Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 2


ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Кремінь Т.Д.
Ознаки поетичної кумулятивності у філософській ліриці Валерія Гужви

Ткаченко Д.А.
Василь Симоненко: рух тексту і стилю

Регуш Ю.С.
Романтичний пейзаж у творах Якова Щоголева

Колкутіна В.В.
Тлумачення художніх та біблійних “Вічних ідей” Дмитром Донцовим-літературознавцем (за книгою “Дві літератури нашої доби”)

Анісімова Н.П.
Театралізована модель світу у поезії Івана Малковича з фольклорно-міфологічними мотивами

Харлан О.Д.
Інфернальний текст у творчості Кирила Транквіліона-Ставровецького та Миколи Хвильового

Мельнікова Ю.О.
Ґенеза історичного роману в українському літературознавстві як однієї із модифікацій жанру

Домащенко А.В.
Действие и онтологическое событие

КОМПАРАТИВІСТИКА. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Дитькова С.Ю., Горбаченко Е.В.
Композиционная функция носителей христианского сознания в романе Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”

Дитькова С.Ю., Мешкурова Т.В.
Компаративный анализ основных мотивов малой прозы А.П. Чехова и прозы В.С. Токаревой

Костромицький Р.И.
Знаки постмодернистского художественного кода в прозе Виктора Пелевина

Нахлік О.С.
З. Герберт очима українців: переклади та інтерпретації

Нахлік Я.Є.
Топос персоніфікованої душі у поезії Молодої Польщі та “Молодої Музи” (мотив мандрівки)

Никифорова О.
Киприанови четения: обзор сборника

Панайотов П.
Одисеята на постмодерното съзнание (според стихотворението “Das Schweigen der Sirenen” от Златомир Златанов)

Сардарян К.Г.
Поетична спадщина урумського поета – Валерія Кіора (філософський аспект)

Цанов С.М.
Патриотизъм и религиозност в Лилиевата поезия

ОБРАЗ МІСТА: МІФ – ІСТОРІЯ – ФАНТАЗІЯ

Дорогань І.В.
Геокультурний погляд на європейське місто (за “Щоденником” М. Башкірцевої)

Марчак Т.А.
Ідейно-художня своєрідність шкіцу Г. Михайличенка “Місто”

Лукавенко В.О.
Образ міста у “Вступній новелі” та “Арабесках” М. Хвильового

Дубініна В.О.
Рецепція міста у творчості Бориса Тенети

Веретюк Т.В.
Роман Ігоря Муратова “У сорочці народжений”: спроба аналізу

Несвіт С.В.
Рецепція міста у повісті В. Стуса “Подорож до Щастівська”

Присяжнюк О.М.
Концепт “Україна – Європа” крізь призму топосів у романі “Маруся Чурай” Ліни Костенко

Полохова Н.В.
Специфіка творення образу міста у прозі Є. Гуцала 70-х рр. ХХ ст.

Колодяжна О.Л.
Образ міста в романах Володимира Дрозда

Соколовская Г.Н.
Образ Одессы в творчестве К. Паустовского

Кучеренко С.В.
У пошуках українського образу Одеси

Барбакадзе К.К.
Город Сурами в легендах и художественных текстах

Боднар О.І.
Образ міста в міфопоетичній системі роману Дж. Оруелла “1984”

Шолак З.
The city and cities in the stories, novels, essays and letters written by the Nobel Prize winner Ivo Andric

Механікова О.О.
Репрезентація дискурсу міста в прозових творах Сола Беллоу 1940–60-х рр.

Шевченко Л.И.
Рублевка как локус московского текста в произведениях современной массовой литературы

Телеуця В.В.
Основні чинники збереження фольклорної традиції в умовах сучасного міста (на прикладі фольклору Подунав’я)

Галич А.О.
Стіна в романі-антиутопії О. Ірванця “Рівне / Ровно (стіна)”

Чернікова О.І.
Звукосимволічна складова топоніму у творах Дж.Р.Р. Толкієна

Колінько О.П.
Місто як символ світоустрою у творчості О. Купріна, І. Буніна, А. Чехова, В. Підмогильного

Хубицка И.Я.
Городские топосы в сказках Л. Петрушевской

ТЕКСТ МІСТА В ЛІРИЧНОМУ ТВОРІ

Борзенко О.І.
Міські проекції в ранній ліриці Лесі Українки

Присяжнюк О.М.
Поетичний образ міста в “Кримських спогадах” Лесі Українки

Штейнер И.Ф.
Идентификация города в поэзии А. Рембо, А. Рязанова и герметичность текста Ф. Ницше

