Правопис – корсет мови? Фаріон Ірина


СКАЧАТИ djvu

I. ПРЕЛЮДІЯ ДО ВБИВСТВА
II. ДО ІСТОРІЇ НАШОГО ПРАВОПИСУ
ІІІ. РАДЯНСЬКА ВЕРСІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
(ЧИ МОВИ?)
1. Фонетична асиміляція
§1. Вилучення літери ґ (звука [г], фонеми /ґ/) на зразок
грунт замість ґрунт, Гегель замість Геґель
§ 2. Вилучення літери т на місці грецької літери «тета» — 0,
на зразок кафедра замість катедра
§ 3. Вилучення початкового и у питомих та давно засвоєних словах
§ 4. Вилучення йотації голосних а, у, о (ія, ю, йо)
у словах иншомовного походження
§ 5. Вилучення дифтонга ау в словах иншомовного походження
§ 6. Про апостроф в иншомовних словах
2. Морфологічна асиміляція
§ 1. Вилучення закінчення -и родового відмінка однини іменників
третьої відміни на зразок радості, любові замість радости, любови
§ 2. Вилучення закінчення -и родового відмінка однини
іменників IV відміни із вставним суфіксом -єн у непрямих відмінках
{їм я — імени, плем’я — племени)

Хто і як планував та затвердив зміни до українського правопису 1946 р.
§ 3. Незмінюваність иншомовних іменників середнього роду
з кінцевим о
§ 4. Про зміну роду іменників (або примусову маскулінізацію)
3. Власне ортографічні зміни
§ 1. Написання слів із пів
§ 2. Правило «9» і власні назви
§ 3. Подвоєння приголосних в иншомовних словах
§ 4. Ахіллесова п’ята нашого правопису
(або дещо про правопис слів иншомовного походження)
ЕПІЛОГ

Правопис – корсет мови? Фаріон І. Львів, Свічадо, 2004

Досліджено одну зі злободенних проблем сучасного мовознавства — ортографічну.Правописне життя мови висвітлено у лінгвістичному, історичному і політичному аспектах. Розкрито знакове культурно-політичне навантаження правописних норм і вагому роль у цьому позамовних чинників. Для найширшого кола читачів, що прагне відкривати правду і змінювати своє життя завдяки мові.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.