ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 19.


СКАЧАТИ pdf

ВСТУП

РОЗДІЛ І Статус української мови в Українській Державі та її інституціях

Балко Марина Мовна політика в сучасній Україні: основні проблеми та пошук шляхів їх вирішення
Ботвина Наталія Культурно-етичні та законодавчі проблеми використання української мови як державної
Стойкова Галина Функціонування державної мови в м. Одеса в кінці ХХ століття – на початку ХХІ століття
Тихоненко Олена Вплив мовної політики на становлення норм офіційно-ділового стилю української мови

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології

Данилюк Ілля Специфіка синкретичних явищ у межах семантичного підходу до частин мови
Конюшкевич Мария, Вишняк Юлия Предлоги и их аналоги с семантикой ‘противопоставление’ в русском и белорусском языках
Конюшкевич Мария, Романовская Марина Лексико-функциональное поле предлогов с инвариантом ‘включение’ / ‘исключение’ в русском языке
Піддубська Інна Функціональна периферія дієслівних форм минулого часу
Скорейко-Свірська Ірина Граматичне освоєння науково-технічних термінів-іменників англомовного походження в українській мові
Стефурак Олена Концептуалізація топологічної зони ПОВЕРХНЯ у прийменниках французької та румунської мов
Чернюх Богдан Семантика та прагматика нарративних часів у пізній латині (на матеріалі „Itinerarium Egeriae”)
Щепка Оксана Співвідношення компаратива і позитива (функційно-семантичний аспект)

РОЗДІЛ ІІІ Теоретичні питання синтаксису

Albert Viktoria Absolute Infinitive Construction and Its Word Order Patterns in Middle English
Адінцова Юлія Проблема описового предиката в класичній французькій лінгвістиці
Виноградова Катерина, Ситар Ганна Типологія моделей модальних модифікацій речень в українській і російській мовах. Стаття 2: Імпліцитні моделі
Загнітко Анатолій Еквіваленти речення: статус, обсяг і функційна типологія
Лазаренко Світлана Граматичні засоби актуалізації синсемантичності газетних заголовків
Панкова Марія Еволюція поглядів на питальні речення: диференційний та класифікаційний аспекти
Роїк Ольга Асемантичні сполучники в українській мові
Тимофєєва Ірина Семантичні функції речень на позначення фізичного стану людини в українській мові
Шатілова Олена Актуальне членування речення в науковому та офіційно-діловому стилях мовлення
Шитик Людмила Безсполучниково-підрядні складні речення в українській мові

РОЗДІЛ ІV Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

Бороденко Людмила Проблема запозичень у сучасній українській мові
Гонтар Марина Функціонування термінів журналістики у мові друкованих ЗМІ
Деркач Тетяна Мілітарна метафора в літературознавчому тексті
Івашків-Когут Світлана Функціонально-семантична категорія ауґментативності в англійській мові
Клімчук Галина Тематичні групи суспільно-політичної лексики в періодиці Михайла Грушевського
Ковтун Олена Становлення української авіаційної термінології
Милостна Олена Внутрішня симетрія як властивість конверсії на семантичному та синтаксичному рівнях
Федурко Оксана Про специфіку пропозитивного значення відприкметникових прислівників на -о, -е
Шапран Дар’я Про деякі метамовно-дериваційні особливості української маркетингової терміносистеми
Шумейко Олена Лексика з інгерентним оцінним значенням як засіб творення комічного в українській поезії ІІ пол. ХХ ст.
Ющенко Мирослава Означена і неозначена локалізація предмета у французькій мові

РОЗДІЛ V Словотвір: напрями, аспекти дослідження. Морфонологія

Демешко Інна Типологія морфонологічних моделей у віддієслівному словотворенні сучасної української мови
Ситенко Ольга Типологія міжрівневих засобів вираження категорії демінутивності в англійській та українській мовах
Федурко Марія Поняття морфонологічної моделі та його роль в аналізі та синтезі похідних одиниць словника

РОЗДІЛ VІ Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

Донець Марія Вербалізація концепту істина / правда в комуністичному дискурсі української преси
Зеленська Юлія Стилістичні фігури із повтором у сучасному поетичному мовленні
Клименко Ірина Теоретичні засади лінгвістичного аналізу політичного дискурсу
Ковтун Альбіна Модифікація семантики найменувань богослужбових реалій в українському художньому дискурсі ХХ ст.
Лупол Алла Київ та київський топос у поетичному світі Василя Стуса
Медвідь Наталія Православно-християнські лінгвокультуреми як елементи образності української соціально-психологічної прози І половини ХХ століття
Митько Неля Невправності в мовленні теле- і радіожурналістів
Міщук Уляна Поетичний світ шістдесятників: проблема дискурс-аналізу
Назар Роман Характеристика репортажу як жанру мовлення
Пономарьова Людмила Мовні засоби юридичного дискурсу
Рогожкин Олександр Pathos, logos, ethos у політичній сфері спілкування

РОЗДІЛ VІІ Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

Виноградова Ольга Комунікативна компетенція як соціолінгвістична проблема
Делюсто Марина Діалектний текст як джерело дослідження дієслівної парадигматики
Клименко Наталія Матеріали до словника назв одягу українських східностепових говірок
Кравченко Євдокія Сучасна літературна норма як відображення нової парадигми соціуму
Кудрейко Ірина Сучасні вияви і тенденції соціолінгвістичної ситуації в Донеччині
Шкаровська Тетяна Назви доби та її сегментів у вербальних формулах говірок середньополісько-наддніпрянського порубіжжя

