ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 22


CКАЧАТИ pdf

ВСТУП 

РОЗДІЛ І Теорія мови

Забашта Роман К проблеме определения границ номинативных сущностей
Іванишин Наталія Ознаки імпліцитності як мовної категорії
Космеда Тетяна, Халіман Оксана «Граматика оцінки» як актуальна проблема сучасного мовознавства
Луценко Николай Этимологические версии (IV)
Наконечна-Роганіна Людмила Синтез семантики часу і простору в українській мові
Путіліна Оксана Джерела постання відмінкової граматики (від поч ХХ ст. і до сьогодні)
Рогожкин Александр Риторика как наука о мыслительно-речевой деятельности. Софисты
Сидоренко Евдокия Языковой смысл «признак предмета» и ономасиологические средства его выражения
Теркулов В’ячеслав Номінатема: значення та зміст, концепт та варіант
Тукова Татьяна Роль синтагматики в выявлении типологической эволюции грамматической системы современного русского языка
Філатова Олена Реальна одиниця породження і сприймання мовлення, її граматичні та змістовні ознаки і функції

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології 

Бук Соломія Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози)
Воробець Олексій Темпоральна предикація прийменниково-субстантивного комплексу
Габай Анна Значеннєва диференціація українських логічних прийменників
Глібчук Наталія Партикуляція – один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів
Голоцукова Юлія Результатив як граничний вияв дії
Даскалюк Оксана Імперативність та категорія модальності
Добосевич Уляна Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови
Дорофеев Юрий Когнитивный подход к выделению частей речи
Дроботенко Валентина Категорія особи і категорія персональності: специфіка функційно-структурної ієрархії
Загнітко Анатолій Частки в системі службових частин мови: типологійний і лексикографічний вияви
Калько Микола Особливості комплексної аспектуальної діагностики релятивів на тлі аспектуальної полікатегорійності
Конюшкевич Мария Новации в области белорусского предлога (системное, окказиональное, авторское)
Lachur Czesław Niektуre uwagi o kształtowaniu się przyimkowego systemu przestrzennego w językach słowiańskich
Мерінов Вячеслав Експлікація граматичних форм числа у іменниках – власних назвах
Шабі Світлана Номени неконкретизованої квантитативності у структурі лексико-семантичного поля кількості української казки
Щепка Оксана Репрезентація відношень суперіорності / інферіорності мовними формаціями компаративної семантики

РОЗДІЛ ІІІ Теоретичні питання синтаксису

Балко Марина До питання про основні ознаки словосполучення
Боговик Оксана Семантико-синтаксична категорія валентності предикатів знання в англійській, українській та російській мовах
Вітрук Надія Різновиди односкладних речень репрезентації у сучасній українській літературній мові
Войцехівська Наталія Про одну модель речень фразеологізованої будови зі значенням згоди
Донец Анна Бахуврихи русского языка в ономасиологическом освещении
Кобченко Наталя Реалізація адресатності в синтаксемах синкретичної семантики
Колібаба Лариса Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану
Костусяк Наталія Семантико-синтаксична валентність числівників
Марчук Олена Структурно-типологічні параметри сполучникових порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос «Солодка Даруся»
Мельник Юлія Принципи та параметри дослідження складнопідрядного речення у світлі генеративної граматики
Наливайко Юлія Синкретизм та омонімія: диференційні параметри
Островська Людмила Реалізація місцевим відмінком атрибутивних відношень
Павлович Ольга Типологійні вияви конгрегаційно-системних відношень у структурі ряду
Семенюк Оксана Засоби вираження причинової ситуації у реченнях із предикативами емоційного стану
Ситар Ганна Синтаксичні фразеологізми, побудовані за моделлю Чим не N1, в українській мові
Сопачова Вікторія Аналітичні предикативні синтаксеми зі значенням зміни стану у двоскладних та односкладних реченнях української мови
Чернишова Ірина Синтаксичні характеристики негативного індексально-оцінного комлексу другої особи у англомовному тексті Біблії
Чикут Віта Різновиди синтаксичних конструкцій у поезії П. Скунця
Шитик Людмила Синкретизм конструкцій із чужою мовою

