Бардаш О. Д. Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900-1917 рр.).


СКАЧАТИ doc

ВСТУП

INTRODUCTION

* * *
РОЗДІЛ 1. Боротьба царизму проти українського національно-визвольного руху
1.1. Національна політика самодержавства в Україні
1. 2. Репресивна політика царизму щодо національних рухів в Україні
1. 3. Ставлення царизму до українських політичних партій і організацій
РОЗДІЛ 2. Наступ царизму на українську культуру
2.1. Політика русифікації в Україні
2.2. Освітня політика царизму
2.3. Переслідування літературних і мистецьких кадрів
ВИСНОВКИ

CONCLUSION
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Бардаш О. Д. Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900-1917 рр.). /Бардаш Ольга Дмитрівна. — К.: Укр. пріоритет, 2011. — 208 с. — Бібліогр.: с. 172-204. — Вступ, висновки парал. англ.

978-966-2669-06-0

Рекомендовано до друку Вченою радою Університету менеджменту освіти Національної академії педагогіч­них наук України (протокол № 2 від 26 лютого 2011 р.).

Рецензенти:

директор Інституту історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор О. О. Сушко; завідувач кафедри етнології НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор П. М. Чернега; кандидат історичних наук, професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін В. Т. Солодков.

У монографії досліджується суспільно-культурне життя в Україні на початку XX ст., політика російського самодержавства та її вплив на соціально-економічний, політичний і духовний розвиток українського народу. Розкрито репресивний характер політики царизму щодо ді­яльності українських політичних партій, представників українського національного руху, розглянуто процес русифікації царизмом укра­їнців, нищення української мови. Здійснено аналіз освітньої політики самодержавства в Україні, показано переслідування імперською вла­дою літературних і мистецьких кадрів, що перешкоджало розвитку української культури — однієї з найважливіших передумов станов­лення й подальшого розвитку нації.

Літературний редактор кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Л. М. Мацько


Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.