Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Лексикографічні праці

Англо-український словник/Заред. Ю. О. Жлуктенка. — K.: Рад. шк., 1984. — 445 с.

Бардовіч А. М., Шакун Л. М. Морфемньї слоунік беларускай мовьі. — 2-ге вид. — Мінск:ВЬІШЗЙШ. шк., 1989. – 718с.

Ващенко В. С. Словник полтавських говорів. — Харків: Вид-во Дніпропетровсь­кого ун-ту, 1960. — 107 с.

ГраудинаЛ. ІС, Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правиль­ность русской речи: Опыт частотно-статистического словаря вариантов. — М.: Наука, 1976. — 454 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М.: Рус. яз., 1989-1991.

Дубровський В. Практичний російсько-український словник ділової мови. — К.:Час, 1926,- 544 с.

 

СПИСОК використаних джерел                                                                    937


Етимологічний словник української мови: В 7 т. — К.: Наук, думка, 1982-1991. — Т. 1-3.

Желехівський Є., Недільський С. Малорусько-німецький словар. — Львів, 1886. — Т. 1-2.

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. — М.:Рус. яз., 1977,— 879 с.

Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц рус­ского синтаксисе. — М.: Наука, 1988. — 440 с.

Колесников Н. П. Словарь несклоняемых слов. — Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та,

1975. – 215 с.

КузнецоваА. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского язика. — М.: Рус. яз., 1986. – 1135 с.

Інверсійний словник української мови. — К.: Наук, думка, 1985. — 812 с.

ЛемцюговаВ. П. Украінска-беларускі слоунік / Падред. М. В. Вірили, А. Я. Суп­руна. — Мінск: Вишзйш. шк., 1980. — 688 с.

ЛисенкоО. С. Словник поліських говорів. — К.: Наук, думка, 1974. — 260 с.

Носович И.И. Словарь бьлорусскагонарбчия. — Спб.: Тип. Императорской АН, 1870,- 756 с.

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. — К.: Наук, думка, 1984. — Ч. 1. -515 с; 4.2,- 195 с.

Опит-ь русско-украинскаго словаря / Составшгь М. Левченко. — К., 1874. — 188 с.

Орфографічний словник української мови. — 2-гевид. — К.: Наук, думка, 1977. — 856 с.

Пискунов Ф. Словникь живої народнеі, пісьменної і актової мови руських югів- щан Російської і Австрійсько-Вендерської цесарії. — К.: Вт>тип. Е. Федорова, 1875. — 304 с

Погрібний М. І. Орфоепічний словник. — К.: Рад. шк., 1984. — 629 с.

Попова М. Кратьк Валентин речник на глаголите в сьвременния бт>лгарски книжовен език. — София: Изд-во БьлгарскатаАН, 1987. — 544 с.

Русско-украинский словарь: В 3 т. — 2-е изд. — К.: Украинская советская зн- циклоп., 1980-1981.

Сабалдир Г. Практичний російсько-український словник. — К.: Час, 1926. — 436 с.

СікорськаЗ. С. Українсько-російський словник словотворчий. — К.: Рад. шк.,

1985,        – 188 с.

Словарь иностранных слов. — П-е изд. — Рус. яз., 1984. — 607с.

Словарь современного русского литературного язика: В 17 т. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948-1965.

Словарь української мови: В 4 т. / Упор, з дод. власн. матеріалу Б. Грінченко. — К., 1907-1909.

Словник іншомовних слів/Заред. О. С. Мельничука. — К.: УРЕ, 1977. — 775 с.

Словник скорочень в українській мові/За ред. Л. С. Паламарчука. — К.: Вища шк., 1983. – 512 с.

Словник староукраїнської мови ХІУ-ХУ ст. — К.: Наук, думка, 1977-1978. — Т. 1-2.

Словник труднощів українськоїмови/Заред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Рад.шк.,

  1. – 336 с.

Словник української мови: В 11т. — К.: Наук, думка, 1970-1980.

Тимченко Е. Русско-малороссійскій словарь. — К.: Тип. Императорскогоун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1897-1899.

Тихонова. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. — М: Рус. яз., 1985.

Українсько-російський словник: В 6 т. — К.: Вид-во АН УРСР, 1953-1963.

 

938


Список використаних джерел


Матеріали до словника буковинських говірок. — Вии. І-VI. — Чернівці: Вид-во Чернівец. унту, 1971-1979 — Т. 1-2.

Матеріали Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України і Інституту мовознавства НАН України.

Періодична преса

Вечірній Київ (газета), м. Київ.

