Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010, вип. XXIII, ч. 4

ЗМІСТ

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІСЬКИХ ТОПОСІВ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ

Баринова Е.А.
Элементы городской культуры в творчестве Перси Биши Шелли и Уильяма Шекспира

Панасенко Т.М.
Міські локуси в ліро-епічному дискурсі Лесі Українки

Литовка О.В.
Заголовок у репрезентації міського топосу

Фоменко Е.Г.
Городской топос в “Дублинцах” Джеймса Джойса: синхронизация пространственной одновременности

Чик Д.Ч.
Пародіювання топосу готичного замку у прозі Г. Квітки-Основ’яненка та Дж. Остен

Лазаренко Д.М.
Образ замка Ельсінор в романі Дж. Апдайка “Гертруда і Клавдій”

Профатило И.И.
Реализация бинарной оппозиции “дом – антидом” в романе Б.А. Пильняка “Волга впадает в Каспийское море”

Яшина Л.І.
Образ “дому” у творчості В. Дрозда

Зелененька І.А.
Образ хати як світоглядної картини в ліриці поета-дисидента Тараса Мельничука

Бароўская І.А.
Лакальнае і нацыянальнае ў змесце і паэтыцы песень пра Мазыр

Пономарёва Т.А.
Концепт “дом” в современной русской поэзии

Колісник Г.М.
Топос дому / приміщення як ключовий параметр організації художнього простору творів Євгенії Кононенко

Корінна В.І.
Межа як один з топосів, що породжують почварність (на матеріалі української прози початку ХХ ст.)

Губарєва С.С.
Топос міського муру і жанр психологічної новели Ґео Шкурупія

Латышева Л.П., Латышева А.А.
Памятники архитектуры Одессы в художественной литературе

Зеленська А.В.
Топос держави в українській ленініані

Задворна К.В.
Особливості художнього простору в романі В. Голдінга “Володар мух” і оповіданні В. Підмогильного “Ваня”

ПРОЧИТАННЯ КИЇВСЬКОГО ТЕКСТУ

Полищук Я.А.
Культурное топографирование Киева

Філатова О.С.
Київський “міський текст” 20-х років ХХ століття: “Анатомія”, “Фізіологія”, “Психологія”

Жигун С.В.
Спогад про Київ у малій прозі Бориса Антоненка-Давидовича

Гуляр Т.Б.
Василь Земляк: прозоліричне зізнання Києву

ОБРАЗ МІСТА В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Плетньова О.Ю.
Образ міста у творчості О. Іваненко (на матеріалі казки “Чарівна квітка”)

Салюк Б.А.
Образ мегаполісу в творах для дітей Е. Кестнера та Вс. Нестайка

Качак Т.Б.
Розгортання міських топосів у зарубіжній дитячій літературі (на матеріалі роману Муні Вітчер “Ніна – дівчинка планети Шостого Місяця”)

ПРОЧИТАННЯ МОСКОВСЬКОГО ТА ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ТЕКСТІВ

Беличенко О.Л.
Образ Москвы и Рима в творческой биографии С.М. Соловьева

Коршунова Е.А.
Поэтика “московского текста” в рассказе И.С. Шмелева “Голуби”

Петровская С.С.
Название романа А. Белого “Петербург“: попытка функционально-семантического среза

Повх Ю.А.
Антитеза “Москва – Петербург” в малой прозе Андрея Битова

Стамат Т.В.
Прочтение советского московского кода в гиперреальном хронотопе: инвектива в смеховом аспекте (на основе романа Т. Толстой “Кысь”)

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СУЧАСНОЇ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Нетреба М.М.
Различие и сходство понятий “модус” и “модальность”

Микитів Г.В.
Символ як експресема в українських народних ліричних піснях

Колотева И.В.
Языковые средства отражения социального время-пространства в хронотопе русской поэзии (от А. Фета к поэтам 60-х годов ХХ века)

Сахарчук Я.В.
Індивідуальна мовна картина світу Карла Крауса в афоризмах і фонетичне її відображення

Ігнатьєва С.Є.
Оцінка і її зв’язок з емоційністю, експресивністю, модальністю

Семешко Н.М.
“The Case of K. Charles І. Truly Stated” Сэмюэля Батлера: авторский прецедент на фоне жанрово-стилевой парадигмы риторики

Мороз В.Я.
Концепція поглядів мислителів Давнього Сходу на інформацію про слово-символ як носія певного змісту у процесі комунікації

ПИТАННЯ ЛЕКСИКИ

Муляр І.В.
Лексико-семантичні особливості назв меблів житлового приміщення

Гончаренко Л.О.
Функціональний аспект запозичень

Шевчук-Черногородова М.А.
Роль цветовой символики в русской, французской и английской фразеологии (на примере устойчивых сочетаний с компонентами черный (noir, black) и белый (blanc, white))

Гудима Н.В.
Вплив мовних та позамовних чинників на збагачення словникового складу сучасної української літературної мови

Капанайко І.Я.
Збереження української літературної мови як чинника єднання українців (на матеріалі публікацій І. Франка у часописах “Kurjer Lwowski” та “Kraj”)

Школяренко В.І.
Символізація явищ природи, відбитих у фразеологізмах давньоверхньонімецького періоду

Mycan D.М.
Pоdstawowe problemy polskiej i ukrainskiej frazeologii

Поворознюк С.І.
Особливості функціонування оцінних дієслівних лексем у публіцистичному дискурсі

Новоставська О.І.
З історії української філософської термінології (етапи розвитку та сучасний стан)

ВІДГУКИ

Хлибова Н.О.
Модус перехідності в англійській та російській “малій прозі” рубежу XIX–XX ст. (Неоромантизм і неореалізм). Відгук на дисертацію Н.М. Долгої

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.