Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія


СКАЧАТИ pdf

Передмова

ВСТУП
§ 1. Предмет граматики. Розділи граматики

МОРФЕМІКА
§ 2. Предмет і завдання морфеміки
§ 3. Поняття морфеми
§ 4. Типи морфем
§ 5. Корінь слова. Слова спільного кореня
§ 6. Афікси. Типи афіксальних морфем
§ 7. Словотворчі (деривативні) і граматичні афікси
§ 8. Основа слова. Типи основ
§ 9. Зміни в морфемній будові слова
Список рекомендованої літератури

СЛОВОТВІР
§ 10. Предмет і завдання словотвору
§ 11. Словотвірна структура слова в українській мові
§ 12. Поняття твірної основи
§ 13. Словотвірне значення слова
§ 14. Словотворчі засоби
§ 15. Словотвірний тип. Продуктивність словотвірного типу

Способи словотвору
§ 16. Морфологічні способи словотвору. Афіксація
§ 17. Осново- і словоскладання. Абревіація
§ 18. Морфологічно-синтаксичний словотвір
§ 19. Лексико-синтаксичний словотвір
§ 20. Лексико-семантичний словотвір

Творення іменників

§ 21. Структура іменникових основ
§ 22. Суфіксальний словотвір іменників
§ 23. Словотвірні типи назв осіб та інших істот
§ 24. Словотвірні типи назв конкретних предметів, речовинності та абстрактних понять
§ 25. Словотвірні типи збірних та одиничних іменників
§ 26. Суфіксальні типи іменників зі значенням суб’єктивної оцінки істот
§ 27. Суфіксальні типи іменників зі значенням суб’єктивної оцінки неістот
§ 28. Префіксальний словотвір іменників
§ 29. Префіксально-суфіксальний спосіб творення іменників
§ 30. Іменники безафіксного творення (нульова суфіксація)
§ 31. Словесний наголос в афіксальних утвореннях іменників
§ 32. Творення складних іменників
§ 33. Творення складноскорочених іменників (абревіація)

Творення прикметників
§ 34. Способи творення прикметників
§ 35. Суфіксальний спосіб
§ 36. Префіксальний спосіб
§ 37. Префіксально-суфіксальний спосіб
§ 38. Творення складних прикметників
§ 39. Перехід дієприкметників у прикметники (ад’єктивація)

Творення дієслів
§ 40. Способи творення дієслів

Творення прислівників
§ 41. Способи творення прислівників
Список рекомендованої літератури

МОРФОЛОГІЯ
§ 42. Предмет морфології. Основні поняття морфології
§ 43. Граматичне значення. Граматична форма
§ 44. Граматична категорія
§ 45. Основні способи і засоби вираження граматичних значень слова в українській мові
§ 46. Частини мови і принципи виділення їх
Список рекомендованої літератури

ЧАСТИНИ МОВИ

Іменник
§ 47. Загальна характеристика іменника
§ 48. Вллсні і загальні, конкретні й абстрактні назви. Семантико-граматичні категорії іменника

§ 49. Категорія збірності й одиничності
§ 50. Категорія речовинних іменників
§ 51. Категорія істот і неістот

Граматичні категорії іменника
§ 52. Категорія роду
§ 53. Категорія числа
§ 54. Категорія відмінка
§ 55. Значення відмінків
§ 56. Структура називного і знахідного відмінків. Основні функції їх

§ 57. Родовий відмінок
§ 58. Давальний відмінок
§ 59. Орудний відмінок — 1

§ 59. Орудний відмінок — 2
§ 60. Місцевий відмінок
§ 61. Кличний відмінок

Відмінювання іменників
§ 62. Поділ іменників на відміни
§ 63. Форми іменників першої відміни

§ 64. Форми іменників другої відміни
§ 65. Форми іменників третьої відміни
§ 66. Форми іменників четвертої відміни
§ 67. Відмінювання іменників множинної форми
§ 68. Незмінювані іменники
Список рекомендованої літератури

Прикметник
§ 69. Значення прикметника, його граматичні ознаки
§ 70. Розряди прикметників за значенням

§ 71. Ступені порівняння якісних прикметників

Відмінювання прикметників
§ 72. Повні й короткі прикметники
§ 73. Тверда і м’яка групи прикметників

§ 74. Уваги до відмінкових форм прикметників
Список рекомендованої літератури

Числівник
§ 75. Значення числівника, його граматичні ознаки
§ 76. Кількісні числівники
§ 77. Порядкові числівники
§ 78. Групи числівників за будовою

Відмінювання числівників
§ 79. Відмінкові парадигми кількісних і порядкових числівників
Список рекомендованої літератури

Займенник
§ 80. Загальна характеристика займенника як частини мови
§ 81. Розряди займенників за значенням
§ 82. Граматичні ознаки займенників
§ 83. Узагальнено-предметні (іменникові) займенники
§ 84. Узагальнено-якісні (прикметникові) займенники
§ 85. Узагальнено-кількісні (числівникові) займенники

Відмінювання займенників
§ 86. Відмінювання іменникових, прикметникових і числівникових займенників
§ 87. Перехід займенників в інші частини мови
§ 88. Перехід до класу займенників слів з інших частин мови (прономіналізація)
Список рекомендованої літератури

Дієслово
§ 89. Значення і граматичні ознаки дієслова
§ 90. Дві основи дієслова
§ 91. Структурні класи дієслів

Граматичні категорії дієслова
§ 92. Категорія виду
§ 93. Творення корелятивної видової пари
§ 94. Поняття про способи (роди) дієслівної дії
§ 95. Категорія перехідності/неперехідності
§ 96. Категорія стану дієслова
§ 97. Категорія способу, її зв’язок з категорією модальності речення
§ 98. Категорія часу
§ 99. Вторинні значення часових форм
§ 100. Категорія особи
§ 101. Безособові дієслова
§ 102. Дієприкметник
§ 103. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
§ 104. Предикативні форми на -но, -то
§ 105. Дієприслівник
Список рекомендованої літератури

Прислівник
§ 106. Значення прислівника, його граматичні ознаки
§ 107. Розряди прислівників за значенням

§ 108. Морфологічний склад прислівників

Список рекомендованої літератури

Прийменник
§ 109. Загальні відомості про прийменник
§ 110. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників (займенників, субстантивованих слів)
§ 111. Групи прийменників за походженням і морфологічною будовою
Список рекомендованої літератури

Сполучник
§ 112. Загальне поняття про сполучник
§ 113. Сполучники сурядності і підрядності
§ 114. Групи сполучників за будовою
Список рекомендованої літератури

Частка
§ 115. Загальне поняття про частки
§ 116. Формотворчі і словотворчі частки
§ 117. Модальні (фразові) частки

Заперечні частки не і ні
§ 118. Правопис часток
Список рекомендованої літератури

Вигук
§ 119. Загальне поняття про вигук
§ 120. Розряди вигуків. Звуконаслідувальні слова
§ 121. Інтер’єктивація
Список рекомендованої літератури
Список умовних скорочень

Плющ М. Я. Граматика української мови: У 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Підручник. — К.: Вища шк., 2005. — 286 с
ISBN 966-642-263-8(ч.1)
ISBN 966-642-264-6
Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Словотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано  традиційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний — «від значення до форми». Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисний тим, хто прагне поглибити чи систематизувати свої знання з української мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.