Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)


СКАЧАТИ docx

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ

 1. АКТИВНА ЛЕКСИКА
 2. АНТОНІМИ
 3. АРХАЇЗМИ
 4. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ
 5. ДІАЛЕКТИЗМИ
 6. ЕВФЕМІЗМИ
 7. ЖАРГОНІЗМИ
 8. ЗАПОЗИЧЕННЯ
 9. ІСТОРИЗМИ
 10. КРИЛАТІ СЛОВА
 11. ЛЕКСИКОГРАФІЯ
 12. ЛЕКСИКОЛОГІЯ
 13. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
 14. НЕОЛОГІЗМИ
 15. ОМОНІМИ
 16. ПАРОНІМИ
 17. ПЕРИФРАЗ (ПАРАФРАЗ)
 18. ПРОСТОРІЧНА ЛЕКСИКА
 19. РОЗМОВНА ЛЕКСИКА
 20. СИНОНІМИ
 21. СЛОВО
 22. ТЕРМІНИ
 23. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ (ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ)

 

 

Розділ 2. ФОНЕТИКА І ОРФОГРАФІЯ

 1. АЗБУКА (АЛФАВІТ, АБЕТКА)
 2. ГОЛОСНІ ЗВУКИ
 3. НАГОЛОС
 4. ОРФОГРАФІЯ
 5. ОРФОЕПІЯ
 6. ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ
 7. ПРИСТАВНІ ПРИГОЛОСНІ
 8. СКЛАД
 9. СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ
 10. ТРАНСКРИПЦІЯ
 11. УПОДІБНЕННЯ ЗВУКІВ
 12. ФОНЕМА
 13. ФОНЕТИКА
 14. ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО
 15. ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР
 16. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ

 

 

Розділ З. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 1. АРЕАЛ
 2. АТЛАС ЛІНГВІСТИЧНИЙ (АТЛАС ДІАЛЕКТОЛОПЧНИЙ)
 3. БОЙКІВСЬКИЙ ГОВІР
 4. ГІПЕРИЗМ
 5. ГОВІР
 6. ГОВІРКА
 7. ГОВІРКОВИЙ
 8. ГУЦУЛЬСЬКИЙ ГОВІР
 9. ДІАЛЕКТ
 10. ДІАЛЕКТИЗМ
 11. ДІАЛЕКТНА МОВА
 12. ДІАЛЕКТНИЙ
 13. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ
 14. ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИЙ
 15. ДИФТОНГ
 16. ІЗОГЛОСА
 17. ЛЕМКІВСЬКИЙ ГОВІР
 18. НАДДНІСТРЯНСЬКИЙ ГОВІР
 19. НАДСЯНСЬКИЙ ГОВІР
 20. НАРІЧЧЯ
 21. НЕПРОТИСТАВНЕ ЯВИЩЕ
 22. НОВОСТВОРЕНІ ГОВІРКИ
 23. ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ НАРІЧЧЯ
 24. ПІВДЕННО-СХІДНЕ НАРІЧЧЯ
 25. ПІВНІЧНЕ НАРІЧЧЯ
 26. ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИЙ ГОВІР
 27. СТАРОЖИТНІ ДІАЛЕКТИ

 

 

Розділ 4. СЛОВОТВІР І МОРФЕМІКА

 1. АДВЕРБІАЛІЗАЦІЯ
 2. АЛОМОРФИ
 3. ДЕРИВАЦІЯ ЛЕКСИЧНА
 4. ДЕРИВАЦІЯ СИНТАКСИЧНА
 5. ЗАКІНЧЕННЯ (ФЛЕКСІЯ)
 6. ІНТЕРФІКС
 7. КОРІНЬ СЛОВА
 8. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ
 9. ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ
 10. МОРФ
 11. МОРФЕМА
 12. МОРФЕМІКА
 13. МОРФЕМНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА
 14. МОРФОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ СЛІВ
 15. МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ
 16. НЕПОХІДНЕ СЛОВО
 17. ОПРОЩЕННЯ
 18. ОСНОВА СЛОВА У СЛОВОЗМІНІ
 19. ОСНОВА ТВІРНА (ТВІРНА БАЗА)
 20. ОСНОВА ФОРМОТВОРЕННЯ
 21. ПЕРЕРОЗКЛАД
 22. ПОСТФІКС
 23. ПОХІДНЕ СЛОВО
 24. ПРЕФІКС
 25. ПРОНОМІНАЛІЗАЦІЯ
 26. СЛОВОТВІР
 27. СЛОВОТВІРНА МОДЕЛЬ
 28. СЛОВОТВІРНА ПАРА
 29. СЛОВОТВІРНЕ ГНІЗДО
 30. СЛОВОТВІРНЕ ЗНАЧЕННЯ
 31. СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА
 32. СЛОВОТВІРНИЙ ЛАНЦЮЖОК
 33. СЛОВОТВІРНИЙ ПУЧОК
 34. СЛОВОТВІРНИЙ ТИП
 35. СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ
 36. СПОСІБ ТВОРЕННЯ
 37. СУФІКС
 38. УСКЛАДНЕННЯ

