Плани-конспекти уроків 5 клас 1 семестр Нова програма

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України
Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про мову як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті
Частини мови. Іменник. Правопис. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників. Апостроф
Частини мови. Прикметник. Правопис. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників. Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях
Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Основні правила спілкування
Частини мови. Числівник. Текст. (Удосконалення вміння складати й редагувати висловлення на основі власного досвіду)
Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема. Читання мовчки текстів різних стилів
Частини мови. Займенник. Лексикологія. Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів
Частини мови. Дієслово. Правопис не з дієсловами
Частини мови. Дієслово. Правопис. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів
Частини мови. Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Частини мови. Прийменник. Правопис. Написання прийменників з іншими частинами мови. Використання прийменників для зв’язку слів у реченні
Частини мови. Сполучник. Використання сполучників і, та, й а, але для зв’язку слів у реченні
Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (Диктант)

Відомості з синтаксису та пунктуації

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова. Культура мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова
Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів. Культура мовлення. Синонімічність словосполучень різної будови
Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)
Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. Культура мовлення. Інтонування розповідних, питальних, спонукальних, а також окличних речень у вивчених стилях мовлення. Синонімічність простих речень різних видів
Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів’я й приказки
Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру
Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Граматика. Способи вираження означення, додатка й обставин
Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання
Речення. Головні й другорядні члени речення. Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою другорядних членів речення, давати поширені визначення понять. Читання мовчки текстів різних стилів
Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи
Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь будувати висловлення типу роздуму, розповідати короткі історії
Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум
Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення» (Тестові завдання)
Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Правопис. Кома між однорідними членами
Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин
Речення з однорідними членами. Узагальнюване слово при однорідних членах речення. Правопис. Двокрапка і тире при узагальнюваних словах. Читання мовчки текстів різних стилів
Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами». Культура мовлення. Правильне інтонування речень з однорідними членами. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Правопис. Розділові знаки при звертанні. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі звертаннями. Читання мовчки текстів різних стилів
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Правопис. Виділення вставних слів на письмі комами. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі вставними словами
Складні речення зі сполучниковим і сполучниковим зв’язком. Правопис. Кома у складному реченні. Читання мовчки текстів різних стилів
Тренувальні вправи з теми «Складне речення». Культура мовлення. Синонімічність складних речень, складних і простих речень
Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

Пряма мова. Діалог

Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Текст. Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису й розповіді
Самостійна робота з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення». Читання мовчки
Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Виразне читання вголос
Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Читання мовчки текстів різних стилів
Діалог. Тире при діалозі. Текст. Удосконалення вмінь складати діалоги.

Правопис. Розділові знаки при діалозі

Контрольна робота № 3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог» (Тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання)

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Культура мовлення. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних
Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г. Виразне читання вголос
Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Твір-опис тварин у художньому й науковому стилях
Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Виразне читання вголос
Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, то, є, ї та щ»
Семестрова контрольна робота за текстом адміністрації
Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)
Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)
Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.