ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 17


СКАЧАТИ pdf

ВСТУП

РОЗДІЛ І Теорія мови

Всеволодова Майя Язык и его место в структуре мироздания. Системность и структура. Функциональные стили
Дяговец Иван Категория «деятельность» в лингвофилософском ракурсе (опыт интерпретации)
Киклевич Александр К. Языковые категории в логической грамматике
Луценко Николай Этимологические версии – ІІ
Материнська Олена Типологічна анкета для дослідження семантики лексичних одиниць
Монастирецька Ганна Креативність як лінгвістичний феномен

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології

Бичок Ольга Похідні прийменники в мові українського законодавства
Васильєва Галина Центральні елементи функціонально-семантичного поля застереження
Воронич Ганна Про критерії дистрибуції й наповнення іменникової парадигми в українській мові або Як на догоду Іванову замордували Волошина
Галаур Світлана Чинники формування просторового значення в семантико-синтаксичній структурі речення з префіксально-прийменниковою кореляцією
Доценко Екатерина Русские предлоги и их казахские эквиваленты
Кузнецова Лилия, Кузнецова Любовь К проблеме типологии аналитических конструкций (на примере перфекта в некоторых современных германских языках)
Ляхур Чеслав Вторичные предлоги в польском языке – статус и характеристика (в связи с Международным проектом «Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис»)
Моаззен Задех Зейнаб Выражение пространства в русском и персидском языках

РОЗДІЛ ІІІ Теоретичні питання синтаксису

Абашина Виктория Некоторые синтаксические явления в контексте коммуникативной лингвистики
Бокатенко Ірина До проблеми дослідження складних речень із підрядною предикативною частиною умови
Гуйванюк Ніна Модифікаційні співвідношення у сфері предикатних синтаксем
Драч Юлія Лінгвальна природа обов’язкових приприкметникових компонентів формально-граматичної структури речення
Капась-Романюк Марина Стійкі дієслівні сполуки як об’єкт лінгвістичного дослідження у проекції на історію української літературної мови
Колісник Олена Особливості синтаксичного зв’язку в складних сполучникових реченнях із пояснювальними відношеннями
Косенко Катерина Предикатна основа дієслівних зв’язок в українській мові
Островська Людмила Форми орудного відмінка як реалізатори атрибутивної семантики

РОЗДІЛ ІV Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

Вєтрова Ельвіра Назви спорідненості і свояцтва в епістолярній спадщині українських письменників-класиків
Волекжаніна Юлія Семантико-стилістичні модифікації застарілої лексики, актуалізованої в сучасній українській періодиці
Герасименко Ирина Описательные конструкции с компонентом цвет в текстах русской фразеологии, фольклора и художественной литературы XIX-XXI вв.
Гут Наталя Особливості функціонування авторських слів на позначення мовленнєвої діяльності персонажів у творчості Григорія та Григора Тютюнників
Забашта Роман О соотношении понятийных категорий и номинативных подсистем (на примере интегрального смысла ‘лицо’ в русском языке)
Капшук Лилия К типологии комплексных объединений номинатем
Краснобаєва-Чорна Жанна Національно-культурна специфіка українських фразем весільної семантики

РОЗДІЛ V Словотвір: напрями, аспекти дослідження

Волинець Галина Особливості нульсуфіксальних назв осіб спільного роду
Гомонай Руслана Префіксальний спосіб творення прикметників за допомогою форманта без- (з історичними коментарями)
Дьячок Наталья К вопросу о родовой соотнесенности форм номинатем типа «словосочетание + универб»
Лук’яненко Сергій Словотворчі засоби опредметненої ознаки новотворів в українському соціально-політичному назовництві
Меркулова Оксана Конфіксальні іменники з постпозитивним елементом -к(а) в українській мові

РОЗДІЛ VІ Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

Безноса Алла Граматичні індикатори вираження ввічливості (з історії вивчення питання)
Богатько Валентина Стилістичні функції атрибутивних і об’єктних приєднувальних речень у публіцистичному мовленні
Булик Юрій Мовні особливості відображення концепту «интересный» у рекламних текстах
Гнатюк Любомира Перформативи у структурі мовленнєвого етикету
Дедухно Алла Класифікація перформативів у лінгвістиці
Завальнюк Інна Структура та стилістичні параметри вживання складноприєднувальних конструкцій у сучасному українському газетному мовленні
Космеда Тетяна Типові дискурсивні слова як показник комунікативної компетенції мовної особистості (на прикладі аналізу «живого» мовлення І. Франка)
Кравченко Вікторія Ідеологія як фактор впливу на дискурсивні практики
Литвиненко Ніна Особливості медичного дискурсу на етапі системного опитування
Милостивая Александра Синергетический аспект прагматики художественного дискурса
Місягіна Ірина Аналіз когнітивних особливостей реалізації комунікативної стратегії ухильності
Мозгунов Володимир Осоливості вияву категорії модальності в епістолярному жанрі мовлення

