Новий довідник: Українська мова. Українська література


СКАЧАТИ doc pdf

ВІД РЕДАКТОРІВ

УКРАЇНСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

Фонетика
§1. Звуки мови. Поняття про фонему
§2. Творення звуків

 • Як твориться звук?

§3. Транскрипція

§4. Транслітерація
§5. Голосні і приголосні звуки

§6 . Наголос

§7. Склад і складоподіл

§8. Асиміляція і дисиміляція приголосних

Графіка. Письмо
§9. Графічні засоби

§10. Співвідношення між буквами і звуками
§11.Графічні скорочення
§12. Письмо. З історії походження

Орфоепія
§13. Основні норми літературної вимови

 

ОРФОГРАФІЯ
§14. Орфограма

 • Види орфограм

§15. Принципи української орфографії
§16. З історії української орфографії
§17. Вживання апострофа

 • Апостроф ставимо
 • Апостроф не ставимо

§18. Вживання м’якого знака

 • М’який знак пишемо
 • М’який знак не пишемо

§19. Буквосполучення йо, ьо

 • Пишемо йо
 • Пишемо ьо

§20. Правопис ненаголошених голосних у корені слова

§21. Чергування голосних

§22. Чергування приголосних

§23. Засоби милозвучності української мови

§24. Подвоєння приголосних

§25. Спрощення приголосних
§26. Правопис слів іншомовного походження

§27. Правопис префіксів

§28. Велика літера

§29. Правила переносу слів

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§30. Предмет лексикології, її розділи
§31. Слово як одиниця мови
§32. Багатозначні слова

§33. Омоніми

§34. Синоніми

§35. Антоніми
§36. Пароніми
§37. Активна і пасивна лексика української мови

§38. Лексика української мови за походженням

§39. Лексика української мови зі стилістичного погляду

 

Фразеологія

Предмет фразеології
Основні ознаки фразеологізмів
Класифікація фразеологізмів
Джерела української фразеології

 

МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР

Морфеміка
§40. Види морфем

§41. Основа слова
§42. Історичні зміни в будові слова

Словотвір
§43. Основні поняття словотвору

§44. Способи творення слів

§45. Схема словотвірного розбору слова

 

ГРАМАТИКА: МОРФОЛОГІЯ, СИНТАКСИС

§46. Основні поняття граматики

§47. З історії походження граматичних термінів

 • Іменник
 • Дієслово
 • Прикметник
 • Числівник
 • Прислівник
 • Займенник
 • Сполучник
 • Частка
 • Вигук

 

МОРФОЛОГІЯ
§48. Частини мови: спільне та відмінне

Іменник

§49. Іменник як частина мови

§50. Іменники — назви істот і неістот
§51. Іменники загальні та власні
§52. Іменники конкретні та абстрактні

§53. Збірні іменники
§54. Речовинні іменники

§55. Рід іменників

§56. Число іменників

§57. Відмінок іменників
§58. Відміни іменників

§59. Перша відміна іменників

§60. Друга відміна іменників

§61. Відмінювання іменників III відміни

§ 62 . Відмінювання іменників IV відміни

§ 63 . Невідмінювані іменники
§64. Відмінювання іменників, що мають форму прикметників
§65. Творення та відмінювання імен по батькові, прізвищ та географічних назв

§66 . Способи творення іменників
§ 67 . Правопис іменникових суфіксів

 • Орфограма и, суфікси -ик, -чик, -ичк, -ичок
 • Орфограма и, суфікс -и в –
 • Орфограма и, суфікс -и н –
 • Орфограма суфікс -інн ( я )
 • Орфограма -нн-, суфікси -ання ( яння), -ення
 • Орфограма ь, суфікси -еньк-, -оньк-

§68 . Правопис складних іменників

Прикметник

§69 . Прикметник як частина мови

§70. Розряди прикметників за значенням

§71 . Проміжні розряди прикметників за значенням

§72. Ступені порівняння якісних прикметників

§73. Повні і короткі форми прикметників
§74. Відмінювання прикметників

 • Відмінювання прикметників твердої групи
 • Відмінювання прикметників м’якої групи
 • Відмінювання прикметників м’якої групи (з основою на -;)
 • Відмінювання прикметників із складовою частиною -лиций
 • Правопис

§75. Способи творення прикметників

§76. Перехід прикметників в іменники
§77. Правопис прикметникових суфіксів
§78. Правопис складних прикметників

§79. Морфологічний розбір прикметника

Займенник

§80. Займенник як частина мови
§81. Розряди займенників за значенням
§82. Особові займенники

§83. Зворотний займенник

§84. Присвійні, вказівні та означальні займенники

§85. Питальні та відносні займенники

§86. Неозначені та заперечні займенники

§87. Морфологічний розбір займенника

 

Числівник

§88 . Числівник як частина мови

§89. Розряди числівників за значенням

§90. Групи числівників за будовою
§91. Відмінювання числівників

§92. Зв’язок числівників з іменниками

§93. Правопис числівників
§94. Морфологічний розбір числівника

Дієслово

§95. Дієслово як частина мови
§96. Неозначена форма дієслова (інфінітив)

