Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2009, вип. XX

ЗМІСТ

Крижко В.В.
Людина успіху та перемоги (до ювілею Зарви Вікторії Анатоліївни)

Сєнічева О.А.
Біобібліографія професора Вікторії Зарви

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Домащенко А.В.
О целокупном понимании и диалоге

Галич О.А.
Методологія літературознавства

Журавльова С.С.
Феномен чуда у поетичному вимірі барокової агіографії (за книгою “Алфавит собранный, рифмами сложенный…” свт. Іоана Максимовича)

Генералюк Л.С.
Пейзаж-гіпотипозис (пластичний пейзаж) у творчості Шевченка

Костенко Н.В.
О рифме Т.Г. Шевченко

Нахлік Є.К., Нахлік О.М.
Творчість Шевченка в поетичному освоєнні та публіцистично-літературознавчому осмисленні Євгена Маланюка

Ушкалов Л.В.
Національні світи слобідської літератури

Новик О.П.
Проблема культурної парадигми простору у творчості українських романтиків (на матеріалі творів Олекси Стороженка)

Харлан О.Д.
Міський текст в історичній ретроспективі (Зінаїда Тулуб “Людолови”)

Богданова М.М.
Українська історична мала проза ХХ століття: проблеми жанру та стилю

Акулова Н.Ю.
Поетика імпресіонізму в прозі Михайла Івченка

Галич В.М.
Олесь Гончар: мить і вічність

Науменко Н.В.
Дивосвіт Ігоря Калинця

Топуз А.С.
Ескапізм як форма індивідуалізації особистості (спостереження над прозою Валерія Шевчука)

ПИТАННЯ КОМПАРАТИВІСТИКИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Александрова Г.А.
Українська компаративістика 1900–1920-х років: теоретичні аспекти й дослідницька і практика

Дитькова С.Ю, Парфенова И.В.
Компаративный анализ основных мотивов повести А.С. Пушкина “Пиковая дама” и драмы М.Ю. Лермонтова “Маскарад”

Андрущенко Е.А.
Достоевский в творческом мире Д.С. Мережковского

Дуброва О.В.
Міфософічність поетичного слова Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича

Циховська Е.Д.
Оніричний простір поезії Леопольда Стаффа та Львівсько-Варшавська філософська школа

Шимчишин М.М.
Художні моделі вираження материнської суб’єктивності у жіночій літературі США

Філоненко С.О.
Кулінарна есеїстика в етноімагологічній перспективі (на матеріалі книг Олександра Геніса “Колобок. Кулінарні подорожі” та Світлани Пиркало “Кухня егоїста”)

Алієва З.
Колиска усної народної творчості народів Кавказу

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ткаченко А.О.
Укрліт і етнопедагогіка

Кизилова В.В.
Дитяча література: стан, проблеми, перспективи

Вовк О.В.
Основні завдання української дитячої літератури (роздуми над проблемою)

Рева Л.Г.
Безцінна спадщина. Слов’янські першо- та стародруки у вихованні високодуховної особистості

Кравченко О.О.
Загальна характеристика підручників для дітей за авторством Пантелеймона Куліша

Новаківська Л.В
“Молода Україна” Олени Пчілки та її погляди на проблеми дитячого читання

Нестеренко Л.П., Стаєнна О.О.
Література для дітей у творчості Софії Русової

Борзенко О.І.
Проблема становлення особистості в оповіданнях Г. Квітки “Умные дети”, “Одолжение от нищего”

Туранина Н.А.
Проблемы формирования личности ребенка в произведениях писателя Альберта Лиханова

Разживін В.М.
Ідеологічний чинник в історичній прозі для дітей (на матеріалі історичних повістей 20–30-х років ХХ століття)

Мацевко-Бекерська Л.В.
Концепт читання як умова організації наративу в дитячій літературі

ВІД КАЗКИ ДО ФЕНТЕЗІ: ЕВОЛЮЦІЯ ФАНТАСТИЧНОГО В ДИТЯЧОМУ ПИСЬМЕНСТВІ

Бойцун І.Є.
Дзеркало як код ініціального обряду в текстовій площині казки

Плетньова О.Ю.
Порівняльний аналіз фольклорної казки “Колобок” та її літературного переспіву “Плискачик” Наталі Забіли

Цалапова О.М.
Проблема таксономії літературної казки раннього українського модернізму

Бажанова Е.А.
Философская основа поэтики сказки А. Де Сент-Экзюпери “Маленький принц”

Федотенко О.В.
Дитячий світ в українському “химерному” романі

Подосельнік Ю.О.
Дитячі образи Артуріани: особливості інтерпретації (на матеріалі англо-американської літератури фентезі ХХ ст.)

Кибалка Е.Н.
Сказочный образ леса в научной фантастике (на материале произведений К. Саймака, А. и Б. Стругацких, К. Булычева)

Харченко В.Є.
Твори Д.Р.Р. Толкіна – феномен сучасної культури

ПЕРІОДИКА ДЛЯ ДІТЕЙ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Гоголадзе Т.А
Грузинская детская периодика во II половине XIX века

Нагорна О.М.
Ретроспективний аналіз становлення і розвитку дитячої періодичної преси в Україні (з кінця ХІХ ст. до 1991 року)

Коротич К.В.
Вияви дискурсу влади в українській радянській дитячій пресі 20–30-х років ХХ століття

Круль Л.М., Благун Н.М.
Загальний огляд сучасної української дитячої періодики (жанрово-тематичне розмаїття)

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ: СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

Заверталюк Н.І.
Екзистенційна проблематика оповідань В. Винниченка для дітей і про дітей

Євстаф’євич Н.С.
Дитина. Місто. Самотність (на основі трилогії Ірини Вільде “Метелики на шпильках”)

Качак Т.Б.
Сучасна українська дитяча література: аспекти гендерної інтерпретації

Корниенко О.А
Типология форм игровой поэтики в литературе

Кердівар Н.І.
“Шхуна “Колумб”: Поетика закритого твору

Куриленко І.А.
Роль дитячої гри як бінарної опозиції реальності в художній структурі роману “Доктор Серафікус” В. Домонтовича

Мартинець А.М.
Функції образу уявного друга в дитячій літературі (на прикладі творчості Астрід Ліндгрен та Міри Лобе)

Дорогокупля О.М.
Розвиток української байки як жанру дитячої літератури у 80–90-х роках ХІХ–початку ХХ століття

Думанська О.І.
Мова сучасних абеток: лексичний та стилістичний аспект

Барбакадзе К.К.
Грузинский детский фольклор в начальных классах

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ

Романчук С.М.
Мовленнєва етикетна формула як складова української наукової мови

Хомич Т.Л.
Місце та роль інтенсивного й параметричного компонентів у семантичній структурі слова

Ліпич В.М.
Структурні типи складно-суфіксальних іменників з суфіксом -ець (-ьць) в українській мові XI – XVIII ст.

Христіанінова Р.О.
Підрядність як синтаксична категорія

Дяговец И.И.
Некоторые аспекты парцелляции придаточных предложений с синкретичной семантикой (к постановке вопроса )

Попова О.I.
Емоційні оказіоналізми в художній прозі Михайла Стельмаха

Кайкы М.Ю.
Грамматические средства выражения количественной оценки в произведениях В.Ю. Драгунского и Н.Н. Носова

Ходикіна І.І.
Порівняльна характеристика вживання номінативних речень у творах О. Гончара та Остапа Вишні з урахуванням індивідуальної манери цих письменників

Помирча С.В.
Мовні засоби портретної характеристики Козака Мамая у романі О. Ільченка “Козацькому роду нема переводу…”

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.