 

 

Розділ 5. МОРФОЛОГІЯ

 1. АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ
 2. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА
 3. ВИГУКИ
 4. ВИД ДІЄСЛОВА
 5. ВИДОВА ПАРА
 6. ВИДОУТВОРЕННЯ
 7. ВІДМІНИ
 8. ВІДМІНОК
 9. ВІДМІНЮВАННЯ
 10. ВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКИ
 11. ВЛАСНІ ІМЕННИКИ
 12. ГРАМАТИКА
 13. ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ
 14. ГРАМАТИЧНА ФОРМА
 15. ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
 16. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ
 17. ДІЄПРИКМЕТНИК
 18. ДІЄПРИСЛІВНИК
 19. ДІЄСЛОВО
 20. ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ
 21. ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА
 22. ЗАЙМЕННИК
 23. ІМЕННИК
 24. ІНФІНІТИВ
 25. ІСТОТИ-НЕІСТОТИ
 26. КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ
 27. КОНКРЕТНІ ІМЕННИКИ
 28. КОРОТКІ І ПОВНІ ПРИКМЕТНИКИ
 29. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ (КАТЕГОРІЇ)
 30. МОРФОЛОГІЯ
 31. ОСОБОВІ ДІЄСЛОВА
 32. ПЕРЕХІДНІСТЬ-НЕПЕРЕХІДНІСТЬ
 33. ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ
 34. ПРИЙМЕННИК
 35. ПРИКМЕТНИК
 36. ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ
 37. ПРИСЛІВНИК
 38. РІД
 39. СЛОВОЗМІНА
 40. СПОЛУЧНИК
 41. СПОСІБ ДІЄСЛОВА
 42. СТАН ДІЄСЛОВА
 43. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ
 44. ЧАС ДІЄСЛОВА
 45. ЧАСТИНА МОВИ
 46. ЧАСТКА
 47. ЧИСЛІВНИК
 48. ЧИСЛО
 49. ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ

 

 

 

