — К., 1988. – 21с.

Мартине 1963 — Мартине А. Основи общей грамматики // Новое в лингвистике. — 1963. — Вьга. 3. — С. 366-566.

Мартич 1971 — Мартич Ю. … І стежка до криниці. — К.: Веселка,

 1. —156с.

Мартннов 1982 — Мартынов В. В. Категории языка: Семиологичес- кий аспект. — М.: Наука, 1982. — 264 с.

Масалова 1998 — Масалова М. Ю. Омонимия изоморфннх синтакси­ческих конструкции и ее речевая реализация (на материале русского и испанского язнков): Автореф. … канд. филол. наук. — Краснодар,

1998,          — 19с.

Масицька 1995 — Масицька Т. Є. Семантико-синтаксична валентність дієслова: Автореф. … канд. філол. наук. — К., 1995. — 16 с.

 

892


Список літератури


Масицька 1998 — Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності. — Луцьк: Вид-во Волинського унту, 1998. — 204 с.

Маслов 1948 — Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // Изв. АН СССР. — Сер. лит. ияз. — 1948. —№ 6. — С. 303-316.

Маслов 1963 — Маслов Ю. С. Морфология глагольного вида в современ­ном болгарском литературном языке. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 214с.

Маслов 1965 — Маслов Ю. С. Система основних понятий и терминов славянской аспектологии// Вопросы общего языкознания. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. — С. 53-80.

Маслов 1968 — Маслов Ю. С. Некоторые спорнме вопросы морфологи­ческой структури славянских глагольных форм // Сов. славяноведе­ние. — 1968. — № 4. — С. 53-69.

Маслов 1973 — Маслов Ю. С. Универсальные семантические компо­ненти в содержании категории совершенного/несовершенного вида // Сов. славяноведение. — 1973. — № 4. — С. 73-83.

Маслов 1975 — Маслов Ю. С. Введение в язикознание. — М.: Высш. шк., 1975. – 327с.

Маслов 1984 — Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. — 263 с.

Маслов 1984а — Маслов Ю. С. Типология славянских видо-времен- ннх систем и функционирование форм претерита в «эпическом» повествовании // Теория грамматического значення и аспектологичес­кие исследования. — Л.: Наука, 1984. — С. 22-42.

Матвієнко 1928 — Матвієнко О. Інструменталь чинности при пасив­них дієприкметниках // Збірник центральних державних курсів украї­нознавства. — Харків, 1928. — С. 51-69.

Матвіяс 1969 — Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові: Дис. … д-ра філол. наук. — К., 1969. — 568 с. — Машинопис.

Матезиус 1967 — Матезиус В. Язик и стиль // Пражский лингвисти­ческий кружок. — М.: Прогресе, 1967. —С. 445-456.

Матезиус 1967а — Матезиус В. О так называемом актуальном члене­нии предложения // Пражский лингвистический кружок. — М.: Про­гресе, 1967. – С. 239-245.

Матезиус 19676 — Матезиус В. О системном грамматическом анализе // Пражский лингвистический кружок. — М.: Прогресе, 1967. — С. 226-238.

Мегентесов, Мохамад 1997 — Мегентесов С„ Мохамад И. Лингвисти­ческие аспекти психического воздействия и приемов манипуляции. — Краснодар: Изд-во Кубанск. ун-та, 1997. — 112 с.

Меделец 1966 — Меделец Н. М. Об условиях употребления определи­тельных придаточных предложении, соотносительных с причастными оборотами // Норми современного русекого литературного словоупот­ребления. — М.: Наука, 1966. — С. 137-153.

Медушевський 1974 — Медушевський А. П. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень // Укр. мова і літ. в пік. — 1974. — № 10. — С. 83-85.

 

Список літератури


893


Мейе 1951 — МейеА. Общеславянский язик. — М.: Изд-во иностр. лит., 1951. —49 1с.

Меликян 1999 — Меликян В. Ю. Проблема статуса и функциониро­вания коммуникем: язик и речь. — Ростов н/Д: Ростиздат, 1999. — 200 с.

Меликян 1999а — Меликян В. Ю. Проблема статуса и функциониро­вания коммуникем: язик и речь: Автореф. … канд. филол. наук. — Краснодар, 1999. — 55 с.

