Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2009, вип. XXI

ЗМІСТ

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ШКІЛЬНОМУ Й ВУЗІВСЬКОМУ ВИВЧЕННІ

Ємець А.А.
Проблеми побудови і реалізації курсу “Дитяча література” в сучасному педагогічному ВНЗ

Пономаренко Т.М.
Зарубіжна література в курсі дитячої літератури у ВНЗ

Гетманская Е.В.
Литература о детях: методы школьного изучения

Пархета Л.П.
Вимоги до знань та вмінь учнів з української літератури (на матеріалі педагогічної спадщини В. Сухомлинського)

Маркотенко Т.С., Гринько Є.В.
Художня ілюстрація книги як ефективний засіб навчання дітей української мови

Саприкіна О.В.
Художнє слово як засіб стимулювання мовленнєвої активності дітей раннього віку

Зрожевська А.Я., Потоцька Т.Ф.
Пропедевтична підготовка дошкільників до читацької діяльності

ВИХОВНИЙ ТА РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дубініна К.А.
Ідея єдності освіти і духовного розвитку в полемічній прозі: львівська “Пересторога”, “Тренос” Мелетія Смотрицького

Желанова В.В.
Потенціал української народної казки в гендерному вихованні

Гоголь Н.В.
КВК “ Казковий Дивосвіт ”

Романенко Л.В.
Виховання національної свідомості підростаючого покоління (на матеріалі епічних творів про Устима Кармалюка ІІ половини ХІХ століття)

Бондаренко О.О.
Традиції національного виховання в художній прозі Павла Байдебури та Івана Костирі

Дудник Н.В.
Формування почуття гумору засобами сучасної дитячої літератури (за матеріалами творчості Ольги Павленко)

Сазонова А.В.
Художнє слово як засіб економічного виховання дошкільників

Шапка О.В.
Розвиток метафоричності мовлення молодших школярів засобами використання літературних загадок

Садовнікова О.П., Цінько С.В.
Використання творів дитячої літератури у формуванні комунікативно-мовленнєвих умінь старшокласників

ОБРАЗ ДИТИНИ В ЛІТЕРАТУРІ

Гричаник Н.І.
Доля дитини-сироти у творчості Ч. Діккенса (за романом “Пригоди Олівера Твіста”)

Лопушан Т.В.
Особливості розкриття проблеми ініціації дитини в українській новелістиці порубіжжя ХІХ–ХХ століть

Рубан А.А.
Традиции и новаторство в изображении ребенка в литературе “рубежа веков”

Тарасинська І.З., Нечепоренко Л.В.
Леся Українка і діти

Клейменова Т.В.
Внутрішній світ дитини в оповіданнях М. Коцюбинського

Осадча К.П.
Психологізм дитячих оповідань Михайла Коцюбинського (принципи і засоби зображення характерів)

Єсипенко Д.О.
Психологія мудрої дитини у творчості Василя Стефаника

Бадер С.О.
Образ дитини-сироти в розповідях Лідії Чарської

Беличенко О.Л.
Тема детства в русской мемуаристике

УКРАЇНСЬКА І ЗАРУБІЖНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ, ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

Спатар І.М.
Рецептивна модель як домінанта дитячого світосприймання у творах про дітей Елізи Ожешко та Івана Франка

Тарасова Н.І., Кошова О.С.
Тема знедоленого дитинства в повісті В.Г. Короленка “Діти підземелля” та оповіданнях Б.Д. Грінченка “Грицько” й “Украла”

Думанська М.І.
Марія Грінченко – перекладачка творів для дітей: адаптаційна стратегія в перекладацькій творчості

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: СТРУКТУРНИЙ ТА НАРАТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Дуркалевич І.В.
Казка як проект нараційної ідентичності

Гребенюк Т.В.
Структура події у творі для дітей: рецептивно-психологічна парадигма літературознавчого аналізу

Тарасюк Т.М.
Структурно-семантична організація тексту молитов батьків і дитячих молитов

Богдан С.К.
Листи до Святого Миколая: типологія структурно-семантичної організації

Дуркалевич В.В.
Казка як текст (до проблеми структурально-семіотичної інтерпретації)

Ткаченко І.А.
Образ степу як домінанта художнього світу в повісті Віктора Близнеця “Паруси над степом”

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ МЕДІА ТА ІНШИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА

Харченко І.Л.
Роль мультфільмів у формуванні світогляду дітей

Кругленко І.О.
Роль сценічно-ігрової діяльності в літературно-творчому вихованні молодших школярів

