Плани-конспекти уроків з української мови 5 клас 2 семестр

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис. Орфограма (практично)
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів. Культура мовлення. Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Текст. Використання інтонації
Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення
Тренувальні вправи з теми «Орфографія». Текст. Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи
Урок розвитку комунікативних умінь
№ 14. Твір-опис окремих предметів у художньому стилі
Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія». Текст. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів з повідомленням на певну соціокультурну тему
Контрольний диктант
Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок розвитку комунікативних умінь №15. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] – [з’], [ц’], [с’]
Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] в коренях слів
Основні випадки чергування у-в, і-й. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок розвитку комунікативних умінь №16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша
Фонетична транскрипція. Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо
Правила вживання знака м’якшення. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок розвитку комунікативних умінь №17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Текст. Удосконалення вмінь висловлювати власні думки й почуття, виражати особисту позицію щодо ставлення до світу
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів
Правопис знака м’якшення та апострофа у словах іншомовного походження
Подвоєння букв у загальних та власних назвах. Виразне читання вголос
Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (Тестові завдання)

Лексикологія

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення
Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично)
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Доцільність використання стилістично забарвлених слів
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів
Урок розвитку комунікативних умінь №18. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Урок розвитку комунікативних умінь №19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин
Тренувальні вправи з теми «Групи слів за значенням». Культура мовлення. Доцільність використання синонімів для уникнення невиправданих повторів слів
Урок розвитку комунікативних умінь №20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови
Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
Урок розвитку комунікативних умінь №21. Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса
Контрольна робота № 6 з теми «Лексикологія» (Тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (Тестові завдання)

Будова слова

Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-
Спільнокореневі слова й форми слова
Незмінні й змінні слова
Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-
Урок розвитку комунікативних умінь №22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру
Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови
Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання
Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова
Урок розвитку комунікативних умінь №23. Контрольний твір
Урок розвитку комунікативних умінь №24. Контрольний твір
Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності
Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (Тестові завдання)

Повторення й узагальнення в кінці року

Синтаксис і пунктуація. Просте речення
Синтаксис і пунктуація. Складне речення
Синтаксичний розбір речення
Лексикологія. Групи слів за значенням
Лексикологія. Робота зі словниками
Лексикологія. Тренувальні вправи
Річна контрольна робота за текстом адміністрації
Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова
Тренувальні вправи з орфографії
Будова слова й орфографія. Значущі частини слова
Спільнокореневі слова й форми слова
Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія
Фонетичний розбір слова
Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (Тестові завдання)
Аналіз контрольної роботи

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.