ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 25


СКАЧАТИ pdf

ВСТУП

РОЗДІЛ І Теорія мови

РОЗДІЛ ІІ Словотвір: напрями, аспекти дослідження

РОЗДІЛ ІІІ Актуальні проблеми морфології

РОЗДІЛ ІV Теоретичні питання синтаксису

РОЗДІЛ V Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

РОЗДІЛ VI Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

РОЗДІЛ VII Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

РОЗДІЛ VIII Проблеми соціолінгвістики

РОЗДІЛ ІХ Етнолінгвістика та ономастика: стан і перспективи дослідження

РОЗДІЛ Х Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти досідження

РОЗДІЛ ХІ Історія мови

РОЗДІЛ ХІІ Рецензії та анотації

Загнітко Анатолій Пізнання через мову інших світів. Рец. на кн. : Жуковський С. Життя, і сльози, і любов : Художні переклади / Станіслав Віталійович Жуковський. – К. : Український письменник, 2011. – 151 с.

Загнітко Анатолій Предикатність і предикатема : Кваліфікація та інтерпретація. Рец. на кн. : Кульбабська О. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / Олена Валентинівна Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 672 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

СОДЕРЖАНИЕ

SUBMISSION INFORMATION

 

 

 

 

 

УДК 801.808.804.807
ББК Ш 12 = 41
Л 59

Редакційна рада: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор (науковий редактор) (Україна); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Євгенія Карпіловська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Світлана Соколова, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (Україна); Флорій Бацевич, доктор філологічних наук, професор (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова,
доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Михайло Сарновський, доктор філологічних наук, професор (Польща); Лариса Пісарек, доктор філологічних наук, професор (Польща); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Алеш Брандлер, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Станіслав Жажа, доктор філологічних наук, професор (Чехія); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія).

Редакційна колегія: Євген Отін, доктор філологічних наук, професор (Україна); Володимир Каліущенко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Ольга Бєссонова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Шаміль Басиров, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Лариса Ягупова, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Михайло Вінтонів, кандидат філологічних наук,
доцент (Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Оксана Путіліна, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (секретар) (Україна); Ірина Занозовська, старший лаборант (технічний секретар) (Україна).

Рецензенти: Олексенко Володимир, доктор філологічних наук, професор (Херсонський державний університет); Сологуб Надія, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4); («Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 8925 від 01.07.2004 року.

Затверджено до друку вченою радою Донецького національного університету (№ 11 від 30.12.2011 р.).
Засновник: кафедра української мови та прикладної лінгвістики (до 2007 р. – кафедра української мови),
Донецький національний університет.
Використання матеріалів серії «Лінгвістичні студії» передбачає обов‟язкове покликання на них.
Електронна версія збірника доступна на Донецькому лінгвістичному порталі за адресою www.mova.dn.ua

Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Л 59 Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – 304 с.

ISSN 1815-3070
ISBN 966-7277-88-7

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, охарактеризовано словотвірні категорії і процеси в українській мові, з‟ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, визначено актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов, а також лінгвістики тексту, дискурсології й дискурс-аналізу, встановлено особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлено напрями прикладної лінгвістики, окреслено особливості розвитку соціолінгвістики, етнолінгвістики, ономастики та історії української мови.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.