ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 18

СКАЧАТИ pdf

ВСТУП

РОЗДІЛ І Теорія мови

Михальченко Марина Оцінка у філософсько-логічному та психологічному аспектах
Пилипак Валерія Антропоцентричні та егоцентричні концепції в лінгвістиці
Тукова Татьяна Интеллектуализация языка как один из путей его развития
Ясакова Наталя Семанична категорія персональності у світлі філософського осмислення опозиції Я–ТИ–ВІН

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології

Носенко Ірина Особливості присубстантивного вживання відносних ад’єктивів, утворених від іменників – назв металів
Панков Фёдор К вопросу о соотношении категориальных классов слов в русском языке (на материале наречий и предлогов)
Педченко Світлана Частки як репрезентанти волітивних субкатегоріальних суб’єктивно-модальних значень
Петришин Марта Прикметники типу бахувріхі у давньогрецькій мові (на матеріалі параметричних прикметників гомерівського епосу)
Рибенок Вікторія Функціонально-семантичні групи дієслів в українській мові
Рубан Анастасия К вопросу о составлении функционального словаря наречий
Сікорська Ольга Форми наказового способу в неімперативному використанні
Халіман Оксана Н у«льове» граматичне значення як наслідок нейтралізації (на матеріалі граматичного значення множини)

РОЗДІЛ ІІІ Теоретичні питання синтаксису

Виноградова Катерина, Ситар Ганна Типологія моделей модальних модифікацій речень в українській і російській мовах. Стаття 1: Експліцитні моделі
Кульбабська Олена Вторинні предикати: лінгвальний статус, класифікація і репрезентація в сучасній українській мові
Кутня Галина До питання класифікаційних критеріїв предикатів у мовознавчій літературі
Мачак Оксана Семантика та типологія предикатів статальних інтенсивно-допустових конструкцій зі значенням місця
Попова Ірина Досвід загальної типології синтаксичної омонімії
Путіліна Оксана Морфолого-синтаксичні форми відмінків з об’єктним значенням (родовий і знахідний відмінки) сучасного українського речення у зіставленні з англійським
Труб Володимир Про специфіку значення речень з реалізованими темпоральними валентностями часток ще та вже
Фенко Марія Прислівникові форми реалізації категорії предикатності в семантико-синтаксичній структурі речення
Язикова Юлія Семантичні особливості займенниково-співвідносних речень симетричної та несиметричної структури

РОЗДІЛ ІV Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

Балабан Олена Концептуальні різновиди художньої метафори: типологічний та когнітивний аспекти (на матеріалі англійської, французької, російської та української мов)
Кудря Оксана Похідні ад’єктивні одиниці зі вторинним колоративним значенням в українській та англійській мовах: семантичні групи та механізми їх словотворення
Стадній Алла Взаємозв’язок конотативного і денотативного компонентів у лексичному значенні дієслів
Терещенко Світлана Функціональні особливості слів широкої семантики
Фойту Петра До питання про взаємозв’язок фразеології та граматики у слов’янських мовах
Шевченко Кристина Структура модели лексикализации этимологических дублетов

РОЗДІЛ V Словотвір: напрями, аспекти дослідження

Нелюба Анатолій Стримувачі у словотвірних процесах української мови
Сегін Любомир Аблативні дієслова динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах
Скоробогатая Татьяна Деривационная семантика русских и немецких глаголов физического воздействия, обозначающих ‘направление действия в пространстве’
Теркулов Вячеслав Ономасиологические модели композитов – обозначений объединений людей в русском языке
Штанденко Уляна Особливості словотвірних відношень у відіменній деривації дієслів

РОЗДІЛ VІ Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

Жижома Оксана Роль оказіональних прикметників у формуванні поетичного дискурсу
Зарицька Ірина Структурні типи аргументативних мовленнєвих актів сучасної української мови: комунікативно-прагматичний аспект
Зеленська Юлія Особливості граматичного повтору в поетичному мовленні кінця ХХ – початку ХХІ століття
Карамишева Роксолана Регістрово-жанрові характеристики повідомлень про стихійні лиха на україномовних та англомовних інтернет-сайтах
Коваленко Євгенія Структурна організація рекламного тексту в аспекті його лінгвістичного аналізу
Осіпова Тетяна Комунікативний кодекс українців: відображення дії закону поглинання емоцій в українському паремійному фонді
Пац Любов Текстотвірний синтаксичний зв’язок: формальні засоби реалізації
Резник Оксана Тип художественного сознания в автобиографической прозе И.Одоевцевой
Слобода Наталя Синтаксична і смислова структура атрибутивних метафоричних словосполучень у поезії шістдесятників
Стекольникова Нина Лингво-позиционная реконструкция инварианта рекурсивного текста
Черхава Олеся Семантичний аналіз текстів християнських пророцтв як основа їх класифікації