 

РОЗДІЛ VІІІ Проблеми ономастики

Антонюк Олена Граматичні особливості прізвиськ (на матеріалі антропонімії Донеччини)
Осіпчук Галина Кореферентні назви з онімним компонентом у творчості Валерія Шевчука
Процик Ірина Перший український лінгвокраїнознавчий словник власних назв
Тимошик Галина Жіночі гебрейські імена у новочасних перекладах святого письма українською мовою
Чорноус Оксана Динамічні процеси в жіночому іменникэ м. Кіровограда 20-40-х років ХХ століття
Шевцова Валентина Позалінгвальні чинники впливу на емпоронімію Луганська

РОЗДІЛ ІХ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

Наумова Тетяна Стилістичні особливості перекладу дієслівних форм (на матеріалі оригінальних та перекладних творів М.Гоголя)
Ковалевська Тетяна Концептуальна база нейролінгвістичного програмування
Краснобаєва-Чорна Жанна, Савчук Ольга Функції комп’ютерної вікторини з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах (під час вивчення теми «Фразеологія»)
Романчук Світлана Психолінгвістичні засади філософії мови О.Потебні в контексті формування культури мови та комунікації у студентів ВНЗ

РОЗДІЛ Х Актуальні проблеми методики викладання мови

Бадер Валентина Функціонально-стилістичний підхід у формуванні культури мовлення студентів-філологів
Бондаренко Галина Формування творчих здібностей учнів молодших класів у процесі гри на уроках української мови
Велика Анастасія Мовна поведінка курсантів і співробітників міліції: порівняльна характеристика (за результатами опитування в м. Одесі)
Єщенко Тетяна Вивчення лінгвістичного аналізу тексту у вищій школі за кредитно-модульною системою навчання
Коваленко Євгенія Рекламний дискурс: лінгвістичні аспекти вивчення
Ковальчук Наталія Функціонально-комунікативний підхід до вивчення пунктуації
Прохоренко Оксана Формування комунікативних компетенцій та розвиток особистих якостей правників під час вивчення риторики

РОЗДІЛ ХІ Історія мови та лінгвістики

Бабак Ганна Хронологізація мовних явищ у студіях учених харківської лінгвістичної школи
Глущенко Володимир, Рябініна Ірина Проблема джерел вивчення історії мови в українському мовознавстві 10-30-х рр. ХХ ст.

РОЗДІЛ ХIІ Рецензії та анотації

Загнітко Анатолій Асиметрія в граматиці. Рец. на кн.: Мороз Т.Ю. Явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника. – Харків: Право, 2009. – 184 с.

Загнітко Анатолій Нові і новітні погляди на висловлення у слов’янських мовах. Рец. на кн.: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 5 / Pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – CXXXІII. – Wrocław: Wyd-wo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. – 460 s.; Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przeklad 6 / Pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – CXLVII. – Wrocław: Wyd-wo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 590 s.

Загнітко Анатолій, Краснобаєва-Чорна Жанна Когнітивістика і дискурсивістика: нові аспекти і нові підходи. Рец. на кн.: Поповиħ Људмила. Епистоларни дискурс украjинског и српског jезика. – Београд: Филолошки факултет, 2000. – 305 с.; Поповиħ Људмила. Језичка слика стварности: Когнитивни аспект контрастивне анализе. – Београд:
Филолошки факултет, 2008. – 308 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

THE CONTENTS

 

УДК 801.808.804.807
ББК Ш 12 = 41
Л 59

Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор (науковий редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Євгенія Карпіловська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор
(Білорусь), Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь), Михайло Сарновський, доктор філологічних наук (Польща); Лариса Пісарек, доктор філологічних наук, професор (Польща); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Алеш Брандлер, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Станіслав Жажа, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія).

Редакційна колегія: Євген Отін, доктор філологічних наук, професор (Україна); Микола Луценко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Володимир Каліущенко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ольга Бєссонова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Каленик Шульжук, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Любов Фроляк, кандидат філологічних наук, доцент (Польща); Михайло Вінтонів, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних
наук, доцент (Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (секретар) (Україна); Юлія Зеленська, асп. (технічний секретар) (Україна).

Рецензенти: Ґрещук Василь, доктор філологічних наук, професор (Прикарпатський національний університет); Сологуб Надія, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 8925 від 01.07.2004 року.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 7 від 30.06.2009 р.).
Засновник: Донецький національний університет, кафедра української мови (від 28.12.2007 р. – кафедра української мови та прикладної лінгвістики).
При використанні матеріалів серії покликання на «Лінгвістичні студії» є обов’язковим.
Електронна версія збірника доступна на Донецькому лінгвістичному порталі за адресою www.mova.dn.ua

Лiнгвiстичнi студiї [Текст] : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. Анатолій Загнітко. – Л 59 Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – 363 с.

ISSN 1815-3070
ISBN 966-7277-88-7

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, функціональної граматики, з’ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функціональні вияви в тексті, встановлено особливості функціональної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, виявлено тенденції сучасного словотвору, висвітлено напрями прикладної лінгвістики та методики викладання мови.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.