Мельник 1999 — Мельник Е. М. Актуальнне аспекти классиологии в современной русистике // Потенциал русекого язика: аспекти и методи исследования. — Краснодар: Изд-во Кубан. ун-та, 1999. — С. 155-174.

Мельников 1980 — Мельников Г. П. Природа падежннх значений и классификация падежей // Исследования в области грамматики и ти­пологии язнков. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — С. 39-64.

Мельничук 1967 — Мельничук А. С. Взаимодействие грамматических единиц различных уровней в рамках предложении // Единицн разннх уровней грамматического строя язика и их взаимодействие. — М.: На­ука, 1967. — С. 102-119.

Мельничук 1953 — Мельничук О. С. Про природу складнопідрядних речень та принципи їх класифікації // Укр. мова і літ. в шк. — 1953. — №2, —С.25-36.

Мельничук 1966 — Мельничук О. С. Розвиток структури слов’янсько­го речення. — К.: Наук, думка, 1966. — 324 с.

Мельчук 1991 — МельчукИ. Еще раз к вопросу об эргативной конструк­ции // Вопр. языкознания. — 1991. — № 4. — С. 46-88.

Мельчук 1997; Мельчук 1998 — Мельчук И. А. Курс общей морфоло­гии. — Т. I. — М.; Вена: «Язики русекой культури», Венский славис­тический клуб; «Прогресе», 1997. — 416 с; Т. II. — М.; Вена: «Язики русекой культури», Венский славистический клуб; «Прогресе», 1998. — 544 с.

Меновщиков 1970 — Меновщиков Г. А. Способи вираження единич­ности и множественности в язиках различного типа // Вопр. языкозна­ния. — 1970. — № 1. — С. 82-88.

Меньшиков 1979 — Меньшиков И. И. Модель предложения и его пара­дигма. — Днепропетровск: Изд-во Днепропетровск, ун-та, 1979. — 80 с.

Мецлер 1987 — Мецлер А. А. Структурнне связи в тексте (парентез- ные конструкции). — Кишинев: Штиинца, 1987. — 144 с.

Мещанинов 1945 — Мещанинов И. И. Члени предложения и части речи. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945. – 321 с.

Мещанинов 1945а — Мещанинов И. И. Понятийнне категории в язы­ке //Труди Военного института иностр. яз. — 1945. — № 1. — С. 5-17.

Мещанинов 1963 — Мещанинов И. И. Структура предложения.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 104 с.

Мещанинов 1978 — Мещанинов И.И. Проблеми развития язика. — Л.:Наука, 1978. -387с.

Мещанинов 1982 — Мещанинов И. И. Глагол. — Л.: Наука, 1982. — 272 с.

 

894


Список літератури


Мигирин 1953 — Мигирин В. Н. К вопросу об определении категории падежа // Рус. яз. в шк. — 1953. — № 5. — С. 1-4.

Мигирин 1959 — Мигирин В. Н. Части речи с точки зрения закрепле­ния в языке абстрагирующей работы мышления // Изв. Крымского пед. ин-та. – 1959. – Т. XXXIII. – Вып. I. – С. 15-21.

Мигирин 1961 — Мигирии В. Н. Принципи изучения членов предложе­ния//Научн. докл. внеш. шк.: Филол. науки. — 1961.—№ 3. — С. 41-48.

Мигирин 1971 — МигиринВ. Н. Очерки по теории процессов переходно­сти в русском языке. — Бельцы: Изд-воВельц. пед. ин-та, 1971. — 128 с.

Мигирин 1973 — Мигирин В. Н. Язык как система категории отобра­жения. — Кишинев: Штиинца, 1973. — 237 с.

Мигирин 1978 — Мигирин В. Н. Гносеологические проблеми знако­вой теории языка, фонологии и грамматики. — Кишинев: Штиинца, 1978. —138с.

Мико 1978 — Мико Ф. Характер предложной системи в словацком язнке // Языкознание в Чехословакии: Сб. ст., 1956-1974 / Под ред.

А.  Г. Широковой. — М.: Прогресе, 1978. — С. 321-344.

Милль 1914 — Милль Дж. Система логики си ллогистической и индук­тивной / Пер. с англ. — 2-е изд. — М., 1914. — 396 с.

