М.Ф. Алефіренко – Теоретичні питання фразеології


СКАЧАТИ djvu

ВСТУП

Розділ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Розділ II. ВЗАЄМОДІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО І ЛЕКСИЧНОГО РІВНІВ МОВИ.

Розділ III. ВЗАЄМОДІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ І МОРФОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ У ПРОЦЕСІ ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ.

Розділ IV. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК ГЕНЕТИЧНА ОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ.

Висновки

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

 

В монографии освещаются онтологические и функциональнне свойства современной украинской фраземики в связи с теоретическими проблемами общей фразеологии. На основе системного подхода к языковым явленням рассматривается вопрос о статусе фразеологических единиц в системе язмка с точки зрения их взаимодействия с разньши структурними уровнями языка — лексическим, морфологическим и синтаксическим.
Для научных работников и специалистов.
У монографії висвітлюються онтологічні й функціональні властивості сучасної української фраземіки у зв’язку з теоретичними проблемами загальної фразеології. На основі системного підходу до мовних явищ розглядається питання про статус фразеологічних одиниць у системі мови з погляду їх взаємодії з різними структурними рівнями мови — лексичним, морфологічним і синтаксичним.
Для науковців і спеціалістів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.