ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. Випуск 14


СКАЧАТИ pdf

ВСТУП

РОЗДІЛ І Теорія мови

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології

РОЗДІЛ ІІІ Теоретичні питання синтаксису

РОЗДІЛ ІV Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

РОЗДІЛ V Словотвір: напрями, аспекти дослідження

РОЗДІЛ VІ Лінгвістика тексту

РОЗДІЛ VІІ Особливості говорів української мови

РОЗДІЛ VІІІ Проблеми ономастики

РОЗДІЛ ІХ Лінгвістична спадщина кафедри української мови ДонНУ 

РОЗДІЛ Х Рецензії та анотації 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

THE CONTENTS

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

ББК Ш 12 = 41
Л 59
УДК 801.808.804.807
Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 14 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2006. — 291 с.

Розглядаються актуальні проблеми теорії мови, функціональної граматики, з’ясовуються напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функціональні вияви в тексті, простежуються особливості українських говорів, встановлюються особливості функціональної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлюються тенденції сучасного словотвору.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Редакційна колегія: Анатолій Загнітко, д-р філол. наук, проф. (наук. ред.) (Україна); Іван Вихованець, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Україна); Євген Отін, д-р філол. наук, проф. (Україна); Микола Луценко, д-р філол. наук, проф. (Україна); Каленик Шульжук, д-р філол. наук, проф. (Україна); Лариса Пісарек, д-р філол. наук, проф. (Польща); Майя Всеволодова, д-р філол. наук, проф. (Росія); Михайло Сарновський, д-р філол. наук (Польща); Михайло Сенів, д-р філол. наук, проф. (Україна); Ольга Бєссонова, д-р філол. наук, доц. (Україна); Віра Познанська, канд. філол. наук, доц. (Україна); Любов Фроляк, канд. філол. наук, доц. (Польща); Михайло Вінтонів, канд. філол. наук, доц. (Україна); Володимир Мозгунов, канд. філол. наук, доц. (Україна); Ірина Домрачева, канд. філол. наук, доц. (Україна); Світлана Богатирьова, канд. філол. наук, доц. (Україна); Ганна Ситар, канд. філол. наук, ас. (відп. секретар) (Україна); Ілля Данилюк, ас. (секретар) (Україна).

Адреса редакції: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, корп. І., кафедра української мови, „Лінгвістичні студії”, тел. (062) 381 70 06

Рецензенти: Городенська Катерина, д-р філол. наук, професор (Інститут української мови НАН України); Сологуб Надія, д-р філол. наук, професор (Інститут української мови НАН України).

Видання затверджене ВАК України як фахове („Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4).

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 10 від 30.12.2005 р.).

Засновник: Донецький національний університет, кафедра української мови
ISBN 966-7277-88-7
ISSN 1815-3070

© Донецький національний університет, 2006

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.