Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.


СКАЧАТИ  pdf

ЧАСТИНА І.
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
РОЗДІЛ II. СХЕМИ АНАЛІЗУ

РОЗДІЛ III. ЗМІСТ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ
ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СИНТАКСИС СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИНТАКСИС ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. СИНТАКСИС ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СИНТАКСИС СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

5. Складні речення з різними видами зв’язку
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

КОНТРОЛЬНИЙ БЛОК

РОЗДІЛ IV. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ІЗ СИНТАКСИСУ
РОЗДІЛ V. ЗРАЗКИ ВАРІАНТІВ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ .
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ТЕРМІНОЛОГІЧІІИЙ МІНІМУМ

ЧАСТИНА II. ХРЕСТОМАТІЯ
ВСТУП

ТЕМА І. СИНТАКСИС СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
1.1. ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

1.2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ

ТЕМА ІІ. СИНТАКСИС ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
II. 1. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
МОВІ

ІІ.2. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

ІІ.2.1. ПІДМЕТ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

ІІ.2.2. ПРИСУДОК ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ.

ІІ.3. ТРАДИЦІЙНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ
РЕЧЕННЯ

ІІ.4. НОВЕ ВЧЕННЯ ПРО ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ.

II. 5. ПРОБЛЕМА ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ІІ.6. ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

ІІ.7. СТРУКТУРНА СХЕМА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ .

ТЕМА III. КОМУНІКАТИВНА ГРАМАТИКА

ТЕМА IV. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ФОРМАЛЬНО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ

ТЕМА V. СИНТАКСИС СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

5.2. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

5.З. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

5.4. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

 

ТЕМА VI. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Згнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичпий комплекс: [в 2 ч]. / А. П. Загнітко, М. О. ВІНТОНІВ, Л. В. Сегін .- 2-ге вид., доповн. - Донецьк- Слов'янськ: ДонНУ, 2011.- 652 с.
У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем і планів до них, cПИСОК літератури, зразки тестів, а також систему практичних завдань, які дають МОЖЛИВІСТЬ ОрГаНІЗуваТИ Студентів для самостійної роботи, допоможуть їм закріпити і удосконалити практичні навички аналізу синтаксичних явищ. Поряд з ТраДИЦІЙНИМИ Завданнями запропоновано вправи З таких тем, як нове вчення про другорядні члени речення, структурна схема речення, лінгвістика тексту тощо. Пропонуються схеми розбору словосполучення, простого неускладпепого і простого ускладненого речення, складних конструкцій, наводяться зразки аналізу тих чи інших структур.
Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.
Рецензенти: К. Ф. Шульжук, доктор філологічних наук, професор,завідувач кафедри української мови (Рівненський гуманітарний університет); Н. Л. Іваїгицька, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романського і слов'янського мовознавства Інституту іноземних мов (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського).
Відповідальний редактор: М. Г. Сенів, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри класичних мов та зарубіжної літератури (Донецький національний університет).

.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.