Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


СКАЧАТИ pdf doc

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 11 класі (академічний рівень)

І СЕМЕСТР
Повторення вивченого в 10 класі.
Стилістика мови. Культура мовлення
Урок № 1. Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики
Урок № 2. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність
Урок № 3. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках
Урок № 4. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, конспект
Урок № 5. Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови
Урок № 6. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект
Урок № 7. Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах
Урок № 8. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 9. Ступені порівняння. Написання складних прикметників
Урок № 10. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 11. Повні й короткі, стягнені та нестягнені форми прикметників
Урок № 12. Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Правопис займенників
Уроки № 13-14. Контрольний переказ із творчим завданням
Урок № 15. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників. Синоніміка дієприслівників
Урок № 16. Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення
Урок № 17. Контрольна робота (тест)

Стилістика простих речень
Урок № 18. Види простих речень і відтінки їх значень
Урок № 19. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми
Урок № 20. Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових
Урок № 21. Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів
Урок № 22. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільно-політичну або морально-етичну теми, його композиція. Основні способи виступу
Урок № 23. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні
Уроки № 24-25. Контрольний твір
Урок № 26. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер
Урок № 27. Пунктограми у простому реченні. Практикум
Урок № 28. Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки
Урок № 29. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms)
Урок № 30. Контрольний диктант (семестрова контрольна робота)
Урок № 31. Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в інтернеті

ІІ СЕМЕСТР
Стилістика складних речень
Урок № 32. Види складних речень. Пунктограми у складному реченні
Урок № 33. Смислові відношення між частинами складних речень
Урок № 34. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 35. Синоніміка: складносурядних і складнопідрядних речень; складних безсполучникових і складносурядних; складних безсполучникових і складнопідрядних
Урок № 36. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героів, їхніх учинків)
Урок № 37. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами
Уроки № 38-39. Контрольний переказ із творчим завданням
Урок № 40. Пунктограми у складному реченні
Урок № 41. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення
Урок № 42. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення
Урок № 43. Пунктограми в складному реченні. Практикум
Урок № 44. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія
Уроки № 45-46. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією
Урок № 47. Контрольна робота (тест)

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення. Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення
Урок № 48. Пряма й непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості
Урок № 49. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові
Урок № 50. Пунктограми при прямій мові
Урок № 51. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули
Урок № 52. Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки й мовні
Урок № 53. Стилі мовлення, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри
Урок № 54. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: тези, докладний і короткий плани
Урок № 55. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення, їх основні ознаки

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови
Урок № 56. Лексикологія і фразеологія
Урок № 57. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани
Урок № 58. Морфологічна будова слова. Написання слів із найуживанішими орфограмами
Урок № 59. Стаття на морально-етичну тему
Урок № 60. Частини мови
Урок № 61. Слово, словосполучення, речення
Урок № 62. Просте речення. Члени речення. Складне речення
Урок № 63. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу
Урок № 64. Система розділових знаків
Урок № 65. Контрольний диктант (річна контрольна робота)
Урок № 66. Текст, його будова
Урок № 67. Ділові папери. Офіційний лист. Доручення. Розписка
Урок № 68. Контрольна робота (контрольний тест). Контрольне аудіювання
Урок № 69. Аналіз контрольних робіт. Повторення
Урок № 70. Повторення вивченого

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ДИКТАНТИ

 

Голобородько Є. П.
Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень / Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Пав¬лик, Ю. Ю. Мельничук, І. А. Бондаренко. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 383 [1] с. — (Серія «Усі уроки»). ISBN 978-617-00-1047-6.
У посібнику вміщено 70 уроків української мови для 11 класу, які укладено за програмою академічного рівня, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно- діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спря-мованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і прак¬тики навчання української мови й розвитку мовлення.
Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.