О.П.ГЛАЗОВА, Н.М.ДИКА .РІДНА МОВА. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ. 5 клас . Перший семестр

О.П.ГЛАЗОВА

Н.М.ДИКА

РІДНА МОВА

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

5 клас

Перший семестр

Урок № 1

Тема: Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України.

Урок № 2

Зв’язне мовлення. Загальне уявлення про спілкування і мовлення.Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне аудіювання

Урок № 3 Зв’язне мовлення Монологічне й діалогічне мовлення. Основні правила спілкування (практично). Створення діалогів.

Урок № 4 Тема: Частини мови; основні способи їх розпізнавання.

Урок № 5 Тема: Іменник. Іменники, що означають назви істот і неістот. Голосні у відмінкових закінченнях.

Урок № 6 Тема: Велика буква і лапки в іменниках

Урок № 7 Тема: Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях.

Урок № 8 Зв’язне мовлення Текст. План готового тексту (простий) Усний докладний переказ тексту розповідного характеру.

Урок № 9 Тема: Займенник. Числівник.

Урок № 10 Тема: Дієслово. Прислівник.

Уроки № 11-12 Зв’язне мовлення Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру.

Урок № 13 Тема: Прислівник. Правопис вивчених прислівників.

Урок № 14 Зв’язне мовлення Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу.

Урок № 15 Тема: Прийменник. Написання окремо прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але.

Урок № 16 Тематичне тестування (тема: Частини мови). Навчальне читання мовчки.

Урок № 17 Тема: Словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні.

Урок № 18 Тема: Речення, його граматична основа.

Урок № 19 Зв’язне мовлення Загальне уявлення про стилі мовлення, сфери вживання кожного з них

Урок № 20 Зв’язне мовлення Усний докладний переказ тексту наукового стилю

Урок № 21 Тема: Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

Урок № 22 Тема: Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень.

Урок № 23 Зв’язне мовлення Типи мовлення: розповідь, опис, роздум (практично). Особливості будови розповіді. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

Урок № 24 Тема: Головні члени речення: підмет і присудок.

Урок № 25 Тема: Другорядні члени речення. Додаток.

Урок № 26 Тема: Другорядні члени речення. Означення. Обставина.

Урок № 27 Тема. Головні та другорядні члени речення. Тематичне тестування (тема: Словосполучення, речення)

Урок № 28 Зв’язне мовлення Замітка до газети (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Урок № 29 Тема: Речення з однорідними членами (без сполучників і з сполучниками а, але, одиничним і). Кома між однорідними членами.

Урок № 30 Тема: Узагальнювальне слово перед однорідними членами. Двокрапка після узагальнювального слова.

Урок № 31 Тема: Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Тематичне тестування (тема: Однорідні члени речення).

Урок № 32 Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні.

Урок № 33 Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні.

Урок № 34 Тема: Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення їх на письмі комами.

Урок № 35 Тема: Вставні слова (практично); виділення їх на письмі комами.

Урок 36 Тема: Звертання та вставні слова. Тематичне тестування (тема: Звертання та вставні слова).

Урок № 37 Зв’язне мовлення Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами

Урок № 38 Зв’язне мовлення Лист. Адреса

Урок № 39 Тема: Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між простими реченнями, що входять у складне. Кома перед і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, як.

Урок № 40 Тема: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Тематичне тестування (тема «Складне речення»).

Уроки № 41-42 Зв’язне мовлення Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру

Урок № 43 Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.

Урок № 44 Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.

Урок № 45 Тема: Діалог. Тире при діалозі.

Урок № 46 Пряма мова та діалог. Тематичне тестування (тема «Пряма мова та діалог»)

Урок 47 Зв’язне мовлення Контрольне читання мовчки. Створення діалогів

Урок № 48 Тема: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.

Урок № 49 Тема: Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі.

Урок № 50 Зв’язне мовлення Усна відповідь на лінгвістичну тему. Усний відгук на відповідь товариша

Урок № 51 Зв’язне мовлення Особливості будови опису. Усний вибірковий переказ опису предмета

Уроки № 52-53 Тема: Знаки письма. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються буквами г і r. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв і, є, ю, я.

Урок № 54 Тема: Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма).

Урок № 55 Тема: Орфограма (практично). Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка (практично).

Урок 56 Зв’язне мовлення Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру, що включає опис предмета

Урок № 57 Тема: Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

Урок № 58 Зв’язне мовлення Контрольне аудіювання. Аналіз переказу

Урок № 59 Тема: Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

Урок № 60 Тема: Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Урок № 61 Контрольний диктант

Уроки № 62-63 Зв’язне мовлення Контрольний переказ

Урок № 64 Зв’язне мовлення Аналіз контрольного переказу

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.