РОЗДІЛ VІІ Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

Зінчук Руслана Діалектна специфіка іменної словозміни західнополіського говору (на матеріалі замовлянь)
Руснак Наталія Когнітивні параметри діалектного тексту

РОЗДІЛ VІІІ Проблеми ономастики

Лисенко Анна Первинні ойконіми Полтавської області
Лукаш Галина Функціональна семантика граматичних категорій власних назв
Назаренко Інна Особливості функціонування квантитативних транспозитів-онімів
Новикова Юлія Полісемантичні прізвища сучасної Центральної та Східної Донеччини
Фернос Юлія Прізвища Уманщини, утворені морфолого-синтаксичним способом

РОЗДІЛ ІХ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

Данилюк Ілля Синтез мовлення в комп’ютерних системах
Кретов Алексей, Меркулова Инна, Суворова Юлия Длина слова как функциональный параметр славянской лексики
Критська Валентина Інновації у тематичній групі «місцева влада в Україні» (матеріали до словника лексико-словотвірних інновацій сучасної української мови)
Лазаренко Ольга, Панченко Дмитрий Роль онтологий при обработке знаний в «семантическом web»
Меркулова Инна Парадигматические связи славянской лексики
Чейлитко Наталія Корпусне дослідження зон зв’язків словоформ в українському реченні
Шульгіна Валентина Особливості реалізації мовної особистості у діалозі «людина-комп’ютер»

РОЗДІЛ Х Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики

Радзієвська Світлана Функціональна семантика мовних одиниць на позначення концепту дім в американській поезії
Сбітнєва Ірина Біблія – репрезент концептуальної картини світу
Таукчи Елена Когнитивная основа субстантивов «life»/«жизнь» и «death»/«смерть»
Фатєєва Людмила Концепт «воля» в поезії Тараса Шевченка

РОЗДІЛ ХІ Рецензії та анотації

Загнітко Анатолій, Михальченко Марина Концепція лінгвістичної відносності. Рецензія на книгу: Kiklewicz Aleksander. Aspekty teorii względności lingwistycznej. – Olsztyn, 2007. – 108 p.
Зеленько Анатолій Нові аспекти дослідження психолінгвістики. Рецензія на книгу: Загнітко А., Михальченко М. Основи психолінгвістики: науково-навчальне видання. – Донецьк: ДонДУ, 2008. – 233 с.
Сегін Любомир Посібник на вимогу часу. Рецензія на книгу: Познанська В.Д. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Навчальний посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 100 с. 302

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

THE CONTENTS

 

УДК 801.808.804.807
ББК Ш 12 = 41
Л 59

Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор (науковий редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Євгенія Карпіловська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор
(Білорусь), Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь), Михайло Сарновський, доктор філологічних наук (Польща); Лариса Пісарек, доктор філологічних наук, професор (Польща); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Алеш Брандлер, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Станіслав Жажа, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія).

Редакційна колегія: Євген Отін, доктор філологічних наук, професор (Україна); Микола Луценко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ольга Бєссонова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Каленик Шульжук, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Любов Фроляк, кандидат філологічних наук, доцент (Польща); Михайло Вінтонів, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (секретар) (Україна); Юлія Зеленська, асп. (технічний секретар).

Рецензенти: Ґрещук Василь, доктор філологічних наук, професор (Прикарпатський національний університет); Сологуб Надія, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 8925 від 01.07.2004 року.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№10 від 26.12.2008 р.).
Засновник: Донецький національний університет, кафедра української мови (від 28.12.2007 р. – кафедра української мови та прикладної лінгвістики)
При використанні матеріалів серії покликання на «Лінгвістичні студії» є обов’язковим.
Електронна версія збірника доступна на Донецькому лінгвістичному порталі за адресою www.mova.dn.ua

Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 18 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Л 59 Донецьк: ДонНУ, 2009. — 310 с.

ISSN 1815-3070
ISBN 966-7277-88-7

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, функціональної граматики, з’ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функціональні вияви в тексті, встановлено особливості функціональної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, виявлено тенденції сучасного словотвору, висвітлено напрями й аспекти прикладної лінгвістики.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.