ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. Вип. 24.


СКАЧАТИ pdf

ВСТУП

РОЗДІЛ І Теорія мови

Загнітко Анатолій Функційно-лексикографічна граматика службовості
Путіліна Оксана Універсальна та відмінкова граматики: корелятивно-ієрархічні відношення

РОЗДІЛ ІІ Словотвір: напрями, аспекти дослідження

Мислива-Бунько Іванна “Єврослова” в сучасній україномовній газетно-журнальній публіцистиці

РОЗДІЛ ІІІ Актуальні проблеми морфології

Воробйова Оксана Системні відношення дієслів із постпозитивними компонентами on і off
Головань Ельвіра До питання лексичної сполучуваності іменників-квантитативів

РОЗДІЛ ІV Теоретичні питання синтаксису

Васильєва Галина Функціонально-семантичні різновиди превентивних конструкцій у сучасній українській мові
Лешкова Наталія Психолінгвістичні методики у трактуванні природи актуального членування
Мартьянова Надія Інтонація в комунікативному аспекті речення
Межов Олександр Субстанціально-предикатні мінімальні cинтаксичні одиниці у структурі простого ускладненого речення
Ожоган Василь, Кадочнікова Олена Категорія авторизації у складних реченнях з пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості

РОЗДІЛ V Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

Балицок Ярослава Прийняття рішення в умовах численного вибору в синхронному перекладі
Кобзєв Микола Про типові вияви послідовного зв‟язку як засобу когезії в англійській та українській мовах
Кришталь Світлана Метафоричний словотвір як відображення структурно-типологічних особливостей мови (на матеріалі англійської мови)
Ожоган Андрій Дієслівні предикати зі значенням псування в німецькій та українській мовах

РОЗДІЛ VI Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

Коцюба Зоряна Лінгвістичні аспекти дослідження прислів’їв і приказок
Краснобаєва-Чорна Жанна Генетична класифікація фразеологічних одиниць: матеріали до словника фразеологічних термінів сучасної української мови
Кромбет Ольга Види адаптації лексичних запозичень у романському мовознавстві

РОЗДІЛ VII Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

Бондар Наталія Ментальні атрибути концепту “ЖІНКА” у текстовому просторі Г. Тютюнника
Гаврилащук Олеся Вибір самозвертання у художньо інтерпретованому внутрішньому мовленні жінок (лексико-семантичні особливості)
Гнатюк Любомира Роль пресупозиції у декодуванні імпліцитного дискурсу (на ілюстративному матеріалі української, англо-американської, польської мов)
Ємельяненко Ганна Метамовна рефлексія як засіб актуалізації ірреально-модальних форм
Калько Валентина Концепти МОЛОДІСТЬ і СТАРІСТЬ в українській мові (на матеріалі паремій)
Кітаєва Тетяна Мовленнєвий жанр «інтерв‟ю»: кваліфікаційні ознаки та інтерпретативний аспект
Коваль Тетяна Експресивність та засоби її творення в сучасному дискурсі преси
Левченко Катерина Ключові поняття мовленнєвого портрета автора Інтернет-щоденника

РОЗДІЛ VIII Проблеми соціолінгвістики

Жовнір Марина Синкретична природа світського дискурсу (характеристика з позиції соціолінгвістики)

РОЗДІЛ ІХ Проблеми ономастики

Голодюк Ярослав Освоєння оніма GOOGLE українськомовною інтернетною комунікацією: графічний та семантико-прагматичний аспекти
Загнітко Анатолій, Кудрейко Ірина Національно-культурні пласти урбанонімно-ландшафтного простору: найменування вулиць

РОЗДІЛ Х Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти досідження

Бардукова Ганна Поняття “норма” у її співвідношенні з поняттями “система мови” та “мовна практика”

