Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2009, вип. XXII

ЗМІСТ

МІСЬКИЙ ТЕКСТ У ТЕОРЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Шаяхметова А.А.
Метафизика города в произведениях арабских философов

Попиашвили Н., Хатиашвили Х.
Городской текст и мегаполис

Бушев А.Б.
Понимание образов городов и текстов о них – составная часть филологической культуры развитой языковой личности

Безрогов В.Г., Макаревич Г.В.
Оппозиция “город – деревня” в каноне литературного образования 2000-х годов

Домащенко А.В.
Имя и текст

Шестопалова Т.П.
Концептний шар “Місто” в полі теоретичної свідомості Ю. Лавріненка

Луцак С.М.
Міста рідного краю як “мовчазні” речники епохи в літературно-критичних нарисах Романа Гром’яка, об’єднаних у книзі “Культура. Політика. Інтеліґенція. Публіцистика літературознавця”

Степанова А.А.
Місто на межах: естетичні грані образу в літературі перехідних епох

“ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ТЕКСТ” У ЛІТЕРАТУРІ

Красушкина А.В.
Вещь в художественном пространстве сборника “Физиология Петербурга”

Скубачевская Л.А.
Интертекстуальная основа петербургской темы в новеллах А.И. Куприна

Черников И.Н.
Тема Петербурга в историософской трилогии Д.С. Мережковского “Царство зверя”

Петровская С.С.
Имя города – имя текста: о названии романа А. Белого “Петербург”

Михайлова Е.В.
Лингвистическая объективация концепта “ Музыка ” в топосе Петербурга в Поэзии А. Блока и А. Ахматовой

Тышковска-Каспшак Э.
Образ Петербурга в современной русской прозе

Шурупова О.С.
Оппозиция концептов жизнь-смерть в смысловой организации петербургского текста русской культуры

ПРОЧИТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ТЕКСТІВ

Скороходько Ю.С.
Образ Лондона в викторианском и неовикторианском романе

Дубровська А.С.
Париж як текст в інтерпретації В. Винниченка-романіста – від міфологічного до модерного

Сірочук Т.
“Фланер двох берегів”: образ Парижа у творчості Ґійома Аполлінера

Давиденко І.О.
Топос Риму в романі Я. Бохенського “Овідій Назон – поет” та в повісті Ю. Мушкетика “Літній лебідь на зимовому березі” (типологічні сходження)

Черниш О.О.
Венеційський текст у романі Ю. Андруховича “Перверзія”

Циховська Е.Д.
Концепт міста та ідентифікація Львова в епістолярному й поетичному доробку Л.Стаффа

Моргачёва А.В.
Образ Данцига в романе Г. Грасса “Жестяной барабан”

Посохова Е.В.
Образ Стамбула в диалоге Востока с Западом (на материале романа Орхана Памука “Стамбул: город воспоминаний”)

Чхаидзе Е.
“Тифлис”: продолжение традиции или конец вдохновения спустя 200 лет

ОПОЗИЦІЇ “МІСТО / СЕЛО”, “СТОЛИЦЯ / ПРОВІНЦІЯ” В ЛІТЕРАТУРІ

Elbakidze M.V.
Spatial Dichotomy in the Medieval Chivalry Romance ( City / forest )

Кравченко Я.П.
Аксіологічні характеристики хронотопу англійської провінції у творчості Дж. Остен та Дж. Еліот

Сейбель Н.Э.
Оппозиция Вены и предместий в романе А. Штифтера “Бабье лето”

Табатадзе Х.Ш.
Мифологема провинциального города в романе Ф. Сологуба “Мелкий Бес”

Ерофеев Е.А., Копытов О.Н.
“Большая Сибирь” против Москвы: авторский модус литературной проекции

Колошук Н.Г.
“Місто мале…” (Є. Плужник): топоси малих міст і містечок в українській літератрі “Розстріляного Відродження” (на матеріалі прози І. Багряного та Б. Антоненка-Давидовича)

МІСЬКИЙ ТЕКСТ У ҐЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ

Назаренко Н.І., Ільчишина С.
Образ міста в романі Ш. Бронте “Віллет ”

Шестакова Э.Г.
Жизненное пространство светской дамы как репрезентант города (на материале русской литературы первой половины XIX ст.)