РОЗДІЛ ІV Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

Бабакова Ольга Особливості метафоризації дієслівних зооморфних акустем
Баланаева Оксана Юридическая терминология: восстановление смысловых основ
Важеніна Олена, Бардукова Ганна Еліпсис як репрезентант комплексу індивідуально-авторських видозмін фразеологізмів структурно-семантичного типу (на матеріалі мови химерного роману О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця»)
Гапонова Людмила Поняттєва основа терміна, термінології у криміналістиці
Герасименко Ирина Смысловое содержание русских колоративов с производной цветовой номинацией
Голоднова Єлізавета Десемантизація елемента ‘собака’ / ‘Hund’ як компонента сталих народних порівнянь і фразеологізмів української та німецької мов
Іваницька Наталя Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії «дія-створення (об’єкта)» в українській та англійській мовах
Калько Валентина Мотиваційна ознака «колір» у найменуваннях лікарських рослин української мови
Кизима Тетяна Взаємодія концептів СВІТОВЕ ДЕРЕВО і ЛЮДИНА в поетичній мові Оксани Забужко
Колоколова Анастасія Знання про культуру в номенах України (на матеріалі української публіцистики)
Кожушко Ірина Про специфіку вживання терміна «концептосфера» в сучасній когнітивній лінгвістиці
Краснобаєва-Чорна Жанна Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови
Крашеніннікова Тетяна Фразеологічні сполуки з компонентами на позначення частин тіла людини (на матеріалі українських літературних казок ХІХ ст.)
Онищенко Ірина Лексичні одиниці у структурі функціонально-семантичного поля оцінки сучасної української мови
Петришин Марта Концептуальний простір прикметників dolicos і makros (на матеріалі гомерівського епосу)
Сизонов Дмитро Функціонально-стильові параметри медичної термінології
Стоянова Інна Концептуальна метафора як засіб вербалізації концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект)
Таукчi Олена Про необхідність детального вивчення взаємодії слів
Цьмух Ольга Поняття «концепт» у сучасному лінгвістичному дискурсі

Відомості про авторів
Contents
Содержание

 

УДК 801.808.804.807
ББК Ш 12 = 41
Л 59

Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор (науковий редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Євгенія Карпіловська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Світлана Соколова, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Михайло Сарновський, доктор філологічних наук (Польща); Лариса Пісарек, доктор філологічних наук, професор (Польща); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Алеш Брандлер, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Станіслав Жажа, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія).

Редакційна колегія: Євген Отін, доктор філологічних наук, професор (Україна); Микола Луценко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Володимир Каліущенко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ольга Бєссонова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Любов Фроляк, кандидат філологічних наук, доцент (Польща); Михайло Вінтонів, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (секретар) (Україна); Ірина Занозовська, старший лаборант (технічний секретар) (Україна).

Рецензенти: Ґрещук Василь, доктор філологічних наук, професор (Прикарпатський національний університет); Сологуб Надія, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4); («Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 8925 від 01.07.2004 року.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 10 від 26.11.2010 р.).
Засновник: Донецький національний університет, кафедра української мови (від 28.12.2007 р. – кафедра української мови та прикладної лінгвістики).
При використанні матеріалів серії покликання на «Лінгвістичні студії» є обов’язковим.
Електронна версія збірника доступна на Донецькому лінгвістичному порталі за адресою www.mova.dn.ua

Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Л 59 Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – 339 с.

ISSN 1815-3070
ISBN 966-7277-88-7

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, функціональної граматики, з’ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функціональні вияви в тексті, встановлено особливості функціональної семантики фразеологічних і лексичних одиниць. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.