Дудик П. С. Стилістика української мови


СКАЧАТИ docx pdf

1. Стилістика як лінгвістичне вчення 

Мова як джерело стилістичних знань

Сучасна українська літературна мова  як основа стилістики
Основні структурні компоненти і стилістичні можливості мови
Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів
Основні терміни стилістики
Стилістика в системі розділів науки про мову
Об’єкт і предмет стилістики
Стилістика і її підрозділи
Стилістичний аналіз мовних одиниць
Стилістика мови і стилістика мовлення

Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення)
Теоретичне і практичне значення стилістики
Об’єктивне і суб’єктивне в стилістиці
Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці
Стилістична норма в мові й у мовленні
Стилістика літературної мови  і діалектне мовлення

Висновки

Запитання. Завдання

2. Стилі і форми мови

Методологія, методи й методика стилістики
Теоретична і практична стилістика
Загальна характеристика стилів мови і мовлення
Стилетвірні й нестилетвірні ознаки як лінгвальні основи стилю
Стиль мови і стиль мовлення
Стиль мови і культура мовлення
Розмовно-побутовий стиль мови і мовлення
Офіційно-діловий стиль мови і мовлення
Науковий стиль мови і мовлення
Художній стиль мови і мовлення
Публіцистичний стиль мови і мовлення
Конфесійний стиль мови і мовлення
Епістолярний стиль мови і мовлення
Стилістика експресивних різновидів мовлення
Структура і функції усного й писемного мовлення
Культура усного й писемного мовлення
Стилістика діалогів і монологів
Усне мовлення, розмовне мовлення
Книжне мовлення

Висновки

Запитання. Завдання.

3. Стилістика мовних одиниць

3.1. Фонетична стилістика і її одиниці
Фонетичні засоби стилістики
Орфоепічно-акцентні мовні одиниці

3.2. Лексична стилістика і її одиниці
Загальна характеристика лексичної стилістики
Стилістичні можливості загальновживаної лексики
Стилістично обмежена лексика
Стилістичне вживання іншомовної лексики
Лексико-семантичні групи слів і їх стилістика
Стилістичне значення полісемії
Стилістичне використання омонімів

Стилістичне вживання паронімів
Стилістична важливість синонімів
Стилістичні функції антонімів
Стилістичне використання архаїзмів, історизмів
Стилістичні функції неологізмів

3.3. Фразеологічна стилістика і її одиниці
Стилістичне використання фразеологізмів

3.4. Граматична стилістика і ЇЇ одиниці
Стилістичні функції засобів словотвору
Морфологічні засоби стилістики
Статистичні основи морфологічної стилістики
Стилістика категорії роду іменників
Стилістичні особливості категорії числа іменників
Стилістичні функції відмінкових форм іменника
Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-речовинних іменників
Стилістичні особливості загальних і власних іменників
Стилістична спроможність прикметників
Стилістичні властивості дієслова
Стилістичне використання числівників і займенників
Стилістичне вживання прислівників
Стилістика службових слів
Стилістика прийменників
Стилістика сполучників
Стилістика часток
Стилістика вигуків
Стилістичне використання синтаксичних засобів мови
Стилістика словосполучень
Стилістика розповідних, питальних і спонукальних речень
Стилістика членів речення
Стилістика односкладних речень
Стилістика означено-особових речень
Стилістика неозначено-особових речень
Стилістика узагальнено-особових речень

Стилістика безособових речень
Стилістика інфінітивних речень
Стилістика номінативних речень
Ускладнені прості речення і їх функції
Стилістика речень з однорідними членами
Стилістика речень з відокремленими членами
Стилістика власне неповних речень, еліптичних і приєднувальних неповних речень
Стилістика речень із вставними і вставленими одиницями
Стилістика речень із звертанням і стилістика звертань-речень
Стилістичне використання складних речень
Стилістичні функції абзацу і тексту

Висновки

Запитання. Завдання

4. Комунікативно-стилістичні якості мовлення

Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення
Мовні й позамовні основи мовленнєвої культури
Нормативність мовлення
Варіантність мовної норми
Правильність мовлення
Точність мовлення
Логічність мовлення
Чистота мовлення
Образність мовлення
Простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість мовлення
Доречність мовлення
Етичність і естетичність мовлення
Багатство і мистецтво мовлення
Риторика як складова стилістики
Евфонія (милозвучність) мовлення
Український менталітет і стилістика української мови
Комунікативно-стилістичні функції жестів, міміки
Стилістичні можливості рідної мови

Висновки

Запитання. Завдання

Література
Короткий термінологічний словник

 

 

 

Дудик П. С.

Стилістика української мови: Навчальний по­сібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. — 368 с. (Альма-матер)

Навчальний посібник містить загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. У ньому також розглянуто стилі, жанри, форми мови, висвітлено проблематику стилістики усної й писемної форм сучасної ук­раїнської літературної мови, сутність стилістики мовних одиниць. З урахуванням сучасних потреб і тенденцій вивчен­ня стилістики системно проаналізовано комунікативні якос­ті мовлення.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, журналістів, усіх, для кого важливий високий рі­вень культури українського слова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.