ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИПУСК 46


Частина І

СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Галина Мацюк. Соціологічний підхід до мови в українській лінгвістичній традиції.
Анатолій Загнітко, Ірина Кудрейко Соціолінгвістика: предметно-поняттєвий апарат.
Лариса Масенко. Відсутність державної мовної політики як чинник політичної кризи в Україні.
Анна Середницька. Структура і лексичне наповнення семантичного поля дієслів ходи у сучасній українській літературній мові та жаргоні студентів технічних спеціальностей.
Алла Кравчук. Соціолінгвістична неоднорідність польських адресативних зворотів (на тлі українських).
Надія Бабич. Державність мови і сучасний психологічний клімат в Україні.
Марія Брус. Фемінітиви української мови в переплетенні давніх і сучасних тенденцій.
Марія Гринишин. Оцінні мовленнєві акти в асиметричних ситуаціях спілкування.
Олена Боровицька. Дискурс як об’єкт дослідження соціальної стилістики.
Анастасія Мамалига, Дмитро Данильчук. Вплив мас-медіа на врегулювання хронотопної відповідності сучасних міських топонімів.
Лідія Сваричевська. Соціальні символи в повісті Івана Франка “Перехресні стежки”.
Олексій Зарецький. Поняття залишковості пізньої радянщини: соціолінгвістичний аспект.
Оксана Ясіновська. Репрезентація знання у свідомості носія культури.
Олена Переломова. Мовні знаки вияву інтенційної паратекстуальності авторського художнього тексту.
Олена Шевчук. Граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові (на матеріалі україномовної преси міста Донецька).
Катерина Коротич. Комунікативні стратегії погрози та подолання страху в дискурсі української преси XX–XXI століть: мовні механізми впливу на реципієнта.
Роман Трифонов. Лінгвокультурний зміст топонімів у метамовному аспекті (за есеїстикою Юрія Андруховича).
Леся Клепуц. Естетика художнього слова і соціокультурні табу.
Володимир Глущенко, Олена Абрамічева. Мова як психосоціальний феномен у працях Московської та Казанської шкіл.
Леся Жук. Мова як сюжетно-композиційна основа телепередач про дітей і для дітей.
Валентина Чухно. Ґендерний аспект у соціолінгвістичному дискурсі Оксани Забужко.
Ганна Волошина. Сторінками історії збірника “Культура слова”.
Тетяна Сукаленко. Мікроконцепт “внутрішні характеристики жінки” (за матеріалами спрямованого асоціативного експерименту).
Оксана Галай. Державна ідеологія як екстралінгвальний чинник розвитку офіційного закарпатоукраїнського урбанімікону.
Карпець Любов. Спортивний жаргон як відображення соціальної структури мови.

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

Ярослав Яремко. Політична термінолексика у лінгвокультурному вимірі: зіставний аспект.
Данута Мазурик. Державний стандарт з української мови для іноземців як засіб уніфікації навчальних вимог і результатів.
Ольга Барабаш-Ревак. Мовна реалізація темпоральної характеристики дій парубка крізь призму українського світобачення.
Марія Марусяк. Концепти “любов”, “біль” в епістолярних текстах Василя Стефаника.
Галина Біловус. Індивідуально-авторські семантичні перетворення фразеологізмів у текстах повістей Тараса Шевченка.
Наталія Пілецька. Синонімічні та антонімічні відношення в сучасній чеській економічній термінології.
Оксана Тесля. Погляд як елемент невербальної комунікації.
Оксана Левчук. Символічне значення зооніма кінь (на матеріалі українських народних паремій, загадок та фразеологічних одиниць).
Оксана Новоставська. Термін у лінгвофілософській концепції Івана Франка.
Олена Куць. Дискурсивна структура міфу (рецепція семіотики Ролана Барта).

Частина ІІ

ГРАМАТИКА

Ірина Кузьма. Загальні тенденції розвитку словотвірної синонімії та варіантності в новій українській мові.
Галина Кутня. Семантико-синтаксична категорія валентності в контексті аналізу предикатів.
Оксана Мартиняк. Фонетичні варіанти українських науково-технічних термінів.
Дзеньдзюра (Дідух) Надія. Структурно-семантична характеристика “відображених” антонімів словотвірних гнізд параметричних прикметників .
Оксана Горда. Поняття корінь слова в українських мовознавчих джерелах другої половини хіх століття.

ІСТОРІЯ МОВИ

Ірина Фаріон. Суспільний статус руської (давньоукраїнської) мови в добу відродження (друга половина ХIV – перша половина ХVI століття).
Людмила Васильєва. Cуспільна зумовленість існування чорногорської мови.
Богдан Сокіл. Вивчення особливостей української мови, її місця в колі слов’янських мов.
Тетяна Висоцька. Слово бо у пам’ятках української мови XVI – XVII ст.
Галина Тимошик. Латинські біблієантропоніми у структурі новозавітного тексту (на матеріалі українських новочасних перекладів Святого Письма).

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ ТА ОНОМАСТИКА

Зоряна Купчинська. Просторово-часовий вимір української ойконімії: система і тенденції.
Любослава Асіїв. Морфонологічні альтернації в гуцульських говірках.
Наталія Глібчук. Стверджувальні та вказівні частки у бойківських говірках.
Ніна Захлюпана. Діалектизми у новелах Павла Федюка.
Оксана Костів. Вияви динаміки в Атласі української мови.
Наталія Хібеба. Агентивне поле весільної лексики бойківських говірок: загальні назви.
Руслана Зінчук. Словозміна західнополіських говірок як предмет опису: стан і перспективи дослідження.
Валентина Ґрещук. Гуцульський говір у повісті Гната Хоткевича “Довбуш”.
Олеся Сколоздра. Особливості антропонімікону малої прози Івана Франка.
Інна Царалунга. Географічна термінологія у складі українських ойконімів на -ани (-яни).
Інна Волянюк. Ойконіми Північної Тернопільщини зі слов’янськими іменами в основах.
Сергій Яценко. Гуцульські кулінарні назви (на основі лексикографічних видань) Наталія Михайличенко. Ойконіми на -ець північного регіону України: відгідронімні назви.
Оксана Гулик. Місцева орографічна та гідрографічна термінологія у мікротопонімії півночі Львівщини.

ЛІНГВОСТИЛІСТИКА

Ірина Кочан. Числівники в художньому тексті.
Іван Ціхоцький. Діалектологічна компетенція Івана Франка (теоретична рецепція і артистична інтерпретація).
Олена Труш. Складні речення з підрядними з’ясувальними в науковому мовленні Івана Франка.

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Ірина Ощипко. Т. Возний як педагог і науковець: штрихи до портрета.
Марія Білоус. Публічне мовлення Василя Сімовича.

РЕЦЕНЗІЇ

Ольга Кровицька. Внесок у дослідження інтелектуальної історії українського народу. Рец. На кн.: Сербенська О. Мовний світ Івана Франка: Статті, роздуми, матеріали. Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. 372 с.
Зеновій Терлак. Незвичний об’єкт лексикографічного опрацювання. Рец. На кн.: Ставицька Леся. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми. К.: Критика, 2008. 454 с.

МАТЕРІАЛИ

Лідія Сваричевська, Оксана Ясіновська Матеріали до словника “Загальне мовознавство. Словник персоналій”.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.