§97. Дві основи дієслова
§98. Перехідні та неперехідні дієслова
§99. Види дієслів

§100. Способи дієслів
§ 101 . Часи дієслів

§ 102 . Особа, рід і число дієслова

§ 103 . Дієвідмінювання дієслів

§ 104 . Архаїчні дієслова

§ 105 . Зворотні дієслова
§ 106 . Безособові дієслова
§ 107 . Способи творення дієслів
§ 108 . Правопис дієслівних суфіксів
§109. Дієприкметник як форма дієслова

§110. Дієприслівник як форма дієслова

Прислівник

§111. Прислівник як частина мови

§112. Розряди прислівників за значенням

§113. Ступені порівняння якісних прислівників

§114. Творення прислівників

§115. Перехід інших частин мови в прислівник
§116. Безособово-предикативні прислівники
§117. Правопис прислівників

§118. Прийменник

§119. Сполучник як частина мови

§120. Частка

 

Вигук

§121. Вигук як особлива частина мови

§122. Класифікація вигуків

§123. Правопис вигуків

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§124. Основні поняття синтаксису

§125. Основні поняття пунктуації

§126. Граматична будова словосполучення і його значення

§127. Класифікація словосполучень

§128. Типи підрядного зв’язку в словосполученнях

§129. Синтаксичний розбір словосполучення

§130. Типи речень

§131. Речення за метою повідомлення

§132. Речення за емоційним забарвленням

§133. Речення за будовою: двоскладні та односкладні

§134. Повні і неповні речення

§135. Слова-речення

§136. Підмет та способи його вираження

§137. Присудок та способи його вираження

§138. Тире між підметом і присудком

 • Тире ставимо
 • Тире не ставимо

§139. Другорядні члени речення

§140. Порядок слів у реченні

 • Просте ускладнене речення

§141. Однорідні члени речення

§142. Відокремлені члени речення

§143. Уточнювальні члени речення
§144. Звертання

§145. Вставні слова, словосполучення і речення

§146. Класифікація складних речень

§147. Складносурядні речення

§148. Складнопідрядні речення

§149. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

§150. Складні речення з сурядністю і підрядністю
§151. Складне безсполучникове речення

§152. Багатокомпонентні речення з різними видами зв’язку

§153. Період

§154. Пряма мова

§155. Непряма мова

§156. Діалог

§157. Синтаксичний розбір речення з прямою мовою

СТИЛІСТИКА

§158. Стилі мови. Типи і жанри мови

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
§1. Українська міфологія
§2. Календарно-обрядова творчість

§3. Родинно-обрядова творчість
§4. Малі жанри

§5. Казки
§6 . Історична проза

§7. Героїчний ліро-епос

§8. Народно-пісенна творчість

§9. Дитячий фольклор

ПРАДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА (ХІ-Х ІІІ ст .)

Давньоукраїнська держава — Київська Русь
§10. Культура Київської Русі

§11. Розвиток писемності та літератури

§12. Біблія: Книга книг і Святе письмо

§13. Літературна пам’ятка праслов’ян

§14. Літописання часів княжої Русі

 

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА (XIII-XVIII ст.)

Українська література Ренесансу і Бароко
§15. Козацькі літописи

 

НОВА ЛІТЕРАТУРА (поч. XIX – до наших днів )

Становлення нової літератури
Іван Котляревський

Григорій Квітка-Основ’яненко

Література українського романтизму
Левко Боровиковський

Тарас Шевченко

Леонід Глібов

Марко Вовчок

Пантелеймон Куліш

Степан Руданський

Олександр Кониський
Юрій Федькович

Літературний процес 70 —90-х рр. X IX ст
§16. Соціальні та політичні чинники, що мали вплив на розвиток української літератури в пореформені часи

§17. Розвиток української літератури в 70-90-х рр. XIX ст

Літературний процес першого десятиліття XX ст

§18. Передумови оновлення українського мистецтва

§19. Різноманітність стильових течій і напрямів

Літературна критика

Літературний процес другої половини XX ст.

§20. Творчість «шістдесятників»

§21. Творчий доробок письменників, які прийшли в українську літературу в 70-х pp. XX ст

§22. Творчий доробок письменників, які прийшли в українську літературу у 80-х pp. XX ст.

§23. Творчий доробок письменників, які прийшли в українську літературу в 90-х pp. XX ст.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

§24. Огляд розвитку літературних напрямів
§25. Роди та жанри літературних творів

§27. Тропи (художні засоби)
§28. Віршування, або версифікація

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА»,
2008. т— 864 с.

«Новий довідник» подає інформацію з української мови та літератури в
обсязі шкільної програми. Стислий, зрозумілий текст, наочні приклади допо­
можуть ґрунтовно й швидко опанувати матеріал. Довідник можна використо­
вувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого. Без
нього годі собі дати раду під час готування до шкільних випускних іспитів.
Він стане в пригоді й тим, хто готується вступати до вищих навчальних закла­
дів, бо автори-упорядники відібрали саме той оптимальний обсяг знань, який
вирізняє Довідник серед навчальної літератури та робить його універсальним.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.