РОЗДІЛ VІІ Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

Ґрещук Валентина Художні функції гуцульських діалектизмів у белетристичних текстах
Загнітко Анатолій, Кудрейко Ірина Сучасні теорії білінгвізму: типологія підходів і закономірності вияву
Загнітко Надія Загальні назви їжі в східностепових говірках

РОЗДІЛ VІІІ Проблеми ономастики

Бабій Юлія Динаміка розвитку словотвірно-структурних типів прізвищ сучасної Середньої Наддніпрянщини (у зіставленні з прізвищевими назвами Реєстрів Війська Запорозького): діахронічний аспект
Буга Тетяна Особливості периферійної частини українського чоловічого іменника Центральної Донеччини з к. ХІХ до поч. ХХІ ст.
Заінчковська Олена Морфологічні варіанти мікротопонімів південно-східного Поділля
Кашталян Олена Морфологічна парадигматика прізвищ прикметникового типу в українській мові

РОЗДІЛ ІХ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

Андрейчук Надія Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: ідеологія і програми досліджень
Вінтонів Михайло, Грабовська Ірина Займенниково-кореляційні складнопідрядні речення в системі автоматичного опрацювання писемних текстів
Волошиновська Ірина Розділення тематичних напрямків та виявлення спорідненості спеціалізованих наукових праць
Гайдис Христина Мовні злочини як предмет судово-лінгвістичної експертизи
Данилюк Ілля Технологія автоматичного визначення тематики тексту
Карпіловська Євгенія Проблеми комп’ютерного моделювання мовної динаміки

РОЗДІЛ Х Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики

Голі-Оглу Тамара Лінгвальна інтерпретація ідеї достатку в традиційній концептуальній картині світу слов’ян
Дорофеев Юрий Антропоцентризм в лингвистике и предмет когнитивной грамматики
Карамишева Ірина Дискусійність виокремлення «синтаксичного концепту» в сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях
Плотнікова Наталя Концепт голодна кутя у міфологічній картині світу

РОЗДІЛ ХІ Ювілеї видатних лінгвістів

Загнитко Анатолий Концептуальные постулаты функциональной коммуникативности проф. М.В.Всеволодовой
Конюшкевич Мария Учёные держатся за руки

РОЗДІЛ ХІІ Рецензії та анотації

Загнітко Анатолій Портретування сучасної лінгвістичної думки. Рецензія на книгу: Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
Загнітко Анатолій, Краснобаєва-Чорна Жанна Рецензія на книгу: Жуйкова М.В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов: Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. –
416 с.

Загнітко Анатолій, Михальченко Марина Аспекти основоцентричної дериватології. Рецензія на книгу: Ґрещук В.В., Бачкур Р.О., Джочка І.Ф., Пославська Н.М. Нариси з основоцентричної дериватології / За ред. В. Ґрещука. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 348 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

THE CONTENTS

 

УДК 801.808.804.807
ББК Ш 12 = 41
Л 59

Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор (науковий редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ніна Клименко, доктор філологічних наук,nпрофесор (Україна); Євгенія Карпіловська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор
(Білорусь), Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь), Михайло Сарновський, доктор філологічних наук  Польща); Лариса Пісарек, доктор філологічних наук, професор (Польща); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Алеш Брандлер, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Станіслав Жажа, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія).

Редакційна колегія: Євген Отін, доктор філологічних наук, професор (Україна); Микола Луценко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ольга Бєссонова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Каленик Шульжук, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Любов Фроляк, кандидат філологічних наук, доцент (Польща); Михайло Вінтонів, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (секретар) (Україна); Юлія Зеленська, асп. (технічний секретар).

Рецензенти: Ґрещук Василь, доктор філологічних наук, професор (Прикарпатський національний університет); Сологуб Надія, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 8925 від 01.07.2004 року.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 9 від 28.11.2008 р.).
Засновник: Донецький національний університет, кафедра української мови (від 28.12.2007 р. – кафедра української мови та прикладної лінгвістики)
При використанні матеріалів серії покликання на «Лінгвістичні студії» є обов’язковим.
Електронна версія збірника доступна на Донецькому лінгвістичному порталі за адресою www.mova.dn.ua

Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 17 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Л 59 Донецьк: ДонНУ, 2008. — 347 с.

ISSN 1815-3070
ISBN 966-7277-88-7

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, функціональної граматики, з’ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функціональні вияви в тексті, встановлено особливості функціональної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, виявлено тенденції сучасного словотвору, висвітлено напрями й аспекти прикладної лінгвістики.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.