Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 3

ЗМІСТ

СТУДІЇ З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

Черников И.Н.
“Мифотоворческие” основы русской историко-символистской беллетристики

Шевченко-Савчинська Л.Г.
Чому слід припинити проскрибування латиномовної сторінки в українській літературі

Варикаша М.М.
Література non-fiction: поміж фактом і фікцією

Стойчева С.В.
Пролог към “канонически речник” на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век)

Чен И.
За превода на българската литература за деца в Китай

Бадрак Б.М.
Барокова образність творів Івана Величковського

Сайковська О.Ю.
“Symbolarium” роману П. Вежінова “Вночі на білих конях”

Циховська Е.Д.
“Музей невинності” Орхана Памука як історія кожного

Новик О.П.
“Тренос” Мелетія Смотрицького і творчість романтиків: проявлення традиції

Семенець О.С.
Кольоропис і флористична символіка у п’єсі Ж. Жене “Покоївки”

ОПОЗИЦІЯ “МІСТО / СЕЛО” В ЛІТЕРАТУРІ

Галич О.А.
“Село і місто в постмодерному тексті

Ткаченко А.О.
Антиномія місто / село і мова

Жила Т.І.
Мотив протиставлення міста селу в українській літературі

Борисенко К.Г.
Опозиція “місто / село” в українських богословсько-полемічних трактатах “антирозкольницького” спрямування

Микитин І.Я.
Опозиція “місто / село” в гуцульському вимірі діалогу культур (на матеріалі прози Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича)

Ніколаєнко В.М.
Опозиція моралі міста і села в романі Панаса Мирного “Повія” в контексті онтологічної проблеми “буття людини”

Капліна О.О.
Образи міста і села у творчості Христі Алчевської

Лапко О.А.
Опозиція “село / місто” в організації художнього простору ліричних творів Тодося Осьмачки

Бондаренко О.О.
Особливості вирішення просторової дихотомії “місто / село” у художній прозі Донбасу 1920–1980-х рр.

Федотенко О.В.
Репрезентація духовного простору в українському “химерному” романі: село чи місто?

Чумак О.В.
Опозиція місто / село в романі Теодозії Зарівної “Полювання на птахів небесних”

Галаєва О.М.
Моделювання особистості на контрасті “Місто – село” у творчості Галини Пагутяк

УРБАНІСТИЧНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У ЛІТЕРАТУРІ

Фоменко В.Г.
Своєрідність зображення взаємодії людини та урбанізованого соціуму в українській художній прозі

Вірченко Т.І.
Міський топос як передумова художнього конфлікту

Козлов Р.А.
“Послідній крейцар” І. Франка: урбаністичні детермінанти моралі

Дмитрук В.Ю.
Відображення трансформацій індивіда в урбанізованому просторі (на матеріалі оповідань Володимира Винниченка)

Тимошенко Т.С.
Людина і місто: художня антропологія в українській прозі 20-х років ХХ століття

Бровко О.О.
Місто як екзистенційна проблема в новелістичних текстах 20–30-х років ХХ ст.

Нестелєєв М.А.
Суїцидальні кола урбаністичного пекла (персонаж-самогубець в українській міській прозі 20–30-х років ХХ ст.)

Клічак Г.В.
Самотність у місті чи самотність і без міста? (Творчість А. Лустіга та Л. Фукса)

Романова І.В.
Екзистенціалістське прочитання мотивів ролі та маски в романі І. Багряного “Маруся Богуславка”

Пуніна О.В.
“Фільми” Грицька Коляди (до циклу динамічних поем “Місто дихає!”)

Дашко Н.С.
Місто як світ абсурду в романі “Вовкулака” В. Дрозда

Пугаченко А.В.
Урбанізація і проблема людяного в людині у творчості Ліни Костенко

Росінська О.А.
Місто як екзистенційна пастка (на матеріалі сучасної поезії)

СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ ТЕОРІЇ

Рева Л.Г.
Внесок вченого-енциклопедиста Івана Іваноича Огієнка в мовознавчу науку (за фондами Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України)

Филатова Е.В.
Синтагма как единица порождения и восприятия речи, её смысловые и грамматические признаки

Ткачук Н.О.
Семантична характеристика архетипових тваринних слів-символів у текстах українських лікувальних замовлянь

Оришечко Т.А.
Відтворення вигуків як слів з розмитою семантикою у художньому перекладі

Максимець О.М.
Формування словотвірної структури іменників на позначення обрядів, звичаїв, традицій в новій українській мові кінця XVІІ–XX ст.

Бражник Л.М.
Коннотонимы в произведениях А.С. Грина: опыт словаря

Москаленко Н.А.
Пространственные метафоры “воды” и “воздуха” в поэзии Ольги Седаковой

Христіанінова Р.О.
Функції сполучних засобів у структурі складнопідрядного речення

Муратова В.Ф.
Сучасні лінгвостилістичні дослідження ідіолекту (на матеріалі малої прози Патріка Зюскінда)

Сабліна С.В.
Інтимні конотації у листах І. Франка до О. Рошкевич

Бойко Л.П.
Стилістичні можливості суфіксів суб’єктивної оцінки в поезії Д. Павличка

Пирога Н.Г.
Фразеологічне новаторство Марії Матіос (на матеріалі роману “Солодка Даруся”)

ПИТАННЯ ЛЕКСИКИ

Смєнова Л.В.
Явище розширення семантики деяких дієслів української мови протягом двох останніх десятиліть

Яременко Т.Г.
Номинатив осень как мотиватор темпоральной лексики

Хаджиоглова О.Г.
Визначення прототипу категорії “музичні інструменти” у ході психолінгвістичного експерименту

Кожушко І.А.
Концептуальні опозиції здоров’я – хвороба, життя – смерть як засіб метафоризації мовного образу мобільного телефону

Алёшина И.Г.
Семантические особенности производных в словообразовательном гнезде латинского глагола fluere

Навроцька Н.А.
Семантичні особливості квазіесивних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, у зіставному аспекті

СТУДІЇ З ОНОМАСТИКИ

Московченко О.П.
До питання про походження імені язичеської богині Мокоша

Михайличенко Н.Є.
Західнослов’янські ойконімні паралелі до українських назв поселень на -иця відонімного походження

Яніцька Н.Р.
Специфіка зміни мовних кодів у мікротопонімному дискурсі

Ткаченко Г.В.
Асоціативний експеримент як засіб пізнання онімів в когнітивній ономастиці

СТУДІЇ ХРОНІКА НАУКОВИХ ПОДІЙ

Лущій С.І.
Міжнародна наукова конференція “Місто–як–текст: літературні проекції”

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.