РОЗДІЛ ХІ Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження

Абрамян Юлія Динамічні тенденції в лексиці на позначення технічних та кормових культур в українських східнослобожанських говірках
Вербовий Микола Із спостережень над говіркою села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області
Волошинова Марина Динаміка назв кухонного начиння в українських східнослобожанських говірках
Глуховцева Катерина Когнітивно-дискурсивна природа діалектизму
Гопштер Євгенія Адстратні явища у говірках етнічних українців Поволжя
Дворянкін Віктор Номінація людини за ставленням до інших осіб в українських східностепових говірках Південної Донеччини
Загнітко Надія Лексичні особливості північного мікроареалу східностепових говірок
Кушмет Марія Фонетичні особливості сільськогосподарської лексики Донецьких говірок
Лєснова Валентина Словотвірні засоби вираження оцінних значень в українському діалектному мовленні
Ніколаєнко Ірина Мовна практика Петра Біливоди в олітературюванні мовлення, властивого носіям діалектно-розмовної культури
Познанська Віра Андроніми у східностепових говірках Донеччини
Тищенко Лариса Стан і перспективи дослідження південнослобожанських говірок

РОЗДІЛ ХІІ Рецензії та анотації

Загнітко Анатолій, Бардукова Ганна Східнослов‟янський прийменник: Єдина гіпотеза ↔ національна концепція. Рецензія на кн. : Канюшкевіч, М.І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка : [У 3 ч.] / М.І. Канюшкевіч. – Ч. 1 : Дыяпазон А–Л. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 492 с. ; Канюшкевіч, М.І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка : [У 3 ч.] / М.І. Канюшкевіч. – Ч. 2 : Дыяпазон М–П. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 619 с. ; Канюшкевіч, М.І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка : [У 3 ч.] / М.І. Канюшкевіч. – Ч. 3 : Дыяпазон Р–Я. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 535 с.

РОЗДІЛ ХІІІ Хроніки

Бардукова Ганна Хто полю годить – тому жито родить (“Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження”, 1.04.2011)

Філіпповська Олена Семінар «Лінгвіст-програміст»: підсумки і перспективи («Лінгвіст-програміст» (корпорація «Університет – Школа – Університет»), 1.03.2011)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

 

УДК 801.808.804.807
ББК Ш 12 = 41
Л 59

Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор (науковий редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Євгенія Карпіловська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Світлана Соколова, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Михайло Сарновський, доктор філологічних наук (Польща); Лариса Пісарек, доктор філологічних наук, професор (Польща); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Алеш Брандлер, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Станіслав Жажа, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія).

Редакційна колегія: Євген Отін, доктор філологічних наук, професор (Україна); Володимир Каліущенко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ольга Бєссонова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Шаміль Басиров, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Лариса Ягупова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Михайло Вінтонів, кандидат філологічних наук,
доцент (Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Путіліна, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (секретар) (Україна); Ірина Занозовська, старший лаборант (технічний секретар) (Україна).

Рецензенти: Олексенко Володимир, доктор філологічних наук, професор (Інститут філології та журналістики Херсонського державного університету); Сологуб Надія, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4); («Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 8925 від 01.07.2004 року.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 11 від 30.12.2011 р.).
Засновник: Донецький національний університет, кафедра української мови (від 28.12.2007 р. – кафедра української мови та прикладної лінгвістики).
При використанні матеріалів серії покликання на «Лінгвістичні студії» є обов‟язковим.
Електронна версія збірника доступна на Донецькому лінгвістичному порталі за адресою www.mova.dn.ua

Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Л 59 Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 24. – 287 с.

ISSN 1815-3070
ISBN 966-7277-88-7

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, охарактеризовано словотвірні категорії і процеси в українській мові, з‟ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, визначено актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов, а також лінгвістики тексту, дискурсології й дискурс-аналізу, встановлено особливості функціональної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлено напрями прикладної лінгвістики, окреслено особливості розвитку соціолінгвістики, ономастики й діалектології
української мови. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.