Милославский 1975 — Милославский И. Г. О соотношении номи­нативных и синтагматических свойств язикового знака // Изв. АН СССР. – Сер. лит. и яз. – Т. 34. – 1975. – № 4. – С. 351-361.

Милославский 1981 — Милославский И. Г. Морфологические катего­рии современного русского язика. — М.: Просвещение, 1981. — 254с.

Милославский 1981а — Милославский И. Г. Морфология // Совре- менннй русекий язик / Под ред. В. А. Белошапковой. — М.: Внеш. шк., 1981, —С.240-362.

Милославский 1988 — Милославский И. Г. Семантическое и видо­вое противопоставление глаголов: причина и следствие // Kalboiyra. — Внп. 39. — 1988. — С. 52-59.

Миргородская 1995 — Миргородская В. В. Множество как семантичес­кая категория в системе сложного синтаксического целого: Автореф. … докт. филол. наук. — Краснодар, 1995. — 31 с.

Миронов 1967 — Миронове. А. Морфология имени в нидерландском языке. — М.: Наука, 1967. — 279 с.

Миртов 1923 — Миртов А. В. Грамматика русского языка. 4.2. Фор- ми слова. — Харьков: Госиздат, 1923. — 97 с.

Миртов 1944 — Миртов А. В. Категория грамматического рода в рус­ском язнке: Дис. … д-ра филол. наук. — Ташкент, 1944. — 811 с. — Машинопись.

Миртов 1946 — Миртов А. В. Родоизменяемне существительнне // Рус. яз. вшк. — 1946. — № 1. — С. 16-19.

Михайловская 1966 — Михайловская Н. Г. Приложение или обраще­ние? // Рус. яз. в шк. — 1966. — № 5. — С. 96-100.

М1хнев1ч 1976 — М1хнев1ч А. Я. Проблеми семантико-сштакмч- нага даследавання беларуской мови. — Мн.: Навука i тзхшка, 1976. — 264 с.

 

Список літератури


895


Мкртичева 1953 — Мкртьічева М. А. Определительные придаточнне предложения в современном русском литературном язнке: Автореф. … канд. филол. наук. — Л., 1953. — 18 с.

Могильницький 1910— Могильницький I. Грамматика языка славе- норуского, 1823 // Українсько-руський архив. — Т. 5. — Львів, 1910. — С. 5-141.

Моделирование 1987 — Моделирование язнковой деятельности в интеллектуальных системах. — М.: Наука, 1987. — 356 с.

Мозгунов 1997 — Мозгунов В. В. Перехідність як тип валентності дієслова (на матеріалі української мови): Автореф…. канд. філол. наук. — Дніпропетровськ, 1997. — 22 с.

Молошная 1971 — Молошная Т. Н. Морфологическая классифика­ция видових основ русского глагола в сопоставлении с болгарским // Проблеми грамматического моделирования. — М.: Наука, 1971. — С.38-49.

Молошная 1991 — Молошная Т.Н. Аналитические форми косвенннх наклонений в славянских язиках // Советское славяноведение. — 1991. —№ 4. — С. 76-87.

Мороз 1997 — Мороз В. Я. Називний уявлення як функціональна і граматична категорія в сучасній українській літературній мові: Авто­реф. … канд. філол. наук. — Дніпропетровськ, 1997. — 23 с.

Морозкина 1987 — Морозкина О. Б. Особенности употребления по­вторяющегося союза «и … и» // Функции и уедовия употребления связу­ющих ередств в современном русском языке. — Тюмень: Изд-во Тюмен. ун-та, 1987. — С. 30-38.

Москаленко 1959 — Москаленко Н. А. Нарис історії української гра­матичної термінології. — К.: Рад. пік., 1959. — 224 с.

Москаленко 1970 — Москаленко Н. А. Підмети, виражені словоспо­лученням // Укр. мова і літ. в шк. — 1970. — № 9. — С. 23-33.

Москальская 1971 — МоскальскаяО. И. Системний подход к синтак­сису предложения // Иностр. яз. вшк. — 1971. — № 6. — С. 3-15.

Москальская 1974 — МоскальскаяО. И. Проблеми системного описа­ння синтаксиса (на материале немецкого языка). — М.: Внеш. шк., 1974. —156с.