Вечірній Харків (газета), м. Харків.

Вільне життя (газета), м. Тернопіль.

Вінницька правда (газета), м. Вінниця.

Вітчизна (журнал), м. Київ.

Голос України (газета), м. Київ.

Дзвін (журнал), м. Львів.

Донбас (журнал), м. Донецьк.

Зірка (газета), м. Київ.

Київ (журнал), м. Київ.

Кримська правда (газета), м. Сімферополь.

Культура і життя (тижневик), м. Київ.

Літературна газета; Літературна Україна (тижневики), м. Київ.

Молода гвардія (газета), м. Київ.

МолодьУкраїни (газета), м. Київ.

Народна газета (газета), м. Київ.

Перець (журнал), м. Київ.

Поступ (тижневик), м. Львів.

Прапор; Березіль (журнали), м. Харків.

Радянська Донеччина; Сільська Донеччина; Донеччина (газети), м. Донецьк. Радянська освіта; Освіта (газети), м. Київ.

Радянська Україна (газета), м. Київ.

Радянське літературознавство (журнал), м. Київ.

Робітнича газета (газета), м. Київ.

Сільські вісті (газета), м. Київ.

Слово (тижневик), м. Київ.

Слово і час (журнал), м. Київ.

Спортивна газета (газета), м. Київ.

Театрально-концертний Київ (тижневик), м. Київ.

Україна молода (тижневик), м. Київ.

Франкова криниця (тижневик), м. Львів.

Художні і наукові тексти

Автомонов П. Ф. Так народжуються зорі. — К.: Дніпро, 1969. — 468 с. АлчевськаХ. Вибрані твори. — К.: Дніпро, 1990. — 495 с. Антоненко-Давидович Б. Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки. — К.: Рад. письменник, 1989. — 559 с.

Багряний І. Сад Гетсиманський. — К.: Час, 1991. — 512 с. (а).

Багряний І. Тигролови. — К.: Молодь, 1991. — 264 с. (б).

Бедзик Д. І. Дніпро горить. — К.: Держлітвидав, 1951. — 305 с.

БойченкоО. М. Молодість. — К.: Молодь, 1949. — 278 с.

Бондарчук П. Калиновий міст. — Донецьк: Донбас, 1974. — 202 с.

Брандіс Є. Марко Вовчок. — К.: Дніпро, 1975. — 342 с.

Бунин И. Избранные произведения. — М.: Худож. лит., 1970. — 286 с.

 

СПИСОК використаних джерел


939


ВернигораЛ. М. Ажито половіє. — Харків: Прапор, 1983. — 123 с. ВершигораП. П. Люди з чистою совістю. — K.: Політвидав України, 1974. — 568 с. Винниченко В. Краса і сила. — K.: Дніпро, 1989. — 752 с.

Вишня О. Твори: В 5 т. — K.: Дніпро, 1975. — Т. 5. — 384 с.

ВільдеІ. Сестри Річинські. —Львів: Кн.-журн. вид-во, 1958. — 404 с.

Вовчок Марко. Твори: В 6 т. — Т. 1. — K.: Держлітвидав, 1953. — 483 с, Т. 6. — K.: Держлітвидав, 1956. — 492 с.

Вовчок Марко. Народні оповідання. — K.: Дніпро, 1978. — 202 с.

Волошині. І. Сади цвітуть. — K.: Рад. письменник, 1950. — 123 с. ВоробкевичС. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1987. — 358 с.

Воронько П. До нас наближаються ‘зорі. — K.: Держвидав, 1964. — 188 с. Герасимчук В. Віки. — K.: Рад. письменник, 1990. — 47 с.

Герасим’юк В. Потоки. — K.: Молодь, 1986. — 130с.

Гжицький Г. Пролог до осені. — K.: Дніпро, 1978. — 193 с.

Гірник П. Стартують мрії. — K.: Рад. письменник, 1963. — 175 с.

ГлібовЛ. Вибрані твори. — K.: Держлітвидав, 1957. — 246 с.

ГнатюкІ. Нове літочислення. — K.: Рад. письменник, 1990. — 109 с.

Головко А. Твори: В 2 т. — K.: Держлітвидав, 1957. — Т. 2. — 518 с.

Головко А. Бур’ян. — K.: Дніпро, 1968. — 316 с.

Гончар О. Новели. — K.: Держлітвидав, 1952. — 186 с.

Гончар О. Таврія. — K.: Рад. письменник, 1959. — 367 с.

