Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Мор­фологія. Синтаксис.


ВІД АВТОРА

ВСТУП  

МОРФОЛОГІЯ

РОЗДІЛ І. СИСТЕМНІСТЬ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ
У СТРУКТУРІ МОВИ

РОЗДІЛ II. ІЄРАРХІЯ ІМЕННИХ КАТЕГОРІЙ 

РОЗДІЛ III. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА 

РОЗДІЛ IV. ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА І СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯТИВНІСТЬ/НЕКОРЕЛЯТИВНІСТЬ ДІЄСЛІВНИХ КАТЕГОРІЙ РОЗДІЛ V.ОСОБЛИВОСТІ МІЖРІВНЕВОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ВАЛЕНТНОСТІ ДІЄСЛОВА

РОЗДІЛ VI. МОРФОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ В СИСТЕМІ ПРЕДИКАТНОСТІІ ПРЕДИКАТИВНОСТІ РЕЧЕННЯ 

 

ВИСНОВКИ 
ПРИМІТКИ 

 

СИНТАКСИС

РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СИНТАКСИСУ 

РОЗДІЛ II. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

РОЗДІЛ III. ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІТИЗМУ 
РОЗДІЛ IV. ПОЗИЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕЧЕННЯ І ВАЛЕНТНІСТЬ ДІЄСЛОВА

    
РОЗДІЛ V. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ  

РОЗДІЛ VI. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ VII. СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ. ВЧЕННЯ ПРО ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ VIII. СТАТУС ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

РОЗДІЛ IX. СИНТАКСИС УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ X. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА
РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ XI. СТРУКТУРНА СХЕМА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ XII. ПАРАДИГМА РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ XIII. МОВЛЕННЄВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ РЕЧЕННЯ. ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ XIV. АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ XV. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СТАТУС, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ 

РОЗДІЛ XVI. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ XVII. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 

РОЗДІЛ XVIII. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

РОЗДІЛ XIX. ТЕКСТ. ОСНОВНІ ОДИНИЦІ ТЕКСТУ. СИНТАКСИС ЗВ’ЯЗНОГО ТЕКСТУ 

РОЗДІЛ XX. НОВІ ЯВИЩА У СИНТАКСИСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

РОЗДІЛ XXI. ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  – 1

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  – 2

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  – 3
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

РЕЗЮМЕ

Загнітко А. П., доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ УкраїниТеоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. — Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. — 992 с.У виданні вичерпно розглянуто особливості граматичного ладу української мови. З’ясовано систему і структуру морфоло­гічних категорій, проаналізовано їх внутрішньореченнєву навантаженість, простежено формально-граматичну і семантичну ко­релятивність / некорелятивність дієслівних категорій, охарак­теризовано рівні граматичних категорій дієслова та імені, вста­новлено статус і прокоментовано особливості граматичної кате­горії валентності дієслова. Розглянуто типологію синтаксичних зв язків, визначено закономірності вияву семантико-синтаксич- них відношень, з’ясовано напрями взаємодії між основними син­таксичними і морфологічними одиницями і класами слів. Окрес­лено чинники кваліфікації синтаксичних і морфологічних оди­ниць.Адресовано широкому колу лінгвістів — науковим праців­никам, викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам стар­ших курсів, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться питан­нями рідної мови.

 

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.