Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АД — аспект дії.

ВЖ — Вільне життя (газета), м. Тернопіль.

ВК — Вечірній Київ (газета), м. Київ.

ВП — Вінницька правда (газета), м. Вінниця.

ВХ — Вечірній Харків (газета), м. Харків.

ГЗ — граматичне значення.

ГК — граматична категорія, грам. — граматичний, -а, -є, -і.

ГСРЛЯ — Грамматика современного русского литературного языка. — М.: На­ука, 1970. — 767 с.

ГРЯ — Грамматика русского языка. Т. 1. Фонетика и морфология. — М.: Изд-во АНСССР, 1960. – 719 с.

ГФ — граматична форма.

Д (дав. в.) — давальний відмінок, док. в. —доконаний вид.

ж. р. — жіночий рід.

З (знах. в.) — знахідний відмінок.

ЛГР — лексико-граматичний розряд.

ЛЗ — лексичне значення.

ЛК, ЛКУМ і ЇМ — Лексична картотека, Лексична картотека Інституту україн­ської мови й Інституту мовознавства НАН України.

ЛМР — лексико-морфологічний розряд.

М (місц. в.) — місцевий відмінок.

МГ — Молода гвардія (газета), м. Київ.

М3 — морфологічне значення.

МК — морфологічна категорія.

МКІ — морфологічна категорія іменника.

МСДЯ — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусскогоязьїка. — Спб., 1893-1912.-Т.І-Ш.

МФ — морфологічна форма.

Н (назв.в.) — називний відмінок, невідм. ім. — невідмінювані іменники, недок. в. — недоконаний вид.

НК — номінативна категорія.

О (орудн. в.) — орудний відмінок.

ОСУМ — Орфографічний словник української мови. — 2-ге вид. — К.: Наук, думка, 1977. —856 с.

Р (род. в.) — родовий відмінок.

РГ-79 — Русская грамматика: В 2 т. — РгаЬа: Асайетіа, 1979. — 1093 с. РГ-80 — Русская грамматика / Н. Ю. Шведова. — Т. 1. — Н. Д. Арутюнова, А. В. Бондарко и др. — М.: Наука, 1980. — 783 с.

РУС — Русско-украинский словарь: В 3 т. — 2-е изд. — К.: УРЗ, 1980-1981. с. р. — середній рід.

СВ — Сільські вісті (газета), м. Київ.

СлСУМ — Словотвір сучасної української літературної мови. — К.: Наук, дум­ка, 1979. — 406 с.

СУЛМ — Сучасна українська літературна мова. Морфологія /Заред. І. К. Біло- діда. — К.: Наук, думка, 1969. — 583 с.

СН — Погрібний М. І. Словник наголосів української літературної мови / За ред. І. О. Варченка. — К.: Рад. шк., 1964. — 639 с.

СУМ — Словник української мови: В 11 т. — К.: Наук, думка, 1970-1980.

 

944

 

Предметний покажчик

 

ТК К — Театрально-концертний Київ (тижневик), м. Київ.

ТФГ — Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Вре­менная локализованность. Таксис. — JL: Наука, 1987. — 352 с; Теория функцио­нальной грамматики. Темпоральность. Модальность. — JL: Наука, 1990. — 264 с. УРЕ — Українська радянська енциклопедія: В 17 т. — K.: УРЕ, 1960-1965. УРС — Українсько-російський словник: В 6 т. — К.: Вид-воАН СССР, 1953- 1963.

ч. р. — чоловічий рід.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.