Гончар О. Прапороносці: Трилогія. — K.: Дніпро, 1977. — 380 с.

Гончар О. Берег любові. — K.: Рад. письменник, 1982. — 215 с.

Гордієнко К. О. Твори: В 2 т. — K.: Держлітвидав, 1959. — Т. 1. —366 с. Гребінка Є. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1977. — 224 с.

ГримайлоЯ. В. Кавалер ордена Слави. — K.: Молодь, 1956. — 145 с. Грінченко Б. Украла. — K.: Веселка, 1988. — 16 с.

Грінченко Б. Зернятка. — K.: Веселка, 1989. — 272 с.

Грушевський М. ІсторіяРусів//Літ. Україна. — 1990. — 26 лип. — С. 8(a). Грушевський М. Предок. — K.: Веселка, 1990. — 247 с. (б). Гулак-Артемовський П. П. Твори. — K.: Дніпро, 1978. — 159 с.

Гуцало Є. Позичений чоловік. Приватне життя феномена. — K.: Рад. письмен­ник, 1982. – 712 с.

Гуцало Є. Напередодні нинішнього дня. — K.: Рад письменник, 1989. — 269 с. Гуцало Є. Улюмджі// Вітчизна. — 1988. — № 4. — С. 56-112 (а); № 5. — С. 66- 139 (б).

ДеснякО. Оповідання та нариси. — К.:Рад. письменник, 1951. — 278 с.

Десняк О. Твори: В 2 т. — K.: Держлітвидав, 1955. — Т. 2. — 416 с. Добрянський П. Тонка натура. — K.: Рад. Україна, 1982. — 62 с.

Довженко О. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1964. — 308 с.

Довженко О. Кіноповісті. — K.: Рад. письменник, 1966. — 396 с.

Довженко О. Україна в огні. — K.: Дніпро, 1990. — 416 с.

Донченко О. Твори: В 6 т. — K.: Молодь, 1956. — Т. 1-3.

ДонченкоО. ЮркоВасюта. — K.: Молодь, 1958. — 176 с.

ДорошкоП. О. Три богатирі. — K.: Молодь, 1959. — 96 с.

Драй-Хмара М. Вибране. — K.: Дніпро, 1989. — 542 с.

ЖураховичС. М. Нам тоді було по двадцять. — K.: Рад. письменник, 1974. — 302с. ЗабаштаЛ. Вибране. — K.: Держлітвидав, 1958. — 358 с.

Загребельний П. А. Диво. — K.: Рад. письменник, 1982. — 701с. Загребельний П. А. Роксолана. — K.: Дніпро, 1983. — 581 с.

ЗбанацькийЮ. Лісова красуня. — K.: Молодь, 1955. — 247 с.

ЗбанацькийЮ. Малиновий дзвін. — K.: Молодь, 1958. — 405 с. ЗбанацькийЮ. Кують зозулі. — K.: Дніпро, 1974. — 386 є.

Збанацький Ю. Доля. — K.: Рад. письменник, 1977. — 490 с.

 

940


Список використаних джерел


Збанацький Ю. На головній вулиці. — K.: Дніпро, 1985. — 402 с.

Земляк В. Лебедина зграя. — K.: Рад. письменник, 1972. — 275 с.

ІвасюкВ. Водограй. — K.: Муз. Україна, 1989. — 127 с.

ІвасюкМ. Серце не камінь. — K.: Дніпро, 1974. — 312 с.

Івченко М. Робітні сили. — K.: Дніпро, 1990. — 823 с.

Ілля В. За туманами ковалі. — K.: Рад. письменник, 1989. — 181 с.

Ірландські прислів’я та приказки. — K.: Дніпро, 1982. — 109 с.

Йогансен М. Поезії. — K.: Рад. письменник, 1989. — 196 с. (а).

ЙогансенМ. Собака, що лазив на дерева. — K.: Веселка, 1989. — 48с. (б).

Казки Буковини. — Ужгород: Карпати, 1973. — 239 с.

Карпенко-Карий І. К. (Тобілевич І. К.) Вибрані п’єси. — K.: Дніпро, 1976. — 519с. Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 6 т. — K.: Держлітвидав, 1956. — Т. 2. — 497 с. Киргизькі прислів’я та приказки. — K.: Дніпро, 1977. — 160 с.

Клен Ю. (Освальд Бургардт) Вибране. — K.: Дніпро, 1991. — 462 с. КобилянськаО. Ю. Твори: ВЗ т. — K.: Держлітвидав, 1956. — Т. 1. — 687с. КобилянськаО. Ю. Земля. — K.: Дніпро, 1984,— 278 с.