Филатова В.А.
Образ города в записках Н. Дуровой “Кавалерист-девица. Происшествие в России”

Журавська О.В.
Місто як простір самотності: ґендерний вимір

Нікітіна Н.
Урбаністичний спосіб життя: трагічні мотиви в сучасній новелістиці (на матеріалах малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХІ століть)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Дуркалевич В.В.
Теоретико-методологічні положення тартусько-моськовської школи

Дудко О.С.
Увага до психологічних деталей у творах для молоді Григора Тютюнника у контексті польських літературознавчих досліджень

Буц М.Ф.
Силата на човека е в коренитему

Дащенко А.В.
Проблемы передачи поэтических образов эпохи Сун (на примере жанра цы )

Матушек О.Ю.
Лазар Баранович про воскресіння Лазаря: інтерпретація біблійного матеріалу чи штрихи до образу автора

Новик О.П.
Традиційність розкриття мотиву смерті у творах Юрія Федьковича

Дудко О.С.
Застосування “ чорного” та “білого” піару при творенні образів Ісуса Христа та пекла в романі “Майстр та Маргарита” Михайла Булгакова

Кавун Л.
Художня модель ідеального світоустрою у роману Юрія Яновського “Майстер корабля”

Подосельнік Ю.О.
Мотив граалю як ідеологічний чинник у фентезійній Артуріані ХХ століття

Філоненко С.О.
Жанри та упередження: гендерний критерій в оцінках жанрів масової літератури

ПРАГМАТИКА ТЕКСТУ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Малов Д.В.
Мовні засоби вираження категорії агенса в політичному дискурсі (на матеріалі промов українських та американських політичних діячів)

Коротич К.В.
Про стратегію переконування в радянському дискурсі часів війни 1941–1945 рр.

Павлова А.К.
Прагматика діалогу в контексті ділового спілкування працівників податкової служби

Зайцева І.В.
Розвиток мотивації учіння студентів в контексті активізації навчання

ПИТАННЯ СЛОВОТВОРУ ТА МОРФОЛОГІЇ

Демешко І.М.
Поняття морфонологічної позиції у сучасному мовознавстві та її роль при вивченні морфонологічної структури віддієслівних дериватів

Чубань Т.В., Левченко Т.М.
Видові особливості дієслів лексико-семантичної групи зі значенням звучання

Живчик О.В.
Диференційні риси та когнітивна модель словотвірного порівняння

Качайло К.А.
Продуктивність конфіксів із другим компонентом -ок у творенні назв предметів

Мирончук М.В.
Функціональна еквівалентність мовних одиниць та її вплив на кількісні та якісні характеристики дієслів розташування в англійській, німецькій та українській мовах

Білих О.П.
Пасивні дієприкметники у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст.

СТУДІЇ З СИНТАКСИСУ

Кадочнікова О.П.
До проблеми формально-граматичного аналізу складних сполучникових речень з пояснювальними відношеннями

Боговик О.А.
Семантична класифікація предикатів

Бокатенко І.А.
Формально-граматична стратифікація умовних конструкцій в українській мові

Дьячок Н.В.
О структурных классах номинатем типа “Словосочетание + эллиптический универб”

Мачак О.Ю.
Співвіднесеність видо-часових та способових форм предикатів у конструкціях інтенсивно-допустового різновиду

Причиненко Ю.Є.
Семантика складнопідрядних речень з прономінативно-співвідносною підрядною предикативною частиною субстанційною симетричної та несиметричної будови

Христіанінова Р.О.
Рівні організації складнопідрядного речення

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.