Любченко Ю.В.
Виражальні засоби в процесі логічного та емоційного сприйняття казки на радіо

Пенчук І.Л.
Форми впливу аудіовізуальних засобів масової комунікації на процес читання дитини

Гвоздєв В.М.
Вивчення преси як складова навчально-виховного процесу в школі

Струшляк О.В.
Історичні аспекти зародження і розвитку періодичних видань для дітей

ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ ДИТИНИ В ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ

Тимченко А.О.
Межа між дитячим і дорослим світами у поезії Володимира Свідзінського “До школи”

Кремінська І.М.
Міфологема дитини в драмі М. Куліша “Маклена Граса”

Хом’як Т.В.
Психологізм як один із засобів характеротворення образу Миколки в новелі Юрія Липи “Малий”

Дудінова Н.О.
Проблема становлення особистості у творчості Віктора Близнеця (на прикладі повісті “Женя і Синько”)

Головій О.М.
Дитина у воєнних умовах на сторінках української літератури (оповідання І. Багряного “Пацан” та повість Гр. Тютюнника “Климко”)

Ленська С.В.
Образ дітей війни у творах Гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського

Карабльова О.В., Клименко З.О.
Дитячий світ у прозі Григора Тютюнника

Січкар О.М.
Рецепція смерті у дитячій свідомості (за творами В. Близнеця “Звук павутинки” та В. Дрозда “Парость”)

Яшина Л.І.
“Історія раннього дитинства…” в романі В. Дрозда “Пришестя”

Чайка О.М.
Діти ХХ ст. в екстремальних обставинах (за романом В. Голдінга “Володар мух”)

Шалацька Т.П.
Внутрішній світ дитини (на матеріалі оповідання Івана Чендея “Березневий сніг”)

Зуєнко М.О.
Образ поета-дитини в поезії Б. Чичибабіна

Галич О.А.
Дитяча творчість Олександра Долженка

Біла І.В.
Мотив втраченого дитинства (на матеріалі повісті Галини Пагутяк “Діти”)

Вірченко Т.І.
Характеротворення дитини в повісті Галини Пагутяк “Діти”

Кушнерюк Ю.Р.
Образ дитини в українській жіночій прозі 90-х рр. ХХ століття

Венгринюк Х.Ю.
Доросла гра з дітьми: маргінальність у романах Любка Дереша “Архе” та “Дивні дні Гані Грак”

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Литвин Л.М.
Візантійський культурний код у віршах полемічного спрямування

Журавльова С.С.
Жанрова природа агіографічної поезії доби Бароко

Новик О.П.
Чудо в бароко та в романтизмі

Анісімова Н.П.
“Стоїть душа віч-на-віч з самотою…”: художнє вираження екзистенціалу самотності в поезії Павла Гірника

Черныш Н.А.
Тема Востока в русской поэзии

Гайдук С.Є.
Символічна парадигма романтичного бестіарію

Гризун А.П.
Теоретичні обґрунтування портрета в сугестії

Бистрова О.О.
Антиномія: шляхетність / міщанство (поетика роману Достоєвського “Бідні люди”)

Шевців Г.М.
“Зізнання авантюриста Фелікса Крулля” Томаса Манна як пародія на велику автобіографію

Філоненко С.О.
Бестселер як проблема сучасного літературного процесу в Україні

Колінько О.П.
“Цілий світ у краплі води” : щодо проблеми дефініції жанру новели

Малишівська І.В.
Українська екзистенціальна проза у європейському контексті

Циховська Е.Д.
Проблематика літературного простору в працях польських учених

Цанов С.М.
Прозата на Мишо Хаджийски – човекът в контекстите на патриархалното и историческото битие

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Проценко Н.В.
Характеристики тестового завдання як один із складників процесу тестування з позицій інтеракціонального підходу

Шульгіна В.І.
Одиниці інформаційної лінгвістики

Пена Л.І.
Олекса Синявський про словотвір

Навальна М.І.
Універбати в мові сучасної української періодики

Косенко К.О.
Предикати входження / невходження і дієслівні зв’язки

Личук М.І.
Мовні та позамовні чинники появи синтаксично нечленованих речень

Озарко І.І.
Лексико-граматична вербалізація жалю в сучасній українській мові

Ніколашина Т.І.
Функціонально-семантичне поле порівняння в трилогії “Тореадори з Васюківки” В. Нестайка

Христіанінова Р.О.
Cемантикосинтаксичні категорії складнопідрядного речення

Пачева В.М.
Особливості українських запорізько-надазовських говірок

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.