Кобринська H. І. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1967. — 560 с.

КоваленкоМ. До співця. Весняна нічка. Елегія. «Щастя! Щастя!» //Українсь­ка хата: Поезії 1909-1914 pp. — K.: Молодь, 1990. — С. 84-87.

Козланюк П. С. Юрко Крук. — K.: Держлітвидав, 1960. — 246 с.

КопаньЛ. Критична маса, — K.: Молодь, 1985. — 185 с.

Копань Л. Критична маса // Вітчизна. — 1988. — № 10. — С. 8-101 (а); №11.— С. 16-126(6).

КопиленкоО. І. Десятикласники. — K.: Держлітвидав, 1988. — 301 с.

Кордун В. Славія. — K.: Рад. письменник, 1987. — 142 с.

Корнійчук В. Притча про сивого Сома // Літ. Україна. — 1985. — 22 серп. —

С.6.

Корнійчуки. Є. Драматичні твори: В 2т. — K.: Мистецтво, 1955.

Косинка Г. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1988. — 606 с.

Костенко Л. Сад нетанучих скульптур. — К.:Рад. письменник, 1987. — 207 с. Костенко Л. Вибране. — K.: Дніпро, 1989. — 559 с.

Котляревський П. Твори: У 2 т. — K.: Вид-во АН УРСР, 1952. — Т. 1. — 496 с. Коцюбинський M. М. Твори: В 3 т. — K.: Держлітвидав, 1955,—Т. 1. — 405 с.; Т. 2,- 502 с.

Коцюбинський M. М. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1984. — 505 с.

Кримський А. Ю. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1965. — 267 с. Кропивницький М. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1977. — 304 с.

Кучер В. С. Вогник. — K.: Молодь, 1960. — 186 с.

Кучер В. С. Голод. — K.: Молодь, 1961. — 204 с.

ЛавріненкоП. Хліб таланту//Літ. Україна. — 1985. — 17 січ. — С. 5.

Лазарчук В. Літораль. — K.: Рад. письменник, 1989. — 236 с.

Ле Іван. Міжгір’я. — K.: Дніпро, 1972. — 626 с.

ЛепкийБ.Твори:В2т. — K.: Дніпро, 1991. — Т. 1,— 862с.(а);Т.2. — 719 с. (б). Логвиненко В. Давні рани. — Одеса: Кн. вид-во, 1961. — 248 с.

ЛогвиненкоВ. Росава. — K.: Дніпро, 1975. — 206 с.

Лук’яненкоО. Звітна галочка. — K.: Рад. Україна, 1982. — 63 с.

Лупій О. Вибране. — K.: Рад. письменник, 1982. — 356 с.

ЛуценкоД. Вибране. — K.: Дніпро, 1978. — 236 с.

Маковей О. Вибране. — Львів: Кн.-журн. вид-во, 1956. — 402 с.

МаковейО. Вибрані твори. — K.: Дніпро, 1965. — 365 с.

Мартович Л. Твори. — K.: Держлітвидав, 1954. — 386 с.

МатушекО. Розімкнуте коло. — K.: Молодь, 1991. — 112 с.

Мексиканські прислів’я та приказки. — K.: Дніпро, 1988. — 108 с. МельничукТ. Князь роси. — K.: Молодь, 1990. — 152 с. (а).

 

Список використаних джерел


941


МельничукЯ. Саме так усе й було. —Львів: Каменяр, 1990. — 126 с. (б). Мирний П. Твори: В 5 т. — К.: Вид-во АН УРСР, 1954. — Т. 1. — 496 с.

Мирний П. Морозенко. — К.: Дніпро, 1988. — 204 с.

Мовчан П. Поріг. — К.: Рад. письменник, 1988. — 238 с.

Нагнибіда М. Вибране. — К.: Держлітвидав, 1952. — 392 с.

Немирович І. Жовті черевики. — К.: Рад. Україна, 1982. — 63 с.

Нехода І. Дивлюсь на карту України. — К.: Рад. письменник, 1949. — 386 с. Нечуй-Левицький І. С. Твори: В 4 т. — К.: Держлітвидав, 1956. — Т. 1. — 456 с. Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів: У 10 т. — К.: Наук, думка, 1965. — Т. 4. – 420 с; Т. 5. – 1966. – 431 с.

Нечуй-Левицький І. С. Твори: В 2 т. — К.: Дніпро, 1977. — Т. 1. — 520с.; Т. 2. — 504 с.

