Демчук М. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 16-17 ст.


СКАЧАТИ djvu

Вступ

Розділ 1

ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ АВТОХТОННИХ ОСОБОВИХ ВЛАСНИХ ІМЕН В УКРАЇНСЬКІЙ АНТРОПОНІМІЇ ХІV-ХVІІ ст.

1. Загальний огляд літератури по досліджуваному предмету
2. Поняття і термін «слов’янське автохтонне ім’я»
3. Функціональні особливості слов’янських автохтонних особових власних імен у зв’язку з народною адаптацією імен церковно-християнських. Питання хронологічних рамок їх побутування в українській антропонімії досліджуваного періоду

Розділ II

КЛАСИФІКАЦІЙНІ РІЗНОВИДИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ АВТОХТОННИХ ОСОБОВИХ ВЛАСНИХ ІМЕН У ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИЯВАХ В УКРАЇНСЬКІЙ АНТРОПОНІМІЇ ХІV-ХVІІ ст.
1. Слов’янські автохтонні особові імена-композити
2. Відкомпозитні слов’янські автохтонні імена

2. Відкомпозитні слов’янські автохтонні імена – 2
3. Слов’янські автохтонні імена відапелятивного походження
Висновки

Умовні скорочення
Список скорочень використаних джерел
Список літератури
Покажчик досліджених у монографії слов’янських автохтонних
Імен та імен-прізвиськ в українській антропонімії XIV—XVII ст.

 

Демчук М. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 16-17 ст. Київ, 1988.

Монографія присвячена лексико-семантичному, структурному й етимологічному аналізу особових власних імен питомо слов’янського (здебільшого праслов’янського) походження, що функціонували в побуті українців XIV–XVII ст., і збережених ще з тих часів у складі сучасних українських прізвищ. У роботі з’ясовується питання масштабу й частотності вживання слов’янських автохтонних особових власних імен. Зачіпаються також невирішені й дискусійні антропонімічні питання теоретичного й термінологічного характеру, важливі для загального розвитку антропоніміки як наукової дисципліни. Для дослідників – філологів, етнографів, істориків, викладачів і студентів.

 

Монография посвящена лексико-семантическому» структурному и этимологическому анализу личных собственных имен исконно славянского (в основном праславннского) происхождения, функционировавших в быту украинцев XIV—XVII вв. и сохранившихся с тех времен в составе современных украинских фамилий. В работе выясняется вопрос масштаба в частотности употребления славянских автохтонных личных собственных имен. Затрагиваюгся также нерешенные и дискуссионные антропонимические вопросы теоретического и терминологического характера, важные для общего развития антропонимики как научпой дисциплины. Для исследователей — филологов, этнографов, историков, преподавателей и студентов.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.