Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 1


ЗМІСТ

ПРОЧИТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ТЕКСТІВ

Герасимчук С.В.
Символіко-алегорична паралель “Київ – Єрусалим” у літературі Київської Русі

Сарапин В.В.
“Вне Полтавы не могу …” Топос міста у творчості Івана Котляревського

Євстаф’євич Н.С
Львів як континуальний і просторовий надтекст у прозі письменників літературного угруповання “ Дванадцятка”

Сподарець М.П.
Образ Харкова в романі О. Копиленка “Визволення” і проблеми формування української урбаністичної свідомості

Сакупова Г.Н.
Кокшетау – мифическое, историческое и культурное событие Казахстана в сопоставительной лингвистике

Модебадзе И.И.
Доминанты тбилисского текста в прозе Георгия Харабадзе

Юденкова А.В.
Исследование топоса Петербурга в творчестве Н.В. Гоголя (на материале “Петербургских повестей”)

Кравченко О.А.
“Художник петербургский”: образы героев-творцов в “Петербургских повестях” Гоголя

Подлубнова Ю.С.
Екатеринбург-Свердловск в русской литературе 1920-х гг.

Pérez V.V.
El lenguaje de la memoria en Casandra de Christa Wolf

Zambrzycka M.
Mor Wałerija Szewczuka jako przykład uniwersalizacji świata przedstawionego

Табакова Г.І.
Античний текст в ліричному романі Ф. Гельдерліна “Гіперіон”

МІСЬКИЙ ТЕКСТ У ВИМІРАХ ІСТОРІЇ

Охріменко О.С.
Реконструкція повсякденного життя англійського міста ХІ V –Х V ст. за “Кентерберійськими розповідями” Дж. Чосера

Витрикуш Г.І.
Образ матері міст руських як свідка минулого в творчості І. Драча та Б. Олійника

Аверіна-Лугова Д.Ю..
Образ міста в історичному контексті: Крим наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

Александрова Г.О.
Просторовий континуум історичної прози (на матеріалі повістей В. Будзиновського)

ОПОЗИЦІЇ “МІСТО / СЕЛО”, “СТОЛИЦЯ / ПРОВІНЦІЯ” В ЛІТЕРАТУРІ

Гусев В.А.
Антитезы “город – природа”, “город – деревня” в русской литературе второй половины XIX – начала ХХ веков

Гоголадзе Т.А.
Оппозиция “город/село” в прозе писателя-народника С. Мгалоблишвили

Черкашина С.П.
Мифопоэтический аспект оппозиции “город-село” в творчестве Л. Петрушевской: “Карамзин деревенский дневник” и “Городской дневник”

Кузьміч Н.В.
Горад і вёска ў апавяданнях Міхася Стральцова

Городнюк Н.А.
Околиця як знак маргінальної культури у творчості Валерія Шевчука

Тимофєєва О.М.
Образ шахтарського Донбасу в прозі Лева Скрипника

Біла І.В.
Мотив втечі від міста в романах Галини Пагутяк “Писар східних воріт притулку” та “Писар західних воріт притулку”

Корабльова О.В.
Художня антиномія “смітника” і “притулку” як лейтмотивів постурбаністичного буття у прозі Г. Пагутяк

Ставнича О.М.
Колізія “столиця – провінція” в аспекті формування і функціонування соціальних міфів у романах Г. Тарасюк, М. Лазарука, М. Гримич

МІФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ МІСЬКОГО ТЕКСТУ

Винокурова-Капинус Т.Л.
Мифологема города-призрака в критической прозе раннего Андрея Белого

Соколова А.В.
Образ міста у міфосистемі Валерія Шевчука (на прикладі роману “Стежка в траві. Житомирська сага)”

Матвєєва Т.С.
Інфернальна символіка міського простору (на матеріалі української романістики другої половини XIX століття)

Дємєхіна Д.Б.
Українська дияволіада: етимологізаційний аспект

Бондар Л.О.
Презентація моделі апокаліптичного урбанізму в п’єсах Ярослава Верещака

Прийомко А.Є.
Міфологема великого міста у сфері готичних шукань Клима Поліщука

Дуброва О.В.
Архетип міста у ліриці В. Вітмена та Б.-І. Антонича

Заверталюк Н.І.
Образ міста, де “все навиворіт”, як домінанта концепції світу в прозі В. Даниленка

Ткачик Н.М.
Ініціаційна парадигма міфологічної подорожі героя у міському топосі (на матеріалі романістики Ю. Андруховича)

Голодникова Ю.А.
Город: сценарии виртуального карнавала

МІСЬКИЙ ТЕКСТ У СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Лавринович Л.Б.
Урбаністичний час в українській прозі межі тисячоліть: минуле vs сучасність

Когут О.В.
Архетип міста в сучасній українській драматургії

Хомеча Н.А.
Топос міста у творчості Ю. Андруховича

Негодяєва С.А.
Урбаністичний хронотоп у творчості А. Дністрового

Даниліна О.В.
Концепт “Місто” у прозових текстах Сергія Жадана

Ворожбит О.І.
Роман І. Карпи “Bitches get everything ” як текст міської молодіжної субкультури

Починок Ю.М.
Поетична манера тернопільського поета Юрія Завадського в контексті українського літературного постмодерну

СТУДІЇ З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Грицик Л.В.
Українське порівняльне літературознавство 20-х pp. Підґрунтя. Пізнавальні механізми (Леонід Білецький)

Філоненко С.О.
“Література № 2” : місце популярної белетристики в літературній ієрархії

Коркішко В.О.
Часопростір як формотворча категорія художнього тексту

Ткаченко Т.І.
Роль біблійного інтертексту в романі Ю. Яновського “Майстер корабля”

Кучарський А.Й.
Герменевтичний феномен розуміння англійської літературної казки “ Animal Farm: A Fairy Story ” Дж. Оруелла

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ МОВОЗНАВСТВА

Потреба Н.А.
Феноменологический анализ пространства

Сигеда П.І.
Розмежування понять “мова” і “мовлення” у мовознавстві

Крыжан В.С.
Гипотактические и паратактические отношения в этимолого-словообразовательном гнезде

Мацько Л.І.
Актуальність лінгвокультурологічних ідей Карла Фослера

Карат О.В.
Діахронічні універсалії: історія та перспективи дослідження

Павлик Н.В.
Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком: комунікативно-прагматичний та функціонально-стильовий аспект

Сеньків С.С.
Моделі інтервокальних дистрибутивних структур сучасної української мови

Волкова І.В., Алексєєва О.О.
Формули звернення як форма мовленнєвого етикету в українській прозі ХХІ століття

Чухно Т.В.
Лінгвостилістичні особливості термінологічних сполучень в англійській мові (на прикладі митного дискурсу)

Власюк В.В.
Людина як об’єкт і суб’єкт запахової картини світу

Іншаков А.Є.
Кольорова палітра поезій А. Малишка

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Мишатина Н.Л.
Лингвоконцептоцентрическая методика как путь развития методики XXI века

Скрипка Р.В.
Аналіз англомовного художнього тексту з використанням технологій критичного мислення

Волошина А.К., Волошина К.О.
Формування медіакомпетентності викладача засобами аудіовізуальних технологій

Криськів М.Й.
Мовленнєва компетентність старшокурсників та чинних працівників юридичної сфери

Сидоренко О.М.
Українська комп’ютерна лексикографія як важливий інноваційний чинник навчального процесу

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.