Олесь О. Лірика. — К.: Рад. письменник, 1989. — 222 с.

Олесь О. Все навколо зеленіє. — К.: Веселка, 1990. — 318 с. (а).

Олесь О. Драматичні казки. — К.: Мистецтво, 1990. — 232 с. (б).

Олесь О. КняжаУкраїна. Минуле України в піснях. — К.: Веселка, 1991. — 143 с. ОсьмачкаТ. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1991. — 252 с.

ПавличкоД. В. Любові ненависть: Вибране. — К.: Дніпро, 1975. — 423с. ПанчП. Гомоніла Україна. — К.: Дніпро, 1967. — 388 с.

Панч П. Син таращанського полку. — К.: Рад. шк., 1972. — 202 с. Первомайський Л. С. Твори: В 3 т. — К.: Держлітвидав, 1958-1959. — Т. 1. – 1958. – 305 с; Т. 2. – 1958. – 302 с; Т. 3. – 1959. – 456 с.

Підмогильний В. Повість без назви//Вітчизна. — 1988. — № 2. — С. 28-101. Підмогильний В. Місто. — К.: Молодь, 1989. — 448 с.

Підмогильний В. Невеличка драма. — Дніпропетровськ: Промінь, 1990. — 326 с. Плужник Є. П. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1988. — 415 с.

Поліщук В. Вибране. — К.: Дніпро, 1987. — 318 с.

Попович К. Твори. — Львів: Каменяр, 1990. — 214 с.

Пчілка О. Годі, діточки, вам спать! — К.: Веселка, 1991. — 334 с.

Рачук М. Стоок. — К.: Молодь, 1991. — 72 с.

Рильський М. Твори: ВЗт. —К.: Держлітвидав, 1956. —Т. 2. — 545с. РильськийМ. Твори: В Ют. — К.: Держлітвидав, 1961. — Т. 3. — 420с.

Рубан В. Химера. — К.: Рад. письменник, 1989. — 190 с.

Руденко М. Вітер в обличчя. — К.: Держлітвидав, 1958. —146 с.

Руденко М. Поезії. — К.: Дніпро, 1991. — 413 с.

Савич І. Вибране. — К.: Дніпро, 1986. — 242 с.

СавченкоП. Червоний вечір. — К.: Рад. письменник, 1991. — 207 с.

СамбукР. 1000 в сигаретній пачці. — К.:Рад. письменник, 1979. — 335 с. Самійленко В. Твори. — К.: Дніпро, 1989. — 686 с.

СамчукУ. Волинь. — К.: Дніпро, 1993. — Т. 1. — 574 с; Т. 2. — 334с.

Сенченко І. На Батиєвій горі. — К.: Держлітвидав, 1960. — 308 с. Серболужицькі прислів’я та приказки. — К.: Дніпро, 1988. — 34 с. СимоненкоВ. Народ мій завжди буде. — К.: Веселка, 1990. — 159 с.

‘ Скуратівський В. Погостини, або Дванадцять мандрівок у глибину століть. — К.: Веселка, 1990. — 128 с.

Слабошпицький М. Марія Башкирцева. — К.: Рад. письменник, 1986. — 302 с. Смолич Ю. Розмова з читачем. — К.: Рад. письменник, 1953. — 352 с.

СмоличЮ. Твори: В 6 т. — К.: Держлітвидав, 1959. — Т. 4. — 526 с.

Смолич Ю. Світанок над морем. — К.: Рад. письменник, 1971. —308с.

Собко В. Зоряні крила. — К.: Молодь, 1950. — 256 с.

СобкоВ. Біле полум’я. — К.: Рад. письменник, 1952. — 398 с.

Собко В. Звичайне життя. — К.: Рад. письменник, 1957. — 278 с.

СосюраВ. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1975. — 320 с.

Стаменко П. Д. Таємниці китайської гімнастики цигун. — К.: Знання, 1990. — 48 с.

 

942


Список використаних джерел


Стельмах М. Твори: В 5 т. — К.: Держлітвидав, 1962. — Т. 1. — 604 с; Т. 2. — 614 с.

Стельмах М. Кров людська — не водиця. — К.: Дніпро, 1956. — 356 с.

Стельмах М. Хліб і сіль. — К.: Рад. письменник, 1972. — 796 с.

СтельмахЯ. Вікентій Прерозумний. — К.: Молодь, 1985. — 43 с.

СтефаникВ. С. Повне зібрання творів: УЗт. — К.: Вид-во АН УРСР, 1949. — Т. 1. -586с.

