ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИПУСК 50


МЕТОДИЧНА СПАДЩИНА М. М. ШКІЛЬНИКА ТА СУЧАСНА ШКОЛА

Олександра Сербенська. Педагог із великою божою іскрою.
Ірина Кочан. Слово про вчителя.
Ірина Ощипко. Він був “учителем учителів”.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Надія Бабич. Лінгво-логічні стимули і функції усного й писемного спілкування.
Валентина Бадер. Проблема взаємозв’язаного навчання усного і писемного мовлення школярів у методичній спадщині О. Біляєва.
Зінаїда Бакум. Унесок Михайла Шкільника в розроблення підходів до викладання української мови у вищій школі.
Алла Богуш. Рідномовні обов’язки І. Огієнка в сучасній практиці дошкільних закладів півдня України.
Лариса Варзацька. Особистісно зорієнтоване навчання української мови в старшій школі.
Микола Вашуленко. Лінгводидактичні орієнтири сучасної початкової мовної освіти в Україні.
Ніна Голуб. Моделювання як метод навчання у вищій школі.
Олена Горошкіна. Лінгводидактичні засади створення підручників з української мови для профільної школи.
Анатолій Загнітко, Іван Коненко. Особливості пошукових моделей у системі дистанційного навчання мови.
Станіслав Караман. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника.
Тетяна Космеда. Елітарність педагогічного дискурсу викладача вищої школи.
Тетяна Котик. Перспективи розвитку системи принципів навчання в українській лінгводидактиці
Любов Мацько. Стилістика й історія української літературної мови у лінгводидактичному полі підготовки українських філологів.
Галина Онуфрієнко. Українська наукова мова в структурі сучасної університетської освіти як об’єкт лінгводидактики.
Марія Пентилюк. Розвиток української лінгводидактики в контексті Державного стандарту базової і повної освіти в Україні.
Антоніна Токарська. Мова професійного спрямування: перспективи оновлення змісту викладання.
Іван Хом’як. Програмоване навчання.
Каленик Шульжук. Професійна орієнтація студентів-філологів у процесі вивчення синтаксису.
Лариса Алєксєєва. Робота над виражальними засобами на уроках мовленнєвого розвитку.
Олександр Антончук. Експериментально-дослідне навчання орфографії української мови.
Любослава Асіїв. Роль уроків фонетики у формуванні мовної свідомості учнів.
Надія Безгодова, Ірина Ніколаєнко. Лінгвокраєзнавчий матеріал як засіб формування професійного мовлення майбутніх учителів природничого профілю.
Марія Блажко. Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів з української мови: основні поняття й терміни.
Анжела Буднік. Завдання проекту-вправи як підґрунтя для вдосконалення дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей.
Галина Гордієнко. Номінальні характеристики службових документів як лінгводидактична проблема.
Оксана Гриджук. Засвоєння фахової термінологічної лексики у процесі вивчення дисципліни “українська мова за професійним спрямуванням”.
Тетяна Денищич. Принципи формування комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців з історії та політології.
Ірина Дроздова. Професійний дискурс і мовна особистість студента ВНЗ нефілологічного профілю.
Світлана Єрмоленко. Формування мовної особистості у вищій школі.
Ніна Захлюпана. Україні – українські школи.
Оксана Кравчук. Стан сформованості навичок із лінгвістичного аналізу тексту у студентів-філологів.
Ольга Кровицька. Сучасна лексикографія в лінгводидактичному аспекті.
Зоряна Куньч. Вивчення особливостей вживання пасивних дієслівних конструкцій у курсі “українська мова (за професійним спрямуванням)”.
Оксана Кучерук. Методи навчання мови в українському педагогічному дискурсі.
Оксана Кучерява. Система роботи з формування дискурсивної компетенції у сфері писемної комунікації.
Марина Макарова. Використання мережі Інтернет у навчальному процесі студентів-філологів.
Леся Малевич, Майя Дзюба. Синергетичний підхід до викладання української мови в технічних ВНЗ.
Анастасія Надолинська. Словник концептів української культури як ключова проблема навчальної лексикографії.
Володимир Нищета. Проектний підхід у загальноосвітній риторичній освіті.
Неля Нікуліна. Транспортне термінознавство як основа мовно-професійних знань із курсу “українська мова (за професійним спрямуванням)”.
Людмила Островська, Ірина Беганська. З досвіду створення навчального посібника з українського фахового мовлення економістів для студентів ВНЗ південно-східного регіону.
Андрій Панченков. Вимірювання рівня розвитку комунікативної компетентності в тесті з української мови.
Любов Пашко. Впровадження технологічного підходу в мовну підготовку вчителів-словесників.
Ольга Петришина. Удосконалення орфоепічних та орфографічних умінь і навичок студентів факультету фізичного виховання на заняттях із української мови (за професійним спрямуванням).
Оксана Пилищук. Лінгвометодична специфіка розвитку креативного писемного мовлення у ліцеїстів гуманітарних класів.
Володимир Пілецький. Михайло Шкільник про проблемне вивчення дієприкметника в школі.
Вікторія Пушкаш. Теоретична модель підготовки правників у галузі лінгвоюристики.
Наталія Саприкіна. Науково-дослідна робота як засіб розвитку креативних здібностей студентів-філологів.
Тетяна Скасків. Методика роботи над переказом із введенням додаткових мікротем у 8 класі.
Олеся Сколоздра. Літературно-художня ономастика як предмет дослідження у вищій школі.
Людмила Гаврілова, Інна Хижняк. Класифікація лекційних презентацій та вимоги до них.
Олена Цибух. Теоретичний ресурс у вивченні мови фахового спрямування.
Лариса Шиянюк. Текст як основа формування риторичної культури студентів-нефілологів.
Олена Южакова. Засади створення посібника з дисципліни “українська мова за професійним спрямуванням” у вищих навчальних закладах.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Наталія Глібчук, Уляна Добосевич. Проблеми міжчастиномовної омонімії в сучасній українській літературній мові.
Оксана Костів. Співвідношення динаміки та статики в мові.
Зоряна Купчинська. Дещо про методику виокремлення антропонімів із ойконімії.
Галина Кутня. До проблеми аналізу дієслівної категорії стану в сучасній українській літературній мові (традиції та новаторство в морфологічних студіях).
Галина Крохмальна. Термінна лексика в навчальному процесі.
Галина Тимошик. Фонологічна адаптація давньогебрейського іменника, новозавітного тексту (на матеріалі українських новочасних перекладів Святого Письма).
Олена Труш. “Дума про вчителя”: Іван Драч із присвятою Василеві Сухомлинському.
Іван Ціхоцький. Формування раннього ідіолекту Івана Франка в контексті освітніх дискусій у Галичині другої половини ХІХ ст. (мовностилістична і правописна проблематика).
Оксана Новоставська. Полісемія у філософській терміносистемі Івана Франка.
Оксана Гулик. Відродинні назви у мікротопонімії півночі Львівщини.
Наталія Михайличенко. Українські ойконіми на -иця – джерело вивчення антропонімії.
Наталія Яніцька. Жіночий іменник у мікротопонімії центральних та східних районів Львівщини.

 

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.