Московкина 1993 — Московкина Р. А. Методика изучения синтаксиса в школе. — Краснодар: Изд-во Кубан. унта, 1993. — 100 с.

Мразек 1963 — МразекР. Синтаксическая дистрибуция глаголов и их класен // Вопроси язикознания. — 1963. — № 4. — С. 51-59.

Мукан 1973 — Мукан Г. М. Складні речення з підрядними підме­товими і присудковими // Укр. мова і літ. в шк. — 1973. — № 10. — С. 31-38.

Мурзин 1974 — МурзинЛ. Н. Синтаксическая деривация. Анализ произ- водних предложений русского языка. — Пермь: Изд-во Перм, ун-та, 1974. -170 с.

Мурясов 1989 — Мурясов Р. 3. Словообразование и теория номинали- зации // Вопр. язикознания. — 1989. — № 2. — С. 39-53.

Мусіп 1926;Мусіп 1927/1; Мусіп 1927/2 — Мусій А.Прилози науцио

 

896

 

Список літератури

 

употреби времена у српскохрватсом зезику. — I—III // Глас Српске Кра- льевске академше. — Београд, 1926. — Т. СХХ1. — С. 109-176; Београд: Земун, 1927. – Т. СХХШ. – С. 6-119; Т. СХХ1У. – С. 1-59.

Мухин 1964 — Мухин А. М. Функциональный анализ синтаксичес- кихзлементов. — М.; Л.: Наука, 1964. — 292 с.

Мухин 1968 — МухинА. М. Части речи и синтаксические единицы // Вопросы теории частей речи: На материале яз. различ. типов. — Л.: Наука, 1968. – С. 158-176.

Мухин 1976 — МухинА. М. Лингвистический анализ: Теоретические и методологические проблеми. —Л.: Наука, 1976. — 282 с.

Мухин 1980 — Мухин А. М. Синтаксемнмй анализ и проблема уров­ней язика. — Л.: Наука, 1980. — 308 с.

Мухин 1986 — Мухин А. М. Структура предложений и их модели. — Л.: Наука, 1986. — 230 с.

Мухин 1987 — Мухин А. М. Валентность и сочетаемость глаголов // Вопросы языкознания. — 1987. — № 6. — С. 52-64.

Мучник 1938 — МучникИ. П. О залогах русского глагола // Ученые записки Моск. пед. ин-та им. В. И. Ленина. — 1938. — Вып. 2. — С. 101- 172.

Мучник 1955 — Мучник И. П. О значений форм повелительного наклонения в современном русском языке //Ученые записки Моск. обл. пед. ин-та. — 1955. — Т. 32. — Вып. 5. — С. 13-35.

Мучник 1963 — Мучник И. П. Категория рода и ее развитие в современ­ном русском литературном языке // Развитие современного русского языка/Подред. С. И. ОжеговаиМ. В. Панова. — М.: Изд-во АНСССР,

 1. -С. 39-82.

Мучник 1971 — Мучник И. П. Грамматические категории глаголан имени в современном русском литературном языке. — М.: Наука, 1971. — 298 с.

Некрасов 1865 — Некрасов Н. П. О значений форм русского глаго­ла. – СПб., 1865. – 313 с.

Нелисов 1989 — Нелисов Е. А. Сослагательное наклонение в русском языке (значение и употребление). — Таллин: Валгус, 1989. — 144 с.

Немец 1989 — Немец Г. П. Семантико-синтаксические средства ви- раження модальности в русском языке. — Ростов н/Д: Изд-во Ростов, ун-та, 1989.— 144 с.

Немец 1991 — Немец Г. П. Грамматические средства вираження мо­дальности в русском язнке. — Харьков: Око, 1991. — 176 с.

Немец 1962 — Немец И. Генезис славянской видовой системи // Во­просы глагольного вида / Под ред. Ю. С. Маслова. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962.-С. 265-275.

Немнка 1999 — Немыка А. А. Развитие и самоусложнение терминосис- темн русского синтаксиса: Автореф. … канд. филол. наук. — Красно­дар, 1999. — 16 с.

Немыка 1999а — Немыка А. А. Системний анализ терминологии рус­ского синтаксиса // Потенциал русского синтаксиса: аспекти и методи исследования. —Краснодар: Изд-воКубан. ун-та, 1999. — С. 116-135.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.