Розділ 6. СИНТАКСИС

 1. АТРИБУТИВНІ ВІДНОШЕННЯ
 2. БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ
 3. БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
 4. БЕЗОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ
 5. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ
 6. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ З ОДНОТИПНИМИ ЧАСТИНАМИ
 7. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНОТИПНИМИ ЧАСТИНАМИ
 8. БЕЗСПОЛУЧНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК
 9. ВИСЛОВЛЕННЯ
 10. ВІДОКРЕМЛЕНА ОБСТАВИНА
 11. ВІДОКРЕМЛЕНА ПРИКЛАДКА
 12. ВІДОКРЕМЛЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ
 13. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ДОДАТОК
 14. ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
 15. ВСТАВЛЕНІ РЕЧЕННЯ (КОНСТРУКЦІЇ)
 16. ВСТАВНІ КОНСТРУКЦІЇ (ВСТАВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ)
 17. ВСТАВНІ СЛОВА
 18. ВСТАВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
 19. ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ
 20. ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ
 21. ГРУПА ПІДМЕТА
 22. ГРУПА ПРИСУДКА
 23. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
 24. ДОДАТОК
 25. ДОДАТОК ПРЯМИЙ
 26. ДОДАТОК НЕПРЯМИЙ
 27. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
 28. ЗВЕРТАННЯ
 29. КЕРУВАННЯ
 30. НАЗИВНЕ РЕЧЕННЯ (НОМІНАТИВНЕ РЕЧЕННЯ)
 31. НЕОДНОРІДНІ ДОДАТКИ
 32. НЕОДНОРІДНІ ОБСТАВИНИ
 33. НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ
 34. НЕОДНОРІДНІ ПІДМЕТИ
 35. НЕОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ
 36. НЕОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
 37. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ
 38. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ
 39. НЕПОШИРЕНЕ РЕЧЕННЯ
 40. НЕПРЯМА МОВА
 41. НЕУЗГОДЖЕНІ ОЗНАЧЕННЯ
 42. НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ
 43. ОБ’ЄКТНІ ВІДНОШЕННЯ
 44. ОБСТАВИНА
 45. ОБСТАВИННІ ВІДНОШЕННЯ
 46. ОДНОРІДНІ ДОДАТКИ
 47. ОДНОРІДНІ ОБСТАВИНИ
 48. ОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ
 49. ОДНОРІДНІ ПІДМЕТИ
 50. ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ
 51. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
 52. ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
 53. ОЗНАЧЕННЯ
 54. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ
 55. ПІДМЕТ
 56. ПІДРЯДНЕ ВІДНОШЕННЯ
 57. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ДОДАТКОВЕ
 58. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ДОПУСТОВЕ
 59. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З’ЯСУВАЛЬНЕ
 60. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МЕТИ
 61. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МІРИ АБО СТУПЕНЯ
 62. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МІСЦЯ
 63. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ НАСЛІДКУ
 64. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ОБСТАВИННЕ
 65. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ОЗНАЧАЛЬНЕ
 66. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПІДМЕТОВЕ
 67. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНЕ
 68. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПРИСУДКОВЕ
 69. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПРИЧИНИ
 70. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ СПОСОБУ ДІЇ
 71. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ УМОВИ
 72. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ЧАСУ
 73. ПОВНЕ РЕЧЕННЯ
 74. ПОШИРЕНЕ РЕЧЕННЯ
 75. ПРЕДИКАТИВНИЙ ЦЕНТР
 76. ПРИКЛАДКА
 77. ПРИЛЯГАННЯ
 78. ПРИСУДОК
 79. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
 80. ПРЯМА МОВА
 81. РЕЧЕННЯ
 82. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ
 83. СИНТАКСИС
 84. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
 85. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ МІШАНОГО ТИПУ
 86. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
 87. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З МІШАНОЮ ПІДРЯДНІСТЮ
 88. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З НЕОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ
 89. СКАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ
 90. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПОСЛІДОВНОЮ ПІДРЯДНІСТЮ
 91. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З СУПІДРЯДНІСТЮ
 92. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
 93. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ЄДНАЛЬНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ
 94. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ІЗ ЗІСТАВНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ
 95. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПРОТИСТАВНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ
 96. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З РОЗДІЛОВИМИ ВІДНОШЕННЯМИ
 97. СЛОВА-РЕЧЕННЯ
 98. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
 99. СПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ
 100. СПОЛУЧНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК
 101. СПОЛУЧНІ ЗАСОБИ
 102. СУРЯДНЕ ВІДНОШЕННЯ
 103. ТИПИ РЕЧЕНЬ
 104. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ
 105. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СЛОВА ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ
 106. УЗГОДЖЕННЯ
 107. УЗГОДЖЕННЯ ПІДМЕТА З ПРИСУДКОМ
 108. УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ
 109. УТОЧНЮЮЧІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
 110. ЦИТАТА, ЦИТУВАННЯ
 111. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
 112. ЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ

 

 

Розділ 7. Культура мовлення

 1. АКЦЕНТОЛОГІЧНІ НОРМИ
 2. ВАРІАНТНІСТЬ НОРМИ
 3. ГРАМАТИЧНІ НОРМИ
 4. КОДИФІКОВАНА НОРМА
 5. КУЛЬТУРА МОВИ (МОВЛЕННЯ)
 6. ЛЕКСИЧНІ НОРМИ
 7. МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ
 8. НОРМА (МОВНА)
 9. НОРМИ СЛОВОТВОРЕННЯ
 10. ОРТОЛОГІЯ
 11. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ
 12. СТИЛІСТИЧНІ НОРМИ
 13.  ФОНЕТИЧНІ НОРМИ

 

 

Українська мова: Словник-довідник. — Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 144 с.

Автори: Загнітко А. П.,доктор філологічних наук

Познанська В. Д. , кандидат філологічних наук

Митько Н. А.,  старший викладач

Лук’янчук Т. О., асистент

Шевчук О. С., кандидат філологічних наук

Омельченко 3. Л., кандидат філологічних наук

Мозгунов В. В., кандидат філологічних наук

Малявін А. О., асистент

Вінтонів М. О., кандидат філологічних наук

Домрачева І. Р., асистент

Кравченко Є. Г., кандидат філологічних наук

Фроляк Л. Д., кандидат філологічних наук

Рецензенти: Поповський А. М., доктор філологічних наук, професор (Дні­пропетровський державний університет) Шульжук К. Ф., доктор філологічних наук, професор, ака­демік АН ВШ України (Рівненський педа­гогічний інститут)

Харахоріна Т. О., завідувач кабінету української мови і літератури Донецького інституту післядипломної освіти

Словник-довідник охоплює основні розділи українського мовознавства. У ньому не тільки тлумачаться основні терміни, необхідні для засвоєння шкільного курсу української мови, а й подаються системні зв’язки між цими термінами, наводяться яскраві приклади мовних явищ.

Видання розраховане на школярів, учителів шкіл, а також буде корисним усім, хто цікавиться українською мовою.

Українська мова Словник-довідник

За загальною редакцією професора А. П. Загнітка

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.