Жиліна М.С.
Метафорика образу міста в поезії неокласиків

Данькевич Ю.В.
Концепт міста у творчості футуристів (на прикладі творів Ґео Шкурупія)

Куликова М.Г., Плевако С.В.
Метафизика пространства в контексте авангардного искусства (на материале “Стихов об Америке” В. Маяковского)

Старова О.О.
Образ міста в ліриці Б.-І. Антонича: есхатологічні мотиви

Варава О.Б.
Образ міста в поезії Ліни Костенко: пошук особистісної й національної ідентичності

Штолько М.А.
“Міський текст” поезії І. Жиленко

Деркачова О.С.
Опозиція “місто / село” у немімезисній та нереферентній ліриці (на прикладі поезій Івана Драча та Олега Солов’я)

Філоненко Н.М.
Особливості урбаністичного хронотопу в поезіях літугруповання “Бу-Ба-Бу”

Мудрак О.В.
Жанрові підгрупи еротичної лірики (еротично-урбаністична лірика).

Шаф О.В.
Топос міста в поезії Сергія Жадана як маскулінізація світу

Дуркалевич В.В.
“Poemat o miescie Lublinie”/“Поема про місто Люблін”: семіотизація простору/простір семіотизації

Бурцева Ж.В.
Концепт города как репрезентация проблемы идентичности в якутской русскоязычной поэзии

Hnidiuk J.
Obraz Lublina w tworczosci poetow lubelskich

ТЕКСТ МІСТА У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО

Ковалів Ю.І.
Урбаністичні парадокси у романі “Невеличка драма” В. Підмогильного

Михайлюк Г.М.
Візія міста як концептуальна ідея в прозі Валер’яна Підмогильного

Ізосімова С.О.
Соціально-філософський та морально-етичний аспект образу міста у романі В. Підмогильного “Місто”

Скляр І.О.
Поетика характеротворення образу міста у прозовій спадщині В. Підмогильного (на матеріалі творів “Старець”, “Остап Шаптала”, “Третя революція”)

Рева Л.В.
Новий реалізм в “міських текстах” В. Підмогильного

Бібік В.Б.
Локус кімнати як складова хронотопної структури роману В. Підмогильного “Місто”

Куриленко І.А.
“Місто / село” або “своє / чуже” як провідні бінарні опозиції роману “Місто” В. Підмогильного

МЕДІА
Великова С.И.
Медийна грамотност и медииране на аудиторията

Гвоздєв В.М.
Мовна ситуація на медіаринку України та Північного Приазов’я

СТУДІЇ З ФОНЕТИКИ

Комов О.В.
Уживання звуків [г] та [ґ] в українському мовленні мешканців м. Донецька

Українець Л.Ф.
Конотація сполук шумних приголосних у поетичному тексті

Чорна М.М.
Зіставний аналіз фонем української, англійської та німецької мовних систем

ЛЕКСИКА

Згурська В.Г.
Структурно-семантичні характеристики юридичної термінології англійської мови у рамках україномовного перекладу

Попова А.О.
Етнокультурний аспект англійських фразеологічних одиниць із компонентом кольоропозначення

Мелентьєва В.Ю.
Лінгвофілософський аспект вивчення концептів динаміки і статики у художньому творі

Корнієнко С.І.
Стилістична багатобарвність старослов’янізмів у різних жанрах художньої літератури

Томилина Г.Я., Манакина Н.М.
Фразеологические инновации и индивидуально-авторские преобразования устойчивых оборотов в языке прозы А.П. Чехова

ТОПОНІМИ

Кубанов Д.В.
Особливості топонімії Придніпров’я у романі “Собор” Олеся Гончара

Ходыкина И.И.
Топонимы Бердянского района и города Бердянска

ПИТАННЯ СЛОВОТВОРУ Й МОРФОЛОГІЇ

Сухобрус Л.С.
Вопрос о статусе композитов-существительных иноязычного происхождения в русском языке

Руденко Л.М.
Дистрибуція ад’єктивних модифікаторів при іменниках – назвах абстрактних понять у структурах з семантикою умови

Гафарова Р.И.
Словообразовательные парадигмы суффиксальных универбов русского языка

Цівун Н.М.
Лінгвостилістичні дослідження мовотворчості Максима Рильського

ВІДГУКИ

Зарва В.А.
Українське письменство в російській свідомості 70–90-х років ХІХ століття. Відгук на дисертацію С.І. Пилипишин

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.