Стус В. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1990. — 222 с.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. — К.: Рад. шк., 1988. — 304 с. Тарнавський Ю. Без нічого. — К.: Дніпро, 1991. — 285 с.

Тичина П. Г. В серці у моїм… — К.: Дніпро, 1975. — 303 с.

Тичина П. Г. Вибрані твори. — К.: Дніпро, 1976. — 386 с.

Тичина П. Г. Десь надні мого серця. — К.: Рад. письменник, 1991. — 221 с. Трублаїні М. Твори: В 4 т. — К.: Молодь, 1955. — Т. 1. — 426 с.

Тулуб 3. Людолови: В 2 т. — К.: Держлітвидав, 1957. — 1095 с.

ТулубЗ. В степу безкраїм за Уралом. — К.: Держлітвидав, 1964. — 508 с. ТурчинськаА. Милона. — К.: Рад. письменник, 1950. — 268 с.

Турчинський О. Поза межами болю. — К.: Дніпро, 1989. — 335 с.

Тютюнник Г. Вир. — К.: Дніпро, 1966. — 622 с.

Тютюнник Гр.Климко. — К.: Рад. шк., 1984. — 272 с.

Тютюнник Гр. Степоваказка. — К.: Веселка, 1986. — 56 с.

УкраїнкаЛеся. Твори: В 5 т. — Т. 1. — К.: Держлітвидав, 1951. — 604с.;Т. III. — К.: Держлітвидав, 1952. — 617 с; Т. IV. — К.: Держлітвидав, 1954. — 675 с; Т. V. — К.: Держлітвидав, 1956. — 788 с.

УкраїнкаЛеся. Вибрані твори. — К.: Дніпро, 1984. — 680 с.

Українські прислів’я та приказки. — К.: Дніпро, 1976. — 215 с. Фальківський Д. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1989. — 175 с.

Филипович П. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1989. — 186 с.

ФранкоІ. Я. Твори: В 20 т. — К.: Держлітвидав, 1952. — Т. 9 — 506 с; Т. 10. — 1954. – 402 с; Т. 19. – 1956. – 456 с.

Французькі прислів’я та приказки. — К.: Дніпро, 1980. — 126 с.

ХижнякА. Ф.Данило Галицький. — К.: Держлітвидав, 1958. — 408с. ХижнякА. Ф. Тамара. — К.: Рад. письменник, 1959. — 202 с.

ХоткевичГ. М. Твори: В 2 т. — К.: Дніпро, 1966. — Т. 1. —644 с.

ЦвидА. Зоря надваголоси. — К.: Рад. письменник, 1990. — 157с.

ЦюпаІ. Грози і роздуми. — К.: Рад. письменник, 1961. — 302 с.

Чемерис В. На планеті Все-нетак // Котигорошкове поле. — Дніпропетровськ: Промінь, 1989. – С. 13-75.

Черемшина Марко. Твори. — К.: Держлітвидав, 1960. — 446 с.

Черемшина Марко. Твори: В 2 т. — К.: Наук, думка, 1974. — Т. 1. — 335 с; Т. 2. -303с.

ЧеркасенкоС. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1990. — 292 с.

ЧернявськийМ. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1959. — 478 с.

Чорногуз О. «Аристократ» із Вапнярки. — К.:Рад. письменник, 1978. — 398 с. ЧорногузО. Претенденти на папаху. — К.: Рад. письменник, 1983. — 408 с. Чумак В. Червоний заспів. — К.: Дніпро, 1991. — 364 с.

Чупринка Г. Поезії. — К.: Рад. письменник, 1991. — 405 с.

Шевченком. …Я ще живу. — К.: Молодь, 1990. — 104 с.

ШевченкоТ. Кобзар. — К.: Дніпро, 1984. — 606 с.

Шевченко Т. Поеми та повісті. — К.: Дніпро, 1986.— 452 с.

Шевчук В. Із вершин та низин. — К.: Дніпро, 1990. — 447 с.

ШиянА. І. Гроза. Мар’яна. — К.: Держлітвидав, 1956. — 504 с.

Яновський Ю. Твори: У 2 т. — К.: Держлітвидав, 1954. — Т. 1. — 414 є. Яновський Ю. Твори: В 5 т. — К.: Держлітвидав, 1958. — Т. 2. — 592 с.

 

Список умовних скорочень

 

943


ЯновськийЮ. Вершники. Мир. — К.:Рад. письменник, 1976. — 287 с. .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.