Усі уроки української мови. 2 клас.

МОВА І МОВЛЕННЯ
1 Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками
2 Українська мова і споріднені з нею мови. Старі і нові слова
в українській мові
3 Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і культура
спілкування
4 Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне
ознайомлення зі словами-звертаннями. Слова ввічливості
тЕКст
5 Поняття про текст. розрізнення групи окремих речень
і тексту. Заголовок. Добирання заголовків до тексту
6 Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті
7 Поділ тексту на абзаци
8 Урок розвитку зв’язного мовлення. Культура мовлення.
Слова ввічливості
9 Засоби зв’язку речень у тексті
10 Узагальнення знань учнів за темою «Текст».
Побудова тексту за поданим планом
РЕЧЕННЯ
11 речення, основні ознак и речення
12 Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні

Орієнтовне календарно-тематичне планування 13

з/п
тема уроку Дата
13 розповідні речення. розділові знаки в кінці розповідного
речення
14 Питальні речення. розділові знаки в кінці питальних
речень. логічний наголос у питальних реченнях
15 Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших
для висловлення думки
16 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання
і записування підписів під серією малюнків, які можуть
слугувати планом розповіді
17 Закріплення знань про розповідні та питальні речення.
Складання розповіді за малюнком і за питаннями
18 Спонукальні речення. розділові знаки в кінці
спонукальних речень. Форми спонукання
19 Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне
речення
20 Об’єднання двох простих речень в одне складне — за
зразком (без уживання термінів)
21 Поширення речень за питаннями, поданими вчителем
22 Закріплення знань з теми «речення»
23 Перевірна робота. Мовна тема «Мова і мовлення. Текст.
речення»
24 Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова
і записування речень, що передають зміст малюнка
сЛОВО
25 Аналіз перевірної роботи. Спостереження за лексичним
значенням слова
26 розвиток уявлень про те, що слово служить для назви
предмета, якості, дії
27 Тематичні групи слів. Складання рядів слів за певною
змістовою ознакою (видовою або родовою)
28 Слова, близькі за значенням
14 Усі уроки української мови. 2 клас

з/п
тема уроку Дата
29 Слова, протилежні за значенням
30 Добирання слів для доповнення речення. Складання
речень зазначеного змісту. Навчальне аудіювання
31 Слова, які відповідають на питання хто? що? (іменники).
Постановка до слова одного з цих питань
(використовуються слова з предметним і абстрактним
значенням: книжка, зима, радість)
32 Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова
і записування речень, що передають, описують вид із вікна
33 Складання груп слів із пропонованим лексичним
значенням (слова, що позначають осіб, які працюють
у школі; предмети, що знаходяться у класі;
почуття учня, який добре виконав роботу і т. ін.).
Навчальний діалог
34 Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за
лексичним значенням
35 Уживання великої букви в іменах, по батькові та
прізвищах людей
36 Велика буква у кличках тварин. Опис тварини
37 Велика буква у назвах міст, сіл. Навчальний діалог
38 Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова
і записування речень, що передають дії, які виконуються
на уроці мови чи з інших предметів
39 Закріплення правил написання іменників з великої букви
40 Змінювання слів, які відповідають на питання хто? що?,
за числами (один — багато)
41 Утворення множини іменників (у простих випадках, без
уживання термінів). Правильне вживання іменника
у множині чи однині у складеному реченні
42 Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які означають
назви предметів»
43 Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які?
(прикметники)
Орієнтовне календарно-тематичне планування 15

з/п
тема уроку Дата
44 Зв’язок прикметників з іменниками
45 Складання груп слів-ознак, які мають різне лексичне
значення: назви кольорів, розміри предметів, ознаки за
відношенням до пори року, матеріалу, з якого виготовлено
предмет, інші ознаки
46 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2–3 речень
на задані теми
47 Практичне змінювання прикметників за числами
48 Виявлення серед прикметників слів, подібних чи
протилежних за значенням. Перевірна робота. Аудіювання
49 Утворення сполучень слів, які відповідають на питання
хто? що? та який? яка?… Добирання слів, які
відповідають реальним ознакам того чи іншого предмета
50 Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які означають
ознаки предметів»
51 Слова, які відповідають на питання що робити? що
зробити? що робив? що буде робити? (дієслова)
52 Перевірна робота. Диктант
53 Аналіз перевірної роботи. Складання груп дієслів з певним
лексичним значенням дії: слова, що позначають говоріння,
навчальні дії, виявлення почуттів та ін.
54 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного
висловлювання на задану тему
55 Знаходження серед дієслів тих, які подібні чи протилежні
за значенням
56 Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які називають
дії предметів». Перевірна робота. Списування
57 Службові слова, до яких не ставлять питань, але без яких
майже неможливо побудувати речення: в, на, із, по, до, у,
над, під, а, але, і, чи, тому що. Навчальний діалог
58 Вправляння у доречному вживанні службових слів
у реченні
16 Усі уроки української мови. 2 клас

з/п
тема уроку Дата
59 Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю
в реченні
КОРІНЬ сЛОВА. сПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) сЛОВА
60 Спостереження за значенням спільнокореневих
(споріднених) слів
61 Перевірна робота. Мовна тема «Слово»
62 Аналіз перевірної роботи. Виділення кореня в поданих
словах
63 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записок,
адресованих батькам, однокласникам, учителеві, що
містять певну інформацію, прохання тощо
64 Добирання спільнокореневих слів з найуживанішими
в мовленні школярів коренями
II семестр
65 Складання речень зі спільнокореневими словами з метою
усвідомлення значення кореня
66 Спостереження за словами з омонімічними коренями
67 Узагальнення знань учнів за темою «Корінь слова.
Спільнокореневі (споріднені) слова»
ЗВУКИ І БУКВИ
68 Звуки слова. Відтворення слідом за вчителем
і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається
з 3–7 звуків. Звуковий і звуко-буквений аналіз слів
із 4–5 звуків
69 Заміна, додавання, вилучення одного зі звуків слова таким
чином, щоб вийшло інше слово (сон — слон)
70 Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою
71 Урок розвитку зв’язного мовлення. Добирання заголовка
до тексту
72 розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу
літеру
Орієнтовне календарно-тематичне планування 17

з/п
тема уроку Дата
73 Уміння користуватися абеткою у роботі з навчальним
словником
74 Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах
(ба-бу-ся)
75 Перенос частин слів з рядка на рядок по складах
76 Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення тексту
із часто повторюваними словами
77 Правила переносу слів зі збігом двох і кількох
приголосних звуків
78 Правила переносу частин слів з літерами й та ь у середині
слів
79 Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Спостереження за
роботою мовленнєвих органів під час промовляння
голосних звуків
80 Букви, що позначають голосні звуки
81 Наголос
82 Урок розвитку зв’язного мовлення. редагування текстів
83 Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких
припускаються помилок у наголосі (список слів
складається вчителем з урахуванням реальної
мовленнєвої ситуації)
84 Спостереження за словами з ненаголошеними голосними,
в яких вимова не повністю відповідає написанню
(листи — лист, земля — землі)
85 Вимова слів з ненаголошеними звуками [е], [и]
86 Відпрацювання правильної вимови слів з ненаголошеними
звуками [е], [и]
87 Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Склад.
Наголос»
88 Урок розвитку зв’язного мовлення. Доопрацювання,
вдосконалення написаного тексту
18 Усі уроки української мови. 2 клас

з/п
тема уроку Дата
89 Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів
з ненаголошеними голосними [е], [и]
90 Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е],
[и]. Добирання перевірних слів способом словозміни
91 Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е],
[и]. Добирання перевірних слів пошуком спільнокореневих
(споріднених) слів
92 Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених
е, и в корені слова
93 Перевірна робота. Диктант
94 Урок розвитку зв’язного мовлення. робота над
деформованим текстом: перестановка окремих речень
95 Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих
органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних
звуків
96 Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення
на слух дзвінких — глухих, твердих — м’яких
приголосних звуків
97 Використання знака м’якшення (ь) та букв я, ю, є, і для
позначення м’якості приголосних звуків
98 Позначення на письмі м’якості приголосних звуків
99 Перевірна робота. Аудіювання
100 Аналіз перевірної роботи. Закріплення вивченого про
тверді та м’які приголосні звуки
101 Урок розвитку зв’язного мовлення. Вилучення з тексту
речення, що не відповідає темі
102 Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної
(неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова
і складу: дуб, сад, сядь, віз, ложка, казка, берізка
103 Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними
в кінці слова й складу
104 Перевірна робота. Списування
Орієнтовне календарно-тематичне планування 19

з/п
тема уроку Дата
105 Зіставлення вимови (читання) і написання слів з
апострофом перед я, ю, є, ї
106 Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї
107 Урок розвитку зв’язного мовлення. робота над
деформованим текстом
108 Записування слів з апострофом під диктування та
правильне їх читання (твердо вимовляючи приголосні
звуки [б], [п], [в], [м], [ф], [р] перед сполученнями
[йа], [йу], [йе], [йі])
109 Записування слів з апострофом під диктування
110 Закріплення вивченого про апостроф
111 Перевірна робота. Диктант
112 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного
висловлювання за серією малюнків
113 Узагальнення знань учнів за темою «Звуки і букви»
114 Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви.
Приголосні звуки. Апостроф»
ПОВтОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК
115 Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст
116 Повторення вивченого про речення
117 Повторення вивченого про слово
118 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного
висловлювання за ілюстрацією
119 Повторення вивченого про корінь слова, спільнокореневі